מכרז הקמת גן ילדים מ/3/2020

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת גן ילדים דו כיתתי ברח' נחשון מגרש 266 באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

מסמכי מכרז גן ילדים דו כיתתי נחשון 3.2020

כתב כמויות כתב כמויות-הצעת מחיר גן נחשון