מכרז ביצוע עבודות איטום באולם ספורט אלון מ/5/2020

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות איטום באולם ספורט "אלון" באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

מסמכי מכרז ביצוע עבודות איטום באולם ספורט אלון מ5.2020

כתב כמויות כתב כמויות-הצעת מחיר5.2020

פרטים מכרז 5.2020