מטרות החברה הכלכלית

מטרות שלשמן נוסדה החברה:

לקיים, לפתח, ליזום, להקים, לעורר ולתחזק פרוייקטים לקידומה ולרווחתה של אילת, של תושביה ושל אורחיה בתחומי התיירות, התעשייה, המלאכה, המסחר, התחבורה, התרבות, המדע, החינוך ובכל תחום אחר שאינו בגדר אספקת שירותים שהם בסמכותה של עיריית אילת.