מודעה – התקשרות עם ספק יחיד

מ/10/2019 – הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן "החברה") מודיעה בזאת כי היא מתכוונת להתקשר עם חברת SeismicAI לשם רכישת מערכת התרעה משולבת (אזורית ומקומית) לרעידת אדמה בתחומי העיר אילת (להלן: "ההתקשרות"). הודעה זו הינה חלק מהליך ההתקשרות.

על פי חוות דעת של הגורם המקצועי בחברה, חברת SeismicAI הינה ספק יחיד לאספקת מערכת איכון והתרעה לרעידות אדמה בתחומי העיר אילת, המבצעת את כל הפעולות הבאות:

  1. מערכת ה"סורקת" את המרחב, מנתחת את הנתונים והמידע בזמן אמת ויכולה לאכן את מוקד רעידת האדמה בזמן התרחשותה.
  2. לאחר שזוהתה רעידת אדמה, המערכת יכולה להתריע בזמן אמת כמה זמן יעבור עד שרעידת האדמה תגיע לתחומי העיר אילת ומה תהיה עוצמתה בעיר, באמצעות אלגוריתם המבוסס על מודל פיסיקלי, שאינו תלוי בנתונים סיסמולגיים מוקדמים, המאפשר חיזוי של תנודות הקרקע בכל נקודה בתחומי העיר אילת.
  3. ניתוח הנתונים, שמירה על כשירות המערכת ודיווח תקופתי לאגף חירום בעירייה המבוצע ע"י צוות סיסמולוגים מוסמך.

כל ספק הסבור כי הוא – או ספק אחר – מסוגל לבצע את ההתקשרות על פי כל התנאים והפרמטרים המפורטים לעיל, רשאי למסור על כך הודעה לחברה, באמצעות כתובת הדוא"ל: shirly@eec.co.il (יש לוודא את קבלת הדוא"ל),  וזאת עד לתאריך 24/09/2019 (להלן: "המועד האחרון").

ההודעה תכלול את שם הספק ופרטי ההתקשרות עמו.

פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון לא תיבחן על ידי החברה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 6315353 – 08 (יועמ"ש).

                                                                                                        בכבוד רב,

                                                                                                          אבי כהן

                                                                                                           מנכ"ל

להורדת הקובץ – לחץ כאן