הצטרפות לרשימת מציעים

על פי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (חוזר המנהל הכללי 8/2016)

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן- "חכ"א" או "החברה") מזמינה בזאת מועמדים אשר עונים על מלוא תנאי הסף שלהלן, להגיש מועמדות להיכלל ברשימת המציעים של החברה, על פי התחומים המפורטים מטה, וזאת לשם מתן שירותים במקצועות התכנון והייעוץ השונים.