הודעה 13/2017 על כוונה להתקשר עם ספק חוץ

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן "החברה") מודיעה בזאת כי היא מתכוונת להתקשר עם ספק חוץ לשם רכישת דוברת תדלוק למרינה העירונית באילת (להלן: "ההתקשרות").

הודעה זו הינה חלק מהליך ההתקשרות.

על פי חוות דעת של הגורם המקצועי בחברה, אין בישראל ספק בעל ניסיון מוכח בייצור ו/או ייבוא דוברות תדלוק כלי שייט למעגנה, ואשר מסוגל לספק אותה.

דרישת הסף מהספק המעוניין לבצע את ההתקשרות עם החברה הינה: ניסיון מוכח בייצור ו/או ייבוא דוברות תדלוק כלי שיט למעגנה של לא פחות מ-10 השנים האחרונות.

כל ספק ישראלי הסבור כי הוא – או ספק ישראלי אחר – מסוגל לבצע את ההתקשרות על פי התנאים המפורטים לעיל, רשאי למסור על כך הודעה לחברה, באמצעות מסירה אישית ליועמ"ש החברה במשרדי החברה בפארק התעשייה אילתם, מבנה אמת"ל 2 אילת בשעות העבודה הרגילות או באמצעות דוא"ל: shirly@eec.co.il (יש לוודא את קבלת הדוא"ל),  וזאת עד לתאריך 15/08/2017 (להלן: "המועד האחרון").

ההודעה תכלול את שם הספק ופרטי ההתקשרות עמו וכן פירוט ניסיון מוכח בייצור ו/או ייבוא דוברות תדלוק כלי שיט למעגנה של לא פחות מ-10 השנים האחרונות.

פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון ו/או פנייה אשר לא תכלול ניסיון מוכח כאמור לא תיבחן על ידי החברה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 6315353 – 08 (יועמ"ש).