דוחות כספיים

החברה הכלכלית לאילת בע"מ (חכ"א)  מפרסמת אחת לשנה את הדוחות הכספיים לכל שנה שחלפה . רצ"ב הדוחות הכספיים לכל השנים.  הדוחות הכספיים ערוכים בסכומים נומינליים היסטוריים ולא בסכומים מדווחים.

דוחות כספיים חכא 2016 לשנת 

דוחות כספיים 2017- חכא

דוחות כספיים 2019

תקציב 2020

דו"ח כספי 2020

דו"ח כספי 2021

תקציב חכא 2022

דו"ח כספי 2022

דו"ח כספי 2023

תקציב 2024

 

כלי נגישות