דוחות כספיים

החברה הכלכלית לאילת בע"מ (חכ"א)  מפרסמת אחת לשנה את הדוחות הכספיים לכל שנה שחלפה . רצ"ב הדוחות הכספיים לכל השנים.  הדוחות הכספיים ערוכים בסכומים נומינליים היסטוריים ולא בסכומים מדווחים.

דוחות כספיים חכא 2016 לשנת 

תקציב 2020