בקשה לקבלת מידע – הליך מס' 2/2023

הליך מס' 2/2023

בקשה לקבלת מידע (RFI) וביצוע הדגמה (RFD) בנושא: ״מערכת מידע לניהול פארק הטרמינל באילת״

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) (להלן: "המזמינה") בעבור עיריית אילת פועלת להקים במתחם שדה תעופה הישן, פארק אטרקציות – "פארק הטרמינל" ("פארק"). הפארק הינו מתחם המיועד להיות מוקד תיירות מרכזי לעיר אילת. הפארק יכיל אטרקציות תיירותיות, שירותי בילוי ושירותי מזון. הפארק הינו מתחם מסוג מתחם פתוח אשר יאפשר לכול מבקר לרכוש את השירותים ללא עלות רכישת כניסה לפארק. הפארק יופעל על ידי מנהלת הפארק, הכפופה לחברה הכלכלית אילת, ושירותי הבילוי והאטרקציות בפארק יופעלו על ידי זכיינים.

           

1.2.      בקשה

מנהלת הפארק מבקשת לקבל מידע אודות מערכות מדף, שישמשו כמערכות המידע המרכזיות של הפארק וביצוע הדגמה להוכחת יכולת של המערכת ושל הספק טכנולוגיות לספק לפארק שירותי תוכנה, חומרה, הטמעה, ליווי ושירות.

משיב המעוניין להציג את מערכתו נדרש לפנות בפניה בדוא"ל לכתובת הדוא"ל maya@eec.co.il . על הפניה לכלול פרטים של איש קשר המשמש נציג מוסמך של המשיב לצורך תיאום קבלת מידע ופגישה בדבר הדגמת המערכת.

המועד האחרון להגשת הצעה למסירת מידע הינו עד ליום 09/3/2023 בשעה 15:00.

החל ממועד פרסום פניה זו ניתן להגיש הצעות כפי שצוין לעיל והחברה תהיה רשאית לפנות לכל משיב לתיאום פגישה ובחינת המערכת כאמור גם טרם המועד האחרון להגשת הצעות לפניה זו.

 

1.3.      אופי הבקשה

למען הסר ספק, בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הבקשה נועדה לצורך קבלת המידע, ובעקבותיה תשקול מנהלת הפארק, את המשך פעולותיה בהתאם לשיקוליה המקצועיים והענייניים.

אין המזמינה מתחייבת כי יפורסם הליך פניה לקבלת הצעות או יבוצע הליך כלשהו לרבות התקשרות בעקבות פניה זו לקבלת מידע.

מובהר ומודגש כי אין בהגשת הצעה בכדי להקנות יתרון כלשהו להליך אשר יתבסס על המידע שיתקבל ככל שיבוצע הליך כאמור. 

2.         קווים כללים לתכולת המערכת ולשירות

המערכת תשמש כמערכת המרכזית לניהול המכירות של הפארק. המערכת נדרשת להיות מערכת מדף אשר עליה יתבצעו התאמות הנדרשות על מנת להתאים לאופי השירות והשיווק של הפארק. על המערכת להכיל ולתמוך לפחות את הרכיבים הבאים:

•           ניהול קופות מרכזי

•           מכירה כרטיסים ושירותים באינטרנט

•           ממשק למערכת הנהלת חשבונות

•           ניהול הזמנות לקוח וקבוצות

•           ניהול מאגרי לקוחות ומחירונים מותאמים

•           מערכות מימוש ותיקוף לכרטיסים נטענים

•           מערכת נתמכת באמצעי קצה נוספים (טאבלט, קיוסק, אפליקציות)

 

מערכת ניהול
כלי נגישות