עיריית אילת, באמצעות החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מזמינה בזאת הצעות לשיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב (HUB) לעידוד יזמות עסקית טכנולוגית הכול בהתאם למפורט במסמכי הקול הקורא.