החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ פונה בזאת לקבלת מידע כדלקמן:
מס' RFI (פנייה מוקדמת לקבלת מידע) 2/2019
נושא הפנייה קבלת מידע (RFI) בדבר תכנון, הקמה והפעלה של מתחמי אטרקציות שונים במסגרת שימושים זמניים בנמל התעופה המתפנה בעיר אילת, במקרקעין הידועים כגוש 40114 חלק מחלקה 11.
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 28/2/2019בשעה 12:00.
מועד ומקום הגשת מענה היזמים לבקשה במשרדי החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ, עד ליום 25/3/2019 בשעה 15:00 בדיוק.
אופן קבלת טפסי הפנייה והמענה ופרטים נוספים במשרדי החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ  ו/או כאן 

English RFI עברית  RFI

מסמך הבהרות מס 1