החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח לרבות תשתיות תת קרקעיות אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם מציע זוכה. להלן מסמכי המכרז מצורפיים

  • מסמכי מכרז 8.2017 חלק א
  • מסמכי מכרז 8.2017 חלק ב
  • מסמכי מכרז 8.2017 חלק ג
  • עבודות פיתוח כתב כמויות-הצעת מחיר