החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמתלהקמת בית ספר לחינוך מיוחד 24 כיתות אם בגוש מס' 40007, מגרש 2001, חלקה 1 באילת (להלן – "העבודות") אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה. להלן מסמכי המכרז.

  • מסמכי מכרז 7.2016 חלק א' - בדבר הקמת בית ספר לחינוך מיוחד
  • מסמכי מכרז 7.2016 חלק ב' -בדבר הקמת בית ספר לחינוך מיוחד
  • כתב כמויות למכרז 7.2016 בדבר הקמת בית ספר לחינוך מיוחד