עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, עבודות עפר, פריצת כבישים וסלילה, מערכות תת קרקעיות, חדרי שנאים ועבודות תשתית מים וביוב ברובע 2 באילת בעיר אילת והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

להלן מסמכי המכרז:

 • מסמכי מכרז 17.2017 חלק א
 • מסמכי מכרז 17.2017 חלק ב
 • מסמכי מכרז 17.2017 חלק ג
 • מפרט טכני חלק א
 • מפרט טכני חלק ב
 • מפרט טכני חלק ג
 • כתב כמויות
 • הודעה בדבר הארכת מועדים
 • פרוטוקול מפגש מציעים
 • מסמך הבהרות 1
 • מסמך הבהרות 2
 • מסמך הבהרות 3
 • נספח למכתב הבהרות 3 חלק א
 • נספח למכתב הבהרות 3 חלק ב
 • נספח למכתב הבהרות 3 חלק ג
 • מסמך הבהרות 4
 • נספח מכתב הבהרות 4 חלק א
 • נספח מכתב הבהרות 4 חלק ב