החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להחלפה ושדרוג מערכת מיזוג אויר בבית ספר מצפה ים באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה. להלן מסמכי המכרז:

  • מסמכי מכרז 11.2017 חלק א
  • מסמכי מכרז 11.2011 חלק ב
  • מסמכי מכרז 11.2017 חלק ג
  • מפרט בדיקות מבנה חינוך
  • תוכניות 1 - מצפה ים
  • תוכניות 2 - מצפה ים
  • תוכניות 3 - מצפה ים