החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מזמינה בזאת קבלת הצעות לצורך בחירת זכיין לביצוע עבודות שיפוצים במבנה קיים ולמתן זכיון להפעלת מזנון חוף בחוף "נפטון" בעיר אילת.

להלן מסמכי המכרז:

הודעה בדבר דחיית מועד כינוסה של ועדת המכרזים ופתיחת תיבת המכרזים

מסמכי מכרז 3.2019

מסמך מדידות 3.2019

מסמך הבהרות מספר 1 – תיקון תנאי סף