החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה. להלן מסמכי המכרז

  • מסמכי מכרז 1.2018 בדבר הקמת מגרשי אימונים, עבודות פיתוח ותחזוקה בקריית הספורט אילת
  • כתב כמויות קרית הספורט, מגרשי אימונים