החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח להכשרת חוף קצא"א  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

להל מסמכי המכרז

  • מסמכי מכרז 11.2018 חלק א
  • מסמכי מכרז 11.2018 חלק ב
  • כתב כמויות מכרז 11.2018