החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות פיתוח להכשרת מתחם קרוואנים באזור החוף הצפוני באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

להלן המסמכים 

  • מסמכי מכרז 1.2019 בדבר הקמת מתחם קרוואנים
  • כתב כמויות מכרז 1.2019