עיריית אילת, באמצעות החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן – "חכ"א") מזמינה בזה הצעות לשיתוף פעולה עסקי לצורך תכנון, שיפוץ, הפעלה וניהול של מתחם אירועי תרבות ופנאי במרכז האומנויות באילת הידוע כגוש 40014, חלק מחלקה 1, לפי תכנית מתאר 101/02/2 תב"ע מס' 112/03/2 עורף הנמל.

להלן מסמכי המכרז

  • מסמכי מכרז 5.2017 בדבר תכנון, שיפוץ והפעלת מרכז האומניות
  • הסכם מכרז
  • מסמך הצעת מציע חדש
  • מענה לשאלות הבהרה מכרז מרכז תרבות
  • מכתב הבהרות ושינויים