החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ, עבור עיריית אילת, מזמינה בזאת קבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, לרבות מים וביוב, בשכונת שחמון 11 בעיר אילת.

להלן מסמכי המכרז:

מסמכי מכרז 4.2019

שחמון 11 כתב כמויות-הצעת מחיר

מפרטים טכניים רשימת יועצים ורשימת תוכניות