החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מתכבדת בזאת להזמינכם, כמפורט להלן בהזמנה זו להציע הצעות לביצוע עבודות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור ומוסדות חינוך ברחבי העיר אילת, הכל בהתאם לדרישות ההליך, לרבות המפרטים הטכניים, כתב הכמויות וכל המסמכים והנספחים המצורפים למסמכי ההליך .

להלן מסמכי המכרז:

  • חוברת מכרז 14.2017 חלק א
  • חוברת מכרז 14.2017 חלק ב
  • חוברת מכרז 14.2017 חלק ג
  • מסמך ד -טבלה מרכזת מנחה - לשימוש המציעים
  • מסמך ה - רשימת גגות ושטחי גגות
  • מסמך_ו_-_תצלום_גגות_ושטחים
  • מפרט טכני