עיריית אילת באמצעות החברה הכלכלית חכ"א אילת בע"מ בשיתוף עם תאגיד המים והביוב עין נטפים בע״מ, מזמינים בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, סלילה, שדרוג תשתיות מים וביוב בשכונת גנים א' ברחובות ברוש, ברקן, אלה, צפצפה, צאלון, אירוס, סיתוונית, לילך, סחלב וסביון בעיר אילת , והכל כמפורט במסמכי המכרז ובהסכם.

להלן מסמכי המכרז

  • מסמכי מכרז משותף 10.2017 חלק א
  • מסמכי מכרז משותף 10.2017 חלק ב
  • מפרט מכרז 10.2017 חלק א
  • מפרט מכרז 10.2017 חלק ב
  • כתב כמויות 10.2017
  • מסמך הבהרות
  • ערבויות
  • מסמך הבהרות חלק ב