חכ"א מעוניינת לקבל הצעות להתקנה, הפעלה ותחזוקה של מתקני פרסום אלקטרוניים, כהגדרתם להלן, וכן, לתחזוקתם, תפעולם וביצוע פרסום חוצות על גביהם לתקופת החוזה, והכול כמפורט בתנאי המכרז אשר יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם עם הזוכה.

להלן מסמכי המכרז בדבר הצבה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט אלקטרוניים ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו באילת.