החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת שני אולם ספורט במתחם בית הספר היסודי "הרי אילת" ובמתחם בית הספר "ים סוף"  באילת .

מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה להלן מקבץ המסמכים