החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות להחלפת מקרר מים באולם ספורט אלון באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה. להלן מסמכי המכרז:

  • מסמכי מכרז 6.2017 חלק א
  • מסמכי מכרז 6.2017 חלק ב
  • מסמכי מכרז 6.2017 חלק ג
  • תכנית אלון
  • מפרט בדיקות מבנה חינוך