החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת אולם ספורט במתחם בית הספר היסודי "הרי אילת"  ובמתחם בית הספר "ים סוף" באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

להלן מסמכי המכרז:

  • מסמכי מכרז 4.2017 חלק א
  • מסמכי מכרז 4.2017 חלק ב
  • מסמכי מכרז 4.2017 חלק ג
  • כתב כמויות הרי אילת
  • כתב כמויות ים סוף