החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות עפר, תשתיות, פיתוח, מסגרות,גינון והשקיה, ריהוט חוץ וחשמל בשצ"פ קטן שחמון 9 באילת  אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה. 

רצ"ב מסמכי המכרז

  • חוברת מכרז 23.2017 חלק א
  • חוברת מכרז 23.2017 חלק ב
  • כתב כמויות והצעת מחיר