החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע הקמת גן נגיש בשצ"פ שחמון 9 באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה.

מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

להלן מסמכי המכרז:

 

  • חוברת מכרז מס' מ3/2018 הקמת גן נגיש בשחמון 9 באילת
  • כתב כמויות להצעת מחיר
  • מפרטים טכניים ורשימת יועצים ורשימת תכניות