החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לביצוע עבודות שיפוץ ושדרוג מבנים, שטחים ציבוריים ומתקנים באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם מציע זוכה.

להלן מסמכי המכרז:

 

  • חוברת מכרז מס 2.2017 בדבר שיפוץ ושדרוג מבנים, חלק א
  • חוברת מכרז מס 2.2017 בדבר שיפוץ ושדרוג מבנים, חלק ב
  • שיפוץ מבנים 2017 כתב כמויות 1-הצעת מחיר
  • שיפוץ מבנים 2017 כתב כמויות 2-הצעת מחיר