החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות סולאריות לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטוולטאית במבני ציבור בשכונת "מצפה ים" באילת אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה. מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

להלן מסמכי המכרז:

 • חוברת מכרז 1.2017 - התקנת גג סולארי במבני ציבור בשכונת מצפה ים באילת, חלק א
 • חוברת מכרז 1.2017 - התקנת גג סולארי במבני ציבור בשכונת מצפה ים באילת, חלק ב
 • מפרט טכני
 • נספח הצעת המציע וחישוב הדירוג
 • מדידת הגגות
 • ביס מצפה ים וחטיבה צעירה - צריכה לשנת 2011-2010
 • ביס מצפה ים וחטיבה צעירה -צריכה לשנת 2012-2011
 • ביס מצפה ים וחטיבה צעיריה - צריכה לשנת 2013-2012
 • גן ברק ודקר - צריכה לשנת 2011-2010
 • גן ברק ודקר -צריכה לשנת 2013-2012
 • גן ים ונוף ים - צריכה לשנת 2011-2010
 • גן ים ונוף ים - צריכה לשנת 2012-2011