על פי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז (חוזר המנהל הכללי 8/2016)

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן- "חכ"א" או "החברה") מזמינה בזאת מועמדים אשר עונים על מלוא תנאי הסף שלהלן, להגיש מועמדות להיכלל ברשימת המציעים של החברה, על פי התחומים המפורטים מטה, וזאת לשם מתן שירותים במקצועות התכנון והייעוץ השונים.

להלן מסמכי ההצטרפות: