החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן "החברה") מודיעה בזאת כי היא מתכוונת להתקשר עם ספק חוץ לשם רכישת דוברת תדלוק למרינה העירונית באילת (להלן: "ההתקשרות").

הודעה זו הינה חלק מהליך ההתקשרות.

על פי חוות דעת של הגורם המקצועי בחברה, אין בישראל ספק בעל ניסיון מוכח בייצור ו/או ייבוא דוברות תדלוק כלי שייט למעגנה, ואשר מסוגל לספק אותה.

דרישת הסף מהספק המעוניין לבצע את ההתקשרות עם החברה הינה: ניסיון מוכח בייצור ו/או ייבוא דוברות תדלוק כלי שיט למעגנה של לא פחות מ-10 השנים האחרונות.

כל ספק ישראלי הסבור כי הוא – או ספק ישראלי אחר – מסוגל לבצע את ההתקשרות על פי התנאים המפורטים לעיל, רשאי למסור על כך הודעה לחברה, באמצעות מסירה אישית ליועמ"ש החברה במשרדי החברה בפארק התעשייה אילתם, מבנה אמת"ל 2 אילת בשעות העבודה הרגילות או באמצעות דוא"ל: shirly@eec.co.il (יש לוודא את קבלת הדוא"ל),  וזאת עד לתאריך 15/08/2017 (להלן: "המועד האחרון").

ההודעה תכלול את שם הספק ופרטי ההתקשרות עמו וכן פירוט ניסיון מוכח בייצור ו/או ייבוא דוברות תדלוק כלי שיט למעגנה של לא פחות מ-10 השנים האחרונות.

פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון ו/או פנייה אשר לא תכלול ניסיון מוכח כאמור לא תיבחן על ידי החברה.

פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון: 6315353 – 08 (יועמ"ש).