החברה הכלכלית לאילת בע"מ (חכ"א)  מפרסמת אחת לשנה את הדוחות הכספיים לכל שנה שחלפה . רצ"ב הדוחות הכספיים לכל השנים.  הדוחות הכספיים ערוכים בסכומים נומינליים היסטוריים ולא בסכומים מדווחים וזאת בניגוד לכללי חשבונאות מקובלים בישראל.

  • דוחות כספיים חכא לשנת 2015
  • דוחות כספיים חכא לשנת 2016