מרינה אילת – מחירון עגינה

מחירי העגינה במרינה אילת ללא חיוב במע"מ, במידה ויוטל מע"מ באילת הוא יתווסף למחירי העגינה.

•מחירי העגינה צמודים למדד המחירים לצרכן ומעודכן אחת ל-3 חודשים.

•כל כלי שייט הנכנס לתחומי המרינה חייב ברישום פרטי כלי השייט, הצגת רישיון שייט וביטוח ברי תוקף, חתימה על הסכם עגינה והסדר תשלום – לפני קבלת מקום העגינה במרינה.

•כלי שייט מסחריים ואחרים על פי החלטת מנהל המרינה מחויבים במילוי בקשה לקבלת שירותי עגינה.

•במידה וכלי השייט יוצא מהמרינה לחוף ו/או עוזב ללא הודעת בעל כלי השייט למשרד המרינה, לא יבוצע החזר כספי על התקופה שכלי השייט היה מחוץ למרינה.

•תשלום בהוראת קבע או תשלום שנה מראש מזכה בהנחה של 10%

•המחירים המוצגים הינם דוגמא בלבד, ייתכן הבדל כתוצאה מעיגול ספרות או שינוי במדד, חישוב מדויק יעשה במשרדי המרינה.

•לכלי שייט שאורכו מעל 24 מטרים יש להגיש בקשה מוקדמת ותיבדק אפשרות העגינה.

•אורך לחיוב: אורך מרבי (length over all – l.o.a) המרחק המרבי בין חרטום כלי השייט לירכתי כלי השייט. לפי הכתוב ברישיון כושר השייט, כמשמעותו בתקנות בטיחות השייט, בהעדרו של הרישיון האמור, לפי הרישום במסמכי יצרן כלי השייט.

מחירון עגינה לכלי שייט פרטיים:

עד        8                      עד        20        19        16.50   313.5

8          עד        10        20        עד        32        26        23.30   605.8

10        עד        13        32        עד        50        38        19.70   748.6

13        עד        17        50        עד        70        55        16.80   924

17        עד        24        70        עד        130      85        14.10   1198.5

24        +                      130      +                      160      15.60   2496

*  שיוך כלי השייט לקטגוריה יתבצע עפ"י התאמה למידות הכניסה המינימליות לקטגוריה

* לחישוב סכום דמי עגינה יש להכפיל את שטח כלי השייט במחיר הנקוב על פי הקטגוריה המתאימה.

* סכום החיוב החודשי ייקבע עפ"י הגבוה מבין דמי העגינה המחושבים והתעריף המינימלי החודשי לקטגוריה.

* בכל מקרה של סתירה בין המחירים הנקובים בטבלה לבין המחירון המצוי במשרדי המרינה יגבר המחירון המצוי במשרדי המרינה.

* במקרה של סתירה בין האמור לעיל להוראות תקנוו המרינה תגברנה הוראות תקנון המרינה.

מחירון עגינה לכלי שייט מסחריים:

כליש שייט מסחרי עד 24 מטר – 128.50 ₪ לחודש (למטר אורך)

כלי שייט מסחרי מעל 24 מטר – 162.60 ₪ לחודש (למטר אורך)

קטמרן: 1.1/2 אורך לחישוב

כאשר רוחב כלי השייט מעל שליש האורך: חישוב על פי קטמרן

רפסודות/דוברות אורך X2

מחירון שירותי מרינה:

גרירת כלי שייט עד 24 מטר – 250 ₪ לשעה

שימוש בסירת המרינה – 150 ₪ לשעה

עבודת צלילה – 150 ₪ לשעה

חשמל 1 ק"וואט 0.65 ₪

חשמל מוגבר 1 ק"וואט 0.7 ₪

מים 1 קוב' 12.63 ₪

תקע 32 אמפר + הרכבה 50 ₪

תקע 16 אמפר +הרכבה 50 ₪

פקס לחו"ל 1 דף 12 ₪ כל דף נוסף 6 ₪

פקס בארץ 1 דף – 5 ₪ וכל דף נוסף 3 ₪

 דמי עגינה  לכלי שייט דגל זר:

•דמי עגינה עד 2 חודשים ראשונים – 1.75 דולר למטר ליום.

•דמי עגינה מעל ל-2 חודשים ראשונים 1 דולר ארה"ב למטר ליום.

•חשמל ומים על פי צריכה.