מכרז פומבי מס' מ/7/2019

 ("מכרז אומדן")

 

פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת

 אוגוסט 2019

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

מכרז מס' מ/7/2019

פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח

באזור שדה התעופה המתפנה באילת

 ("מכרז אומדן")

תוכן העניינים

רשימת מתכננים ויועצים……………………………………………………………………………..    2

מסמך (א) – תנאי  המכרז ……………………………………………………………………………..    4

מסמך (ב) – הצעת המציע כולל הצהרת המציע…………………………………………………..    13

מסמך (ג) – נוסח החוזה ותנאיו לביצוע העבודות…………………………………………………   16

מסמך (ד) – מפרט טכני הבין משרדי, כולל פרק 00 מוקדמות (לא מצורף)

מסמך (ה) – מפרט טכני מיוחד – בחוברת נפרדת

מסמך (ו) – כתב כמויות…………………………………………………………………………………  61

מסמך (ז) – תנאים מיוחדים לחוזה…………………………………………………………………    115

מסמך (ח) – רשימת תכניות……………………………………………………………………………  117

מסמך ט + ט'1  – נוסח ערבויות………………………………………………………………………  120

מסמך (י) – תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות

  לאנשים עם מוגבלות …………………………………………………………………………………. 122

קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסביבה של עיריית אילת……………………………………….  124

נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי תנועה……………………………………………………………….. 126

פרטי מתכננים ויועצים:

כביש 8

  תחום   חברה   שם   טלפון  משרד   נייד   דוא"ל
פיתוח ונוף וינר אדריכלות נוף בע"מ משה רוחם 02-5670080   moshe2@wisi.co.il
לירון הרשקו 050-7755971 liron@wisi.co.il
כבישים ותנועה ד.א.ל הנדסה בע"מ יהודה אריה   03-6366444
050-5512797

yehuda@del.co.il
ליאור מזרחי 03-6367581 052-4572025 lior@del.co.il
חשמל ותאורה רם אור ויקטור מייבלט 03-6052170 050-5326294 victor@ramor.co.il
אינה קנדילוב 050-5326294 ina-k@ramor.co.il
יועץ קרקע ותכן מבנה ג.י.א הנדסת קרקע ישראל קיסר   04-8373799 054-4259248 israel@gya-eng.com
נועם ווינשטיין 054-3200267 noam@noya-eng.co.il
מודד קו מדידה ג'ומעה בדיר 077-4518726 050-4565694   Jimaa@kav-medida.co.il

כביש שדרות התמרים, כביש הערבה, דרבן וחניה

  חברה     שם   תחום   טלפון  משרד   נייד   דוא"ל  
דרמן וורבקל אדריכלים אלי דרמן אדריכל, שותף Elie@deve-arc.com 074-7024158  
יוסי ארדיטי יוסי ארדיטי קונסטרוקטור rdttaba@gmail.com 2761920–050  
ד.בר-עקיבא מהנדסים יועצים רונית בר עקיבא מהנדסת חשמל ronit@barakiva.co.il 03-6158600  
DHV רם משה יונתן שביט הידרולוגיה וניקוז ותאום תשתיות jonatansh@dhvmed.com   054-4607966

 
אופק הנדסה אילן מרכוס יועץ דרכים ותנועה ilan@imaa-eng.co.il 09-7706000  
לבטח שחר בר מהנדס בטיחות shahar@lvth.co.il 077-7990030  
אירנה רובין נגישות אירנה רובין יועצת נגישות negishutir@gmail.com 02-5791604  
דוד דוד מהנדסים אור שביט יועץ קרקע וביסוס Orr@david-david.co.il 09-9588808  
אלתן הנדסה אזרחית מירים לוטרשטיין\אריה לבונטין מהנדס כבישים ועבודות עפר arie@eltan-eng.co.il 03-575-1755  
יוזמות רן קליק טל פינוי קרקע מזוהמת וסביבה ran@yozmot-sviva.com  Tal.A@yozmot-sviva.com 077-3508001  
קו מדידה איל רבינוביץ' מודד   077-4518726  

תנאי המכרז – (מסמך א')

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

תנאי המכרז

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח

באזור שדה התעופה המתפנה באילת

 ("מכרז אומדן")

1.       מהות המכרז ותוכן המסמכים

1.1               החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "החברה" או "חכ"א") מבקשת בזאת לקבל הצעות לעבודות אשר תאורן, אופן ביצוען ותנאי ביצוען הם נשוא מסמכי מכרז זה (להלן – "העבודות")  . מסמכי המכרז יהיו חלק בלתי נפרד מן החוזה שייחתם עם המציע הזוכה.

 

העבודות כוללות עבודות תשתית, פיתוח וסלילה עבודות החלפת קרקע

 

כתב כמויות בנוי מ-  3 מבנים:

מבנה 1 – שדרות התמרים ושדרות כביש הערבה ודרבן כולל חניה.

מבנה 2  – כביש 8 (חטיבת הנגב) .

מבנה 3 –  עבודות לטיהור קרקע- יבצעו בהתאם לתוכנית עבודה שאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה ובליווי סביבתי, שטח העבודה של מבנה תתבצע כאשר שטח העבודה מגודר ומפורד מהפעילות האחרת בשדה.

 

* מבנה 2 -מבנה  אופציונלי וביצועו מותנה בקבלת תקציבים מהגופים המממנים. לקבלן לא תהא כל

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אי מימוש האופציה

1.2        המסמכים דלהלן, המצורפים בזה, מהווים את מסמכי המכרז:

מסמך א' – תנאי המכרז (מסמך זה);

מסמך ב' – הצעת המציע כולל הצהרת המציע;

מסמך ג' – נוסח החוזה, כולל נספחי ביטוח לרבות הצהרות ונספח עבודה בחום;       

מסמך ד'- מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק 00 – מוקדמות (לא מצורף);

מסמך ה' – מפרט טכני מיוחד;

מסמך ו' – כתב כמויות ומחירים;

מסמך ז' – תנאים מיוחדים לחוזה;

מסמך ח' – רשימת תוכניות + תוכניות (בתיק נפרד);

מסמך ט' + ט' 1 – נוסח הערבויות;

מסמך (י) – תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות   לאנשים עם מוגבלות;

קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת.

נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי תנועה.

1.3        החברה רשאית, עד לתאריך שנקבע להגשת ההצעות, בכפוף למתן הודעה מתאימה ואף הארכה במידת הצורך של המועד האחרון להגשת ההצעות כאמור בסעיף 10.1 להלן, לערוך שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות בכל מסמך ממסמכי המכרז. שינויים ו/או הוספות ו/או הפחתות כאמור, יהוו תוספות להוראות אלו ו/או להצעה ו/או לנספחים לה ויימסרו לכל הרוכשים של  מסמכי המכרז, אשר יהיו מחויבים לאשר בכתב את קבלתם.

1.4               כל המסמכים המפורטים בסעיף קטן 1.2 לעיל, הם רכושה של החברה, הם ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם לחברה עד למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו, אין המציע רשאי להעתיקם או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

1.5               ביטוחים

1.5.1          תשומת לב המציעים מופנית לדרישות החברה לקיום ביטוחים על ידי הקבלן שיזכה במכרז (להלן: "דרישות הביטוח" ו/או "הוראות הביטוח" ו/או "הביטוחים", בהתאמה).

1.5.2          הקבלן הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים במסמך ג' "נוסח החוזה", פרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח" סעיף 19 לחוזה  (להלן: "ביטוח על ידי הקבלן") וב – "נספח ב'" (להלן: "תנאים כלליים לביטוחי הקבלן") לרבות האמור בנספח ב' 1 (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן") להלן ביחד ולחוד : "ביטוחי הקבלן".

1.5.3      מגיש ההצעה מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח המפורטות בביטוחי הקבלן ואת מהות העבודות לפי מסמכי המכרז במלואן ומצהיר בזאת כי קיבל ממבטחיו התחייבות לערוך עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

1.5.4   מגיש ההצעה מתחייב לבצע את הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז והמפורטים בביטוחי הקבלן ולהפקיד בידי החברה לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילתן, את נספח ב' 1 אישור ביטוחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כשהוא חתום כדין על ידי המבטח.

1.5.5   בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הקבלן כי בכפוף לדרישת החברה בכתב ימציא לה העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.

1.5.6   מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך. לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח מובהר, כי ככל שיערכו שינויים החברה תתעלם מהם והנוסח שיחייב הוא הנוסח שצורף למסמכי המכרז והחוזה.

1.5.7   למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח ב' (1) אישור ביטוחי הקבלן חתום כדין על ידי מבטחי המציע (בנוסחו המקורי), לרבות נספח ב' (2)  הצהרת הקבלן – פטור מנזקים חתומה כדין על ידי הקבלן (בנוסחה המקורי), החברה תהא רשאית למנוע ממנו את מועד תחילת ביצוע עבודות בשל אי הצגת האישורים החתומים כנדרש.

1.5.8    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1.5.7 לעיל, מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1), כאמור בסעיף 1.5.7 לעיל, תהא החברה רשאית לראות בקבלן כמי שהפר את החוזה ו/או לבטל את זכייתו של הקבלן במכרז.

1.5.9   יודגש כי בשלב הגשת ההצעות אין דרישה כי מסמכי הביטוח ייחתמו על ידי המבטחים אלא בחתימה וחותמת של המציע, המהווים אישור המציע כי בדק עם מבטחיו ואין להם הסתייגות לגבי הנוסח, התנאים והכיסויים הבטוחים הנדרשים.

1.5.10 מובהר בזאת כי המצאת נספחי הביטוח המפורטים לעיל חתומים כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיומו של החוזה על נספחיו.

1.6   מע"מ

מובהר בזאת כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "0" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם התמורה בה נקב המציע בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעור "0", וזאת בין אם בפועל לא יחול על הזוכה שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בזוכה, לרבות במקום מושבו. כן מובהר כי לחברה לא תהא התנגדות לכך שהזוכה ירשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם למציע התמורה הנקובה בהצעתו בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק.

1.7    מובהר בזה מפורשות, כי התמורה הנקובה בהצעת המציע כוללת אף תשלום הוצאות ניהול ופיקוח על ביצוע העבודות בשיעור של 2% (שני אחוז) מסך ביצוע העבודות בפועל.

על הקבלן להוסיף לכל חשבון ביצוע אשר יוגש על ידו סך כספי בשיעור של 2% (שני אחוז) אשר ישולמו לחכ"א תמורת ביצוע ניהול ופיקוח צמוד על ביצוע העבודות.

תשלום זה יבוצע על ידי קיזוז הסך האמור מחשבונות הקבלן וכתנאי לאישורם.

2.                    תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז

רשאי להגיש הצעה אך ורק מציע, אשר במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות, מקיים את כל דרישות הסף המצטברות הבאות:

2.1 המציע הינו קבלן הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג ג'-4 בענף 200 לפי תקנות רישום  

      קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח-1988.

2.2 המציע הינו בעל ניסיון מוכח בעצמו ולא באמצעות צד שלישי בביצוע של לפחות שתי (2)

      עבודות פיתוח וכבישים אשר ביצוען הסתיים מ-01/01/2016 ואילך, ואושרו חשבונות

      סופיים לעבודות אלו, ואשר היקף כל אחת מהן לא יפחת מ-10,000,000 ש"ח נומינאלי (לא

       כולל מע"מ).   

2.3 המציע הינו בעל אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו-1976 המעיד כי 

      המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.

2.4 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בגובה 470,000 ש"ח בנוסח מסמך ט' למכרז.

2.5 המציע השתתף בסיור קבלנים.

     לא תותר הגשת הצעה משותפת של מספר גופים משפטיים, ולא ניתן להסתמך על רישום בפנקס הקבלנים של חברות בנות ו/או קשורות ו/או אורגנים ו/או בעלי מניות לשם הוכחת עמידה בתנאי הסף.

3.       מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו

       על המציע לצרף להצעתו את המסמכים המעידים על קיום כל התנאים המקדמיים, המפורטים     בסעיף 2 לעיל וכן את המסמכים המפורטים להלן, כדלקמן:

3.1        אישור רואה חשבון או עורך דין, כי מי שחתם על מסמכי המכרז, הנו מורשה חתימה של        המציע, כי חתם על מסמכי המכרז כדין, וכי חתימתו מחייבת את המציע בהתאם למסמכי         המכרז.

3.2        אישור מפקיד מורשה, רואה חשבון או מיועץ מס, המעיד כי המציע מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, או שהוא פטור מלנהלם, וכן כי המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. המציע יהיה אחראי לכך שאישורים אלו יהיו תקפים במשך כל תקופת  החוזה, אם ייכרת בין הצדדים.

3.3        כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בכל התנאים המקדמיים המפורטים בתת סעיפים

             2.1 עד 2.5 לעיל.  

             להוכחת האמור בסעיף 2.2 לתנאי הסף, יצרף המציע את החשבונות הסופיים הרלוונטיים,

             מאושרים וחתומים על ידי מזמין העבודה.

3.4        תעודת עוסק מורשה.

3.5      תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בנוסח המצורף במסמך י'.

3.6        כל האישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

3.7        ערבות למכרז בנוסח נספח ט'.

3.8        כל מסמכי המכרז, לרבות הנספחים והסכם ההתקשרות, ולרבות מכתבי הבהרות, תוספות ושינויים, ככל שיהיו ויופצו על ידי החברה בלבד, חתומים בכל עמוד ועמוד.

הצעה שתוגש ללא כל המסמכים כאמור, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, לפסול אותה מטעם זה בלבד. על המציע לוודא, כי המספר המזהה בכל המסמכים המוגשים, לרבות רישום במע"מ (תעודת עוסק מורשה) ובמס הכנסה (אישור על ניהול ספרים), יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, יצרף אישור/הסבר מהרשויות המוסמכות לכך.

4.       ערבות

4.1        המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 470,000 ש"ח. על המציע להקפיד כי הערבות תהא לפי הנוסח המצ"ב (מסמך ט'). הערבות תעמוד בתוקף עד יום 10/12/2019 (להלן – "הערבות הזמנית"). הערבות הזמנית תשמש בטחון לחתימת החוזה ע"י המציע ולמימוש כל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, והיא תחולט לאלתר על ידי החברה, אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בכל סעיפי הצעתו. הערבות הזמנית תוחזר למציע, אם לא תתקבל הצעתו, לאחר חתימת החוזה עם המציע הזוכה.

4.2        מובהר כי אי המצאת הערבות, תביא לפסילת ההצעה על הסף. יחד עם זאת, החברה תהא      רשאית, אך לא חייבת, לקבל הצעה על אף פגם בנוסח הערבות הזמנית, וזאת אם שוכנעה כי           החריגה בטופס הערבות נעשתה בתום לב וכי אינה מקנה יתרון בלתי הוגן, או פוגעת בעקרון       השוויון בין המציעים.

4.3        החברה תהיה זכאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות הזמנית למשך עד שתי

              תקופות של 90 ימים נוספים, ובמקרה כזה המציע יהיה חייב להאריך את תוקף הערבות

              כנדרש.

4.4        חכ"א תהא רשאית לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיים בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו:

4.4.1     הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

4.4.2     הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק.

4.4.3     הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

4.4.4     אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של החברה עמו.

4.5        אם לא יחתום הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י חכ"א, תהא חכ"א רשאית לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת לרבות הזכות לתבוע את קיום ההסכם על ידו ו/או לתבוע כל נזק שייגרם לה העולה על סכום הערבות.

4.6.       אם הצעתו של המציע תתקבל, תשוחרר הערבות תוך 3 ימי עבודה מיום שהמציע יחתום על הסכם ההתקשרות וימציא ערבות להבטחת מילוי התחייבויותיו בנוסח נספח ט'1 להסכם בגובה של  % 10 מהתמורה הכוללת  (להלן: "ערבות ביצוע").

4.7        מובהר בזאת כי לא ניתן לחלק ו/או לפצל את הערבות, בדרך של הגשת מספר ערבויות, גם אם סכומן המצטבר של הערבויות שתוגשנה, יהיה בגובה הערבות הנדרשת.

5.       ההצעה, אמות המידה לפיהן ייבחר המציע

5.1        ההצעה

5.1.1     תשומת לב המציעים מופנית לכך שההצעה למכרז זה ערוכה במתכונת של "מכרז אומדן", שבו בכתבי הכמויות שבמסמך ו' מצוינים מראש מחירי היחידה לכל סעיף וסעיף עפ"י אומדן החברה.

5.1.2     בדף הריכוז של כתבי הכמויות ימלא המציע בעט את שיעור ההנחה שהוא מציע, למחירים הנקובים בכתבי הכמויות. הנחה זו תהיה קבועה ואחידה לכל אחד ממחירי הסעיפים שבכתבי הכמויות.

5.1.3     הקבלן יעתיק את שעור ההנחה שהוא מציע ואת סכום ההצעה אחרי ההנחה הנ"ל, אל סעיף 1 של מסמך ב' (הצעת המציע) שלהלן.

5.1.4          היטלים ממשלתיים, מכס, ביול  ומס קניה, אם יחולו, יכללו במחיר המוצע.

    5.1.5   הצעת המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי המכרז ולרבות תשלום הוצאות ניהול ופיקוח על ביצוע העבודות בשיעור של 2% (שני אחוז) מסך ביצוע העבודות בפועל.

5.1.6     מובהר בזאת כי לא יתקבל אחוז ההנחה שלילי, דהיינו – תוספת של מחיר, וכל               סימן/סימון שיתוסף על ידי המציע יפורש כהנחה בלבד.

5.2        אמות המידה ובחירת ההצעה הזוכה

5.2.1     מבין ההצעות הכשירות תיבחר ההצעה הזולה ביותר, בה אחוז ההנחה שיוצע יהיה   הגבוה ביותר.

            5.2.2     אם מספר קבלנים יגישו הנחה זהה, כהצעה הזולה ביותר (להלן "הקבלנים

                           הזולים"), החברה תאפשר לכל הקבלנים הזולים להשתתף בהליך של

הגדלת שיעור ההנחה, שבו יוכלו הקבלנים הזולים להגיש בכתב הצעה מתוקנת, שתציע הנחה גבוהה יותר מההנחה בהצעתם הקודמת.  החברה תהיה רשאית לחזור על הליך התמחרות זה, עד קבלת הצעה אחת בודדת, שתהיה הזולה ביותר.

            5.2.3     חכ"א שומרת לה את הזכות שלא לקבל הצעה של מציע אשר היה לה, או לעיריית                               אילת, ניסיון שלילי עמו או עם גורם הקשור עמו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2.4     על אף האמור לעיל, ועל פי סעיף 2ב. לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 שכותרתו "עידוד נשים בעסקים", אם תתקבלנה שתי הצעות או יותר כהצעות הזולות ביותר למכרז, (עם שיעור הנחה זהה שנתנו לאומדן החברה), ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר הצעה זו כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור ותצהיר כאמור לעיל. על מציע המעוניין בכך, והעונה על דרישות סעיף 2ב. לחוק חובת המכרזים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה (על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה סעיף 2ב. לחוק חובת המכרזים).

6.      אופן רכישת מסמכי המכרז

6.1          ניתן לעיין במסמכי המכרז בלא תשלום במשרדי החברה ברחוב פארק התעשייה אילתם, מבנה אמת"ל 2, אילת או באתר החברה בכתובת: www.eec.co.il. את המסמכים ניתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת סך של 2,000 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה, לרבות במקרה של ביטול המכרז ו/או אי הגשת הצעה על ידי המציע הרוכש, ו/או שינוי תנאי הסף, והכול החל מיום ד' 14/08/2019.

6.2          ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז שנרכשו במשרדי החברה ובתוך מעטפה חתומה ע"י מנכ"ל החברה, או  ממלא מקומו, הנמצאת בתיק מסמכי המכרז.

6.3         למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי   המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר.

7.       נוהל העברת שאלות ובירורים

7.1        שאלות בקשר למכרז יש להעביר בכתב לחברה לא יאוחר מ-7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות, לכתובת המייל limor@eec.co.il, תוך ציון שם המציע ומספר המכרז. החברה תענה לשאלות בכתב, ותפיץ את תשובותיה לכל הקבלנים שרכשו את תיק המכרז, עפ"י כתובת המייל שאותם יספקו הקבלנים. מכתבי התשובה של החברה לשאלות הקבלנים, כמו גם מכתבי הבהרה, תוספות ושינויים, שהחברה תוציא, אם תוציא, לקבלנים, לפני מועד הגשת ההצעות, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, וכל מציע מחויב לצרפם להצעתו, כשהם חתומים על ידו.

              החברה תהיה רשאית לפסול הצעה שלא צורפו אליה המכתבים הנ"ל, כשהם חתומים ע"י הקבלן. כל תשובה של החברה ו/או של נציגה למציע, תהא בכתב בלבד ולא יהיה כל תוקף לתשובה שתינתן בדרך אחרת. החברה לא תהיה אחראית להסברים בע"פ שיינתנו על ידי עובדיה בהקשר לתנאי המכרז ו/או להצעה והקשר בין החברה למציעים יבוסס על מסמכים בכתב בלבד. לא השיבה החברה לשאלה ו/או פנייה – יראו בה כאילו נדחתה על ידי החברה.

7.2        החברה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז.

8.       סתירות ו/או אי התאמות

אם המציע ימצא סתירות, שגיאות, אי התאמות לחוקים ותקנות, או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר לתוכנו המדויק של איזה סעיף או פרט, עליו להודיע על כך בכתב לחברה לפחות 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. תשובת החברה תישלח לכל המשתתפים בכתב. לא התייחסה החברה לפניה ו/או השגה עד למועד האחרון שנקבע לצורך הגשת הצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. לא יפנה מציע לחברה כאמור, יהיה הוא מנוע מלטעון טענות כל שהן בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעויות וכו', וטענות כאלה מצד מי שלא ינהג כאמור לעיל, לא תישמענה.

9.       סיור קבלנים

9.1        סיור קבלנים ייערך ביום ג' 20/08/2019 בשעה 11:00. המפגש במשרדי החברה, פארק התעשייה "אילתם"  מבנה אמת"ל 2 אילת.

9.2        החברה תאפשר למציעים לבחון את המצב הקיים בשטח ומהות העבודות באמצעות הסיור.    השתתפות בסיור הינה  חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.

9.3        מטרת הסיור הינה ללבן שאלות אשר יתעוררו. כל מידע שיימסר בסיור או בכלל לא ייחשב

ולא יהווה מצג מחייב מטעם החברה, ולמציע לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר למידע שהוצג לפניו ו/או בקשר לנכונותו, אלא אם ועד כמה שניתן במסמך בכתב כתשובה, הבהרה או תיקון רשמיים למסמכי המכרז, ואם צוין כך במסמך האמור.

10.   אופן הגשת ההצעה

10.1       על המציע להכניס את חוברת מסמכי המכרז הכוללת מסמכי המכרז שהומצאו למציע ואשר עליו לצרף להצעתו, ובצרוף הערבות האמורה בסעיף 4.1 לעיל ובצרוף כל יתר המסמכים שעל המציע לצרף להצעתו, עד ליום ג' 10/09/2019 בשעה 15:00, כשהם מלאים וחתומים  על ידי המציע, לתיבת ההצעות במזכירות החברה, בפארק תעשייה  "אילתם" מבנה אמת"ל 2, אילת.

10.2        ההצעה תוגש במעטפה המיוחדת, שנמסרה למציע על ידי החברה יחד עם יתר מסמכי המכרז, שנחתמה עבור המכרז על ידי מנכ"ל החברה או ממלא מקומו, ושעליה מצוין: "מכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת".

10.3            המעטפה תכלול:

א.      את חוברת מסמכי המכרז שכל דפיה ממולאים במקומות הנדרשים, חתומים ומוחתמים בידי המציע. במקומות שבהם נדרש אימות חתימות יש להחתים עו"ד על אישור אימות החתימות.

ב.       את הערבות האמורה בסעיף 4.1 לעיל.

ג.         את המסמכים המעידים על קיום התנאים המקדמיים, המפורטים בסעיף 2 לעיל.

ד.       את כל המסמכים שעל המציע להגיש עם הצעתו, לפי סעיף 3 לעיל.

 • מסמכים על פי סעיף 7 לעיל, ככל שיהיו.
 1. כל התוכניות, כשהן חתומות ומוחתמות ע"י המציע, תימסרנה במזכירות החברה, בד בבד עם הכנסת המעטפה עם הצעת המציע לתיבת ההצעות.
  1. מעטפה שלא תוכנס לתיבת ההצעות ע"י המציע או מי מטעמו עד לשעה 15:00 בתאריך האמור, מכל סיבה שהיא, לא תחשב כמעטפה שנמסרה במועד והיא תיפסל.
  1. כל שינוי או מחיקה או תיקון או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, יחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה לאלתר, הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

10.7      החברה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות בהזמנה, לרבות בגין רכישת תיק מסמכי המכרז, הבדיקות המוקדמות, או כל הוצאות אחרות שהן.

11.   החתימה על ההסכם

11.1      המציע שיזכה במכרז יידרש לחתום על הסכם ההתקשרות המצורף כנספח ג'.

11.2      אי חתימה על ההסכם שקולה להפרתו היסודית של ההסכם.

11.3      במקרה של אי התייצבות המציע הזוכה לחתום על החוזה, וכן במקרה של הפרה יסודית אחרת של החוזה בסמוך לאחר חתימתו, רשאית החברה לבחור במציע אחר כזוכה במכרז בהתאם להוראות סעיף 12.7 להלן. במקרה כזה יחולו כל הוראות מכרז זה על נספחיו על  הזוכה החלופי.

11.4      במידה ואין באפשרות החברה לקבל החלטה בדבר זהות הזוכה בתוך 90 הימים האמורים, תהא רשאית החברה לפנות למציעים ולבקשם כי יאריכו את תוקף הצעתם ואת תוקף הערבות הזמנית שניתנה על ידם, וזאת עד לשתי תקופות נוספות של 90 יום כל אחת. מציע  שלא יענה לבקשה כאמור, בתוך המועד שייקבע בבקשת החברה, הצעתו תפקע והערבות הזמנית תוחזר אליו.

11.5      משחתמה החברה על החוזה עם המציע הזוכה, תוחזר לזוכה הערבות הזמנית הנזכרת בסעיף 4.1 לעיל, וזאת כנגד מסירת כתב ערבות ביצוע לקיום החוזה (מסמך ט'1), כקבוע בחוזה המצ"ב למכרז זה, לא יאוחר משבעה ימים לאחר מועד מסירת הודעה על זכייה במכרז. אם לא יפקיד הזוכה ערבות כאמור לעיל, תהיה החברה רשאית לחלט את מלוא סכום הערבות הזמנית, כפיצוי מוערך וקבוע מראש בגין כל הנזקים וההוצאות שנגרמו לה ולבטל את הודעת הזכייה שקיבל המציע. כל זאת מבלי לפגוע ומבלי לגרוע מכל זכויותיה של החברה עפ"י כל דין ו/או עפ"י התחייבות הזוכה, עפ"י מסמכי המכרז ו/או עפ"י החוזה.

11.6      חכ"א רשאית לפסול כל הצעה לאלתר בשל שינויים או הסתייגויות כלשהם לגבי תנאי כלשהו מתנאי המכרז או ההצעה, בין שנעשו ע"י תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, או להתעלם מהם, ולראותם  כאילו לא נכתבו כלל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של חכ"א.

12.   הוראות נוספות

12.1      החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כל שהיא ושומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עלולה להידחות כל הצעה, שאיננה שלמה או ברורה או ערוכה שלא עפ"י הוראות המכרז או שכוללת הסתייגויות או תוספות או שינויים, וזאת עפ"י שיקול דעתה הסופי והבלעדי של החברה.

12.2      החברה תהא רשאית לקבל רק חלק מן ההצעה ולהזמין מן המציע רק חלק מן העבודות         נשוא מכרז זה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שיהא בכך כדי לשנות את אחוז       ההנחה שהוצע על ידי המציע ביחס לכל מרכיבי העבודות.

12.3      מבלי לפגוע באמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא, בכל מועד שהוא, לרבות לאחר הגשת ההצעות, ו/או בחירת ההצעה הזוכה, בין מסיבות שקשורות בהליך המכרז ו/או ההצעות שתתקבלנה, או מכל סיבה אחרת. בכלל זה מספר הצעות שתוגשנה, והסכום הנקוב בהן הינם נימוקים אשר עשויים לעמוד ביסוד החלטת החברה לבטל את המכרז. היה ובוטל המכרז על ידי החברה, או לא נתקבלה הצעה כלשהיא, רשאית החברה לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז כולם או מקצתם, או גם עם  קבלנים אחרים, שלא בדרך של מכרז.

12.4      החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לזמן כל בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי ההצעה שהגיש וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך החלטה ו/או לבקש ממציע לספק לה נתונים משלימים, כדי להוכיח את עמידתו בתנאי הסף האמורים בסעיף 2          לעיל, וכן לחקור ולדרוש מהמציע פרטים והבהרות בדבר הצעתו, אפשרויותיו הכספיות וניסיונו המקצועי, לרבות הצגת מסמכים נוספים להוכחת כשירותו ואיתנותו הכלכלית.  

              כמו כן, החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע לתקן פגמים בהצעתו, וזאת אם שוכנעה כי הפגם נגרם בתום לב וכי אין בתיקונו כדי להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

12.5      מובהר כי התחלת העבודה והתקדמות העבודות מותנית בקבלת אישורים ותקציבים מגורמי חוץ. לפיכך, בנסיבות של אי קבלת האישורים והתקציבים הנ"ל במועד, תהא רשאית החברה להודיע לקבלן לפני ההתקשרות החוזית עמו או לפני תחילת העבודות או במהלך ביצוע העבודות, ובהתראה בת 14 יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות, והקבלן יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה. בנסיבות אלה יהא זכאי הקבלן לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעה ככל שהחל בביצוע העבודות. הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא זכאי הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.

12.6      על אף האמור, ובנוסף, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות מכל סיבה שהיא (לתקופה שאינה עולה על 90 יום), ובמקרה זה, אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה, בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיכה, ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן שהצעתו דורגה במקום השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

למען הסר ספק מובהר, כי היה והעבודה לא תחל כלל, מכל סיבה שהיא, כי אז לא יהיה הקבלן הזוכה זכאי לכל תמורה שהיא, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם העבודות ו/או זכייתו.

12.7      החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לבחור במציע אשר הצעתו דורגה במקום השני כ"זוכה חלופי" ולעכב את החזרת הערבות לאותו זוכה במשך 3 חודשים נוספים. החברה תהא רשאית  להתקשר עם המציע שדורג במקום השני, בכל מקרה שבו ההצעה הזוכה תיפסל או שלא ייחתם הסכם עם המציע הזוכה, או אם ההסכם עמו יבוטל, וזאת אם טרם עברו 12 חודשים מיום ההודעה על הכרזת הזוכה. היה והחליטה החברה  על בחירה בזוכה חלופי כמציע הזוכה, יבוא המציע החלופי במקום המציע הזוכה. אם טרם הוחזרה הערבות למציע החלופי כאמור, המציע החלופי יהא מחויב בביצוע יתרת השירות מושא המכרז בהתאם להצעתו, ואם כבר הוחזרה לו הערבות תהא ההתקשרות עמו מותנית בהסכמתו.

12.8     מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה, תשומת לב המציע מוסבת לכך, כי תנאי מתלה להתקשרות בין חכ"א ובין המציע הזוכה, הנו הוצאת היתר בניה לביצוע הפרויקט, במידה ויידרש, ע"י הועדה המקומית לתכנון ולבניה. לא התקיים תנאי מתלה זה עד ל – 6 חודשים מהמועד האחרון שנקבע לקבלת ההצעות למכרז, או עד למועד מאוחר יותר אשר יקבע על ידי חכ"א, הסכם התקשרות בין חכ"א לזוכה במכרז יהיה בטל ומבוטל והעבודות לא תבוצענה. במקרה של אי התקיימות התנאי המתלה, המציע הזוכה לא יהא רשאי לעלות כל טענה ולא תהא לו כל זכות לתביעה, כספית או אחרת  כלפי חכ"א.

13.   בעלות על המכרז ועל ההצעה

כל מסמכי המכרז הם רכושה של החברה, הם מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו ולהגשתה, ועל המציע להחזירם לחברה עד לתאריך הנ"ל בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

14.   צד שלישי

בהתאם לתקנות חובת מכרזים, מציעים שלא זכו במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה הזוכה.

המציע רשאי לציין מראש אילו חלקים בהצעתו עלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו. מציע שלא יציין בהצעתו חלקים העלולים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי שלו, מסכים לכך כי במקרה שתתבקש, תהא החברה רשאית להעביר את הצעתו הזוכה במלואה לעיון מציעים שלא זכו. מובהר כי אין מן האמור לגרוע מסמכותה של ועדת המכרזים של החברה ליתן כל החלטה בעניין גילוי חלקים של ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא.

זכות העיון בהצעה הזוכה על ידי מציע שהצעתו לא תזכה, כרוכה בתשלום לחברה של 500 ש"ח. הסכום ישולם לחברה בטרם יעיין המציע בהצעה הזוכה.

15.   הצהרות המציע

המציע מאשר כי קרא והבין את כל מסמכי המכרז וכי הוא מסכים לכל תנאיהם ולכל האמור בהם. הגשת ההצעה והענות למכרז כמוהן כהצהרת המציע כי כל פרטי המכרז, כולל החוזה הכלול בו ונספחיו, ברורים וידועים למציע. בנוסף, יחתום המציע על הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. הצהרה זו תהווה חלק בלתי נפרד מהצעתו.                                                                                                               

                                                                                                                        בכבוד רב,

                                                                                                  החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

*    *    *

א י ש ו ר

הנני מאשר כי קראתי מסמך זה וכי אני מסכים לכל האמור בו.

חתימת המציע: ________________

פרטי המציע והצעת המציע – (מסמך ב')

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

מכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח

באזור שדה התעופה המתפנה באילת

 ("מכרז אומדן")

 • פרטי המציע

שם:…………………………………………………………………………..                 

כתובת:………………………………………………………………………                             

שם איש קשר:……………………………………………………………..                              

טלפון:……………………………………………………………………….                              

פקסימיליה:………………………………………………………………..                              

כתובת דואר אלקטרוני:…………………………………………………                  

מספר עוסק מורשה:……………………………………………………..                  

מספר החברה:…………………………………………………………….                              

פרטי חשבון הבנק:

              בנק……………………………

              סניף (שם ומספר)…………..

              מס' חשבון…………………..                                 

שמות בעלי זכות החתימה במשתתף במכרז:

 

דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות
       
       
       
       

הצעת המציע – (מסמך ב')

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

מכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח

באזור שדה התעופה המתפנה באילת

("מכרז אומדן")

מסמך ב' – הצעת המציע

אנו החתום מטה:  ____________________________

קבלן     הרשום כדין אצל רשם הקבלנים בסיווג ג'-4 בענף 200  לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח- 1988, מצהיר כי :

 1. לאחר שקראתי בעיון את תנאי המכרז, טופס החוזה על נספחיו ותנאיו, כתבי הכמויות והמחירים והמפרטים הטכניים, ולאחר שעיינתי בכל התכניות והשרטוטים הנוגעים למכרז וביקרתי בשטח נשוא העבודה ובדקתי את תנאיו ומצבו, וכן לאחר שהבנתי את השיטה לפיה הוכן חשבון הכמויות וכן השיטה והתנאים שלפיהן אצטרך לבצע העבודה ולקבל את שכרי בהתאם לכל הנ"ל, הנני מגיש הצעתי זו והריני מתחייב בזה להוציא לפועל ולבצע את העבודות המופיעות בתכניות והמתוארות במפרטים ובתנאים הכללים, עפ"י המחירים הנקובים בסעיפים השונים של האומדן שבכתב הכמויות (מסמך ו') של מסמכי החוזה ובניכוי הנחה כדלקמן:

אם יוזמן אצלי ביצוע העבודות, תינתן הנחה קבועה  בשיעור של %  _____ (במילים: ______ ___________________)  לגבי כל אחד מהמחירים המצוינים בכל כתבי הכמויות, ולגבי כל אחד מהעבודות וסך הערך של כל העבודות, אחרי ההנחה הנ"ל, יהיה  _____________ ש"ח (במילים: __________________________________ ש"ח). סכום זה  אינו נושא התייקרויות, כאמור בסעיף 4 להלן.

סכום זה כולל תשלום הוצאות ניהול ופיקוח על ביצוע העבודות בשיעור של 2% (שני אחוז) מסך ביצוע העבודות.

אני מתחייב לסיים את העבודות שיוזמנו אצלנו, לשביעות רצונכם ולהנחת דעתו של המפקח מטעמכם, או נציגו, בהתאם לתנאי החוזה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אני מסכים שהתשלומים בהתאם לחוזה, יהיו מבוססים על מדידה והערכת העבודה שנעשתה בפועל והושלמה על ידי, כפי שתעשה ע"י המפקח ו/או מהנדס הפרויקט ו/או כל אדם אחר שימונה מטעם החברה, ולא לפי סכום כולל.

הצעה זו הינה על אחריותי הבלעדית ואני מתחייב לשאת בכל עלייה, אם תחול, בעלות ביצוע העבודות מסיבה כלשהי, למעט אם הסיבה היא פקודת השינויים כמפורט בסעיף 56 לחוזה  (מסמך ג').

 • אני מסכים שהחברה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. ההצעה תישאר בתוקף במשך  של 90 יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז. לחברה שמורה הזכות להאריך את התקופה הנ"ל בשתי תקופות נוספות רצופות של 90 יום כל אחת.

נתקבלה הצעתי, תודיע לי על כך החברה, תוך פרק הזמן האמור, ואני מצדי אקיים את התחייבויותיי שבהצעתי זו ללא שיהוי, מיום שאדרש לכך.

ידוע לי ומוסכם עלי, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראה כלשהי שבמסמכי המכרז והחוזה לבין הוראה אחרת שבהם, ו/או במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז, יגברו המסמך ו/או ההוראה הבאים להוסיף על זכויות החברה, לפי פירוש החברה, ולא תעמוד לזכותי טענה של פירוש כנגד המנסח.

 • אני מסכים שאם תתקבל ההצעה ע"י החברה:
 • תהיה החברה רשאית להוסיף חתימתה לחוזה, אשר צורף להצעתי כשהוא חתום על ידי, וברור לי כי ממועד חתימתו יהיה החוזה תקף ומחייב לכל דבר ועניין. החברה תהא גם זכאית להשלים בחוזה כל פרט חסר לפי הצעתי זו.
  • א.  יהיה עלי להתחיל בביצוע העבודה במועד שייקבע על ידכם בצו להתחלת העבודה ולסיים את כל העבודה לפי תנאי החוזה, בתוך התקופות המפורטות להלן:

מבנה 1 – בתוך 10 (עשרה) חודשים קלנדריים מהמועד שנקבע להתחלת מנין ימי הביצוע בצו להתחלת העבודה.

מבנה 2  – אופציונלי – בתוך 10 (ארבע עשרה) חודשים קלנדריים מהמועד שנקבע להתחלת מנין ימי הביצוע בצו להתחלת העבודה.

מבנה 3 – בתוך2 (שני) חודשים קלנדריים מהמועד שנקבע להתחלת מנין ימי הביצוע בצו להתחלת העבודה

ב. "להשלים את העבודה" פירושו להוציאה לפועל עד תומה, בהתאמה גמורה לתוכנית, למפרט, לתנאים הכללים, וכן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט/המפקח או מי שזה יורה, ולמסור את העבודה לידי המזמין לשביעות רצונו המלאה.

3.3        במקרה ולא אתחיל בעבודה במועד הקבוע  בצו להתחלת העבודה, הריני מסכים כי תחרימו ו/או תחלטו לטובתכם את הערבות שאפקיד בידיכם עפ"י החוזה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש.

3.4        במקרה ולא אשלים את ביצוע העבודה במועדה, לפי כל תנאי החוזה עד למועד הקבוע לסיומה בצו להתחלת העבודה, ובכפוף לאמור בסעיף 3.2 לעיל,  הריני מתחייב לשלם לכם כדמי פיצויים מוערכים ומוסכמים מראש בסך 1,500 ₪ עבור כל יום קלנדרי של איחור בסיום ביצוע העבודה. הסך הנ"ל גובר על הסכום האמור בסעיף 49(1) של נוסח החוזה (מסמך ג') להלן.

3.5        ידוע לי, כי תקופת הבדק תהיה 12 חודשים קלנדריים מלאים מתום החודש שבו נמסרה העבודה המושלמת לחברה.

 3.6       אני מתחייב להפקיד בידי החברה – לא יאוחר מתום שבעה  ימים מיום מסירת ההודעה על זכייתי במכרז, את כל מסמכי החוזה לרבות את אישור קיום הביטוחים הנדרש (נספח ב' (1)) בנוסחו המקורי ובחתימתם כדין של מבטחי הקבלן, ולדרישת החברה בכתב, גם העתקים מפוליסת הביטוח כמפורט בסעיף 19 "ביטוח על ידי הקבלן" במסמך ג' "נוסח החוזה", וערבות בנקאית מבוילת כחוק לפי נוסח שייקבע על ידכם, כערבות לקיום כל תנאי החוזה, עד תום תקופת ביצוע העבודות (מסמך ט'1), כערבות ביצוע לקיום החוזה, הנדרשת עפ"י סעיף 8 של מסמך ג' לחוזה.

3.7        ידוע לי ואני מסכים לכך, כי הוצאות עריכתו (לרבות הוצאות משפטיות) של החוזה, הדפסתו, שכפולו וביולו חלים עלי, ומתחייב לשלם לכם או לכל מי שתצוו את התמורה כפי שנקבעה על ידכם.

 • ידוע לי כי מחירי היחידה אחרי ההנחה שבהצעתי הם סופיים ואינם נושאים התייקרויות.

5.      ידוע לי, כי כל עוד חל באילת מע"מ בשיעור "0" לגבי עוסק מורשה באזור אילת, תשולם התמורה בה נקבתי בהצעתי בתוספת מע"מ בשיעור "0", וזאת בין אם בפועל לא יחול עלי שיעור מע"מ אפס, מסיבות הקשורות בי, לרבות במקום מושבי. ידוע לי, כי לחברה לא תהא התנגדות לכך שארשם כעוסק מורשה באילת, ואולם לא תהא לה אחריות לכך. כמו כן ידוע לי, כי אם ישונה הדין בעניין שיעור המע"מ החל באילת, תשולם לי התמורה הנקובה בהצעתי בתוספת מע"מ בשיעורו החוקי באילת, בהתאם לדין שיחול במועד התשלום, וזאת כנגד חשבונית מס כחוק שאמציא לחברה.

 • כל מקום שנאמר כיחיד מוסב גם לרבים או להיפך, הכול לפי העניין. הצעתי זו ניתנה מתוך הבנה ורצוני החופשי.

ולראיה באתי על החתום:

שם + חותמת המציע:                 ______________________

חתימת המציע:                          ______________________

כתובת המציע:                           ______________________

תאריך:                                     ______________________   

מכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח

באזור שדה התעופה המתפנה באילת ("מכרז אומדן")

הצהרת המציע

אני החתום מטה מצהיר בזה, כי קראתי את תנאי המכרז ואת החוזה המצורף להם על נספחיו המהווה חלק בלתי נפרד מהם, כי הדרישות בחוזה ממני ברורות וידועות לי, כי ביקרתי במקום וכי קיבלתי לרשותי את כל המסמכים הלוטים לתנאי המכרז והמפורטים להלן:

 • תנאי המכרז.
 • הצעת המציע לרבות הצהרת המציע.
 • נוסח החוזה ותנאיו לביצוע העבודות.
 • מפרט טכני כללי בין משרדי  (לא מצורף) – המפרט הכללי הבין משרדי לעבודות בנין בהוצאת משרד השיכון, משרד הביטחון ומע"צ (מהדורה אחרונה) על כל פרקיו כולל -00 מוקדמות.

המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לראותו ולהוריד אותו באתר האינטרנט של משרד הבטחון

http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/SapakInfo/MifratBinuy.aspx
 • מפרט טכני מיוחד – האמור במפרט המיוחד בא להרחיב ו/או להוסיף לגבי ההנחיות במפרט הכללי. מודגש בזאת, כי בכל מקום שבו המפרט המיוחד מתייחס לסעיפים המהווים תנאים כלליים, יש לראות כעדיפים את התנאים האמורים במסמך ג' ובמסמך ז'.
 • כתבי כמויות והמחירים.
 •       תנאים מיוחדים לחוזה.
 • רשימת תוכניות ומערכת התוכניות.

  ט.       נוסח ערבויות – מסמך ט' +ט'1.

 •        תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות  לאנשים עם מוגבלות.
 •        קובץ הנחיות של היחידה לאיכות הסביבה בעיריית אילת.
 •       נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי תנועה  

כמו כן, הנני מצהיר כי קראתי והבנתי את תוכן המסמכים דלעיל, בין שנכללים בחוברת זו ובין שאינם נכללים בה, והנני מתחייב לבצע את עבודתי בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם.

הנני מצהיר, כי ידוע לי שכל המסמכים דלעיל מהווים ביחד את מסמכי הצעתי, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים.

אני מצהיר כי אני מגיש את הצעתי באופן עצמאי ללא תיאום הצעתי ו/או פרט מפרטיה עם מציע ו/או משתתף אחר וכי היה ויתברר לחברה, בכל שלב שהוא, אחרת, יביא הדבר לפסילת הצעתי.

הצהרתי זו מהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי.

נוסח החוזה – (מסמך ג')

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

חוזה מס'  מ/7/2019

שנערך ונחתם באילת  ביום  ___ חודש______ בשנת 2019

בין:

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

לבין:

___________________________

בדבר

פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת

תאריך גמר ביצוע החוזה ________

חוזה מס'  מ/7/2019

חוזה זה נערך ונחתם באילת ביום ___  לחודש ________ בשנת 2019

בין:                              החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

                                    (שתקרא להלן – "חכ"א" או "המזמין")

                                                                                                            מצד אחד

לבין:                                     

 (שיקרא להלן – "הקבלן")

                                                                                                            מצד שני

והואיל:   וחכ"א פרסמה מכרז, במסגרתו הזמינה מציעים להציע הצעות לפארק הטרמינל – עבודות כבישים, תשתיות  ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת;

והואיל: והקבלן בחן לשביעות רצונו המלאה את מלוא המידע והפרטים באשר לחיוביו על פי חוזה זה, והגיש את הצעתו במסגרת המכרז;

והואיל : וחכ"א החליטה לקבל את הצעת הקבלן כהצעה הזוכה במכרז על בסיס התחייבויותיו  והצהרותיו;

והואיל : והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים המשפטיים ביניהם;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

            1.         א.         המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה:

                                    1.         תנאי המכרז;

                                    2.         הצעתו של הקבלן;

                                    3.         תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן, כולל נספחי הביטוח;

                                    4.         מפרט טכני כללי בין משרדי כולל פרק 00 – מוקדמות (לא מצורף);

                                    5.         מפרט טכני מיוחד;

                                    6.         כתב כמויות ומחירים;

                                    7.         התנאים המיוחדים לחוזה;

                                    8.         תכניות ורשימת תכניות;

9.         נוסחי הערבויות;

10.        אישור קיום ביטוחים (בנוסחו המקורי) חתום כדין על ידי חברת הביטוח, בנוסח המצורף כנספח ב' 1;

11.        הצהרת פטור מנזקים החתומה כדין על ידי הקבלן נספח ב' 2;

12.        נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום, החתום כדין על ידי הקבלן, נספח ב'3;

13.        תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

14.        קובץ הנחיות היחידה לאיכות הסבי אילת.

15         נוהל מינהל ההנדסה – הסדרי תנועה

 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוזה ובין הוראות המפרטים הטכניים, כולל פרק 00 שלהם, וכתב הכמויות תהיינה הוראות המפרטים הטכניים  וכתב הכמויות עדיפות.
 • בכל מקרה של סתירה בין הוראות המפרט הטכני המיוחד, כולל פרק 00 שלו, ובין הוראות המפרט הטכני הכללי תהיינה הוראות המפרט הטכני המיוחד עדיפות.
 • כותרות הסעיפים נרשמו לצרכי נוחות בלבד, והן לא תשמשנה לפרשנותו של חוזה זה.
 • תמורת תשלום שכר החוזה, כמוסכם בחוזה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודה בהתאם להוראות החוזה.           

           4.           תמורת בצוע העבודה על ידי הקבלן כאמור לעיל מתחייבת חכ"א לשלם לקבלן את    

                        שכר החוזה כמוסכם בחוזה.         

5.         א.         על אף כל האמור אחרת בחוזה זה ו/או במפרט הטכני וכתב הכמויות           תהיה חכ"א רשאית להזמין מהקבלן רק חלק מהעבודות נשוא חוזה  זה

ו/או נשוא הצעת העבודה והכל לפי שיקול דעתה המוחלט וללא כל פיצוי לקבלן בגין אי הזמנת ו/או אי ביצוע שאר העבודות המפורטות בחוזה זה ובלא שיהיה בכך כדי לשנות את אחוז ההנחה שהוצע ע"י הקבלן ביחס לכל מרכיבי העבודה. כמו כן מוסכם, כי על אף האמור בסעיף 50 לתנאי החוזה, כי במידה ותופסק העבודה מסיבות של הקצאת תקציבים ו/או מסיבות הקשורות ברשויות המוסמכות ו/או מסיבות של אי זמינות הקרקע,  לא תהיה לקבלן כל תביעה ו/או טענה כלפי חכ"א ותחולנה אך ורק הוראות סעיף קטן ב' להלן.

                        ב.         הקבלן יהיה זכאי לתשלום אך ורק בגין אותו חלק של העבודה שהוזמן

                                     בפועל ע"י חכ"א ובוצע בפועל.

                        ג.          חכ"א תהיה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא לשנות את היקף העבודות  

                                     ואף להפחית ולבטל חלק מהעבודות, שהוזמנו על ידה מלכתחילה.

 • כל האמור לעיל בסעיף 4 זה לא ישפיע בצורה כל שהיא על מחירי היחידה  של  הסעיפים בכתבי הכמויות וגם לא על התמורה לקבלן.
 •  הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, תהיינה עדיפות על כל הוראה

                               אחרת בחוזה ו/או במפרט הטכני ו/או בכתב הכמויות.

            6.         לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלהלן:

                        כתובת חכ"א: פארק התעשייה אילתם מבנה אמת"ל 2, אילת.

                        כתובת הקבלן:    _________________________________

                        ולראיה בו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל.

                  בשם חכ"א:                                                                                  בשם  הקבלן:

        1. ________________                                                           1._________________

        2. ________________                                                           2. _________________

 

תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן

פרק א' – כללי

הגדרות

בחוזה, כפי שהוא מוגדר להלן (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של עניין):

 1. "המנהל" – פירושו: מנכ"ל  חכ"א, לרבות כל אדם שיוסמך על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו, לרבות כל אדם מורשה בכתב על ידו לצורך החוזה או כל חלק ממנו.

"הקבלן" – לרבות: נציגיו של הקבלן, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה, או כל חלק ממנה.

"מנהל הפרויקט", "המפקח" או "המהנדס" – פירושו: האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן ע"י המנהל לפקח על ביצוע העבודה, או כל חלק ממנה.

"העבודה" – פרושה: העבודה שיש לבצע בהתאם לחוזה, לרבות כל עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.

"עבודה ארעית" – פירושה: כל עבודה שתידרש באורח ארעי לביצועה או בקשר לביצוע של העבודה.

"החוזה" – פירושו: טופס החוזה לביצוע העבודה (לפי הנוסח המצורף), הצעתו של הקבלן, תנאי החוזה לביצוע העבודה ע"י הקבלן (להלן – "תנאים אלה"), המפרט (הטכני הכללי, הבין משרדי, והמפרט הטכני המיוחד גם יחד), כתב הכמויות והתוכניות, וכן כל מסמך אחר, שהוסכם בטופס החוזה שיהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

"מקום העבודה" – פירושו: המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם, או מעליהם תבוצע העבודה, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של הקבלן לצורך החוזה.

"סכומי הערבויות" – פירושו: כל סכום שנקבע בחוזה זה, אם במפורש ואם ע"י קביעת אחוז מסוים, לצורך עירבון לקיום הוראות החוזה.

"שכר החוזה" – או "היקף החוזה", או "היקף העבודות" פירושו: הסכום הנקוב בהצעתו של הקבלן, כתמורה לביצוע כל העבודות נשוא החוזה, לרבות כל תוספת שתיתוסף לסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה, ולהוציא כל הפחתה שתופחת מהסכום הנקוב, בהתאם להוראות החוזה.

"תכניות" – פירושו: התכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתכנית  שאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, וכן כל תכנית אחרת שתאושר בכתב ע"י המנהל או ע"י המפקח לעניין חוזה זה, מזמן לזמן.

              בחוזים בהם תשלום החשבונות החלקיים נקבע על פי טבלת התשלומים כנגד ביצוע שלבי עבודה קבועים מראש, לא יחולו הוראות סעיפים 38 א', 60, 62 בשלמותם או בחלקם אלא בכפוף לשינויים המצוינים בתוספת לחוזה.

תפקידיו וסמכויותיו של המפקח – ניהול יומן

2.         (1)        המפקח רשאי לבדוק את העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב
                        החומרים שמשתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע העבודה. כן                           רשאי הוא לבדוק אם הקבלן מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המהנדס ואת
                        הוראותיו הוא.

            (2)        הקבלן ינהל יומן עבודה (להלן – "היומן"), שבו ירשמו מדי יום ביומו פרטים בדבר:

                        א.         מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים ע"י הקבלן בביצוע העבודה;

                        ב.         כמויות החומרים למיניהם, המובאים למקום הבניה או המוצאים ממנו;

                        ג.          כמויות החומרים שהושקעו ע"י הקבלן בביצוע העבודה;   

                        ד.         הציוד המכני המובא למקום העבודה והמוצא ממנו;

                        ה.         השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה;

                        ו.          תנאי מזג האויר השוררים במקום העבודה;

                        ז.          תקלות והפרעות בביצוע העבודה;

                        ח.         התקדמות בביצוע העבודה במשך היום;

                        ט.         הוראות שניתנו לקבלן  ע"י המפקח;

                        י.          כל דבר אחר שיש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה;

                        יא.        הערות והוראות של המפקח;

    (3)        היומן ייחתם כל יום על ידי המפקח והעתק חתום מהרישומים יימסר  לקבלן או                               לבא כוחו המוסמך, אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 7                             ימים ממסירת ההעתק כאמור, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר                                           הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.

    (4)        הקבלן רשאי לרשום ביומן את הערותיו בקשר לביצוע העבודה, אולם רישומים                                 אלה לא יחייבו את חכ"א.

(5)      לא הודיעו הצדדים  או באי-כוחם המוסמכים על הסתייגות כאמור, רואים אותם      כאילו אישור נכונות הפרטים הרשומים ביומן.

(6)      רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא לסעיף קטן (4), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.

    (7)        אם חלק מהעבודות על פי החוזה מבוצעות במפעלים, ינוהל במפעל יומן עבודה                                  נפרד בו ירשום הקבלן או בא כוחו המוסמך מדי פעם את מצב התקדמות העבודה                             בציון תאריך הרישום. שאר הרישומים ביומן הנ"ל לגבי העבודה המבוצעת                                       במפעלים, יהיו בשינויים המחויבים, כמפורט בסעיפים קטנים 6-2 דלעיל לסעיף זה.

   (8)        היומן ינוהל באמצעות ועל גבי מערכת ניהול הפרויקטים בחכ"א לרבות "בנארית  ענן" ו"רשת בינארית, בצרוף תמונות, תכניות וכל מסמך נדרש אחר, ועל פי הוראות המנהל אשר יינתנו מפעם לפעם.

איסור הסבת החוזה

3.         (1)        אין הקבלן רשאי להסב לאחר  את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי                                   להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת חכ"א בכתב.

(2)        אין הקבלן רשאי למסור את ביצועה של העבודה כולה או מקצתה, אלא בהסכמת חכ"א מראש ובכתב,  ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או של חלק ממנה לאחר. הודיע הקבלן למנהל בכתב על רצונו למסור את ביצועו של חלק כלשהוא מהעבודה לקבלן משנה, שיצוין בהודעה, יודיע המנהל לקבלן בכתב תוך זמן סביר על הסכמתו או התנגדותו לכך.

            (3)        נתנה חכ"א את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה                               האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא                              באחריות מלאה לכל מעשה או אי-מעשה של כל מבצעי העבודה, באי כוחם    

                           ועובדיהם.

            (4)        הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה                                בנאיות, תשכ"ט- 1969, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי                                 בקשר לעבודה או חלק ממנה אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות                            החוק האמור.

(5)        במידה והקבלן הינו תאגיד, הוא מתחייב בזאת כי לאחר מועד חתימת חוזה זה על ידו הוא לא יעביר מניות בתאגיד ו/או לא יצרף אליו בעלי מניות חדשים אשר  יחזיקו במניות שמקנות זכות ליותר מ – 25% מהדיבידנדים או מזכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות, או המקנות זכות למנות רבע או יותר מהדירקטורים  בתאגיד, אלא אם קיבל הקבלן הסכמת חכ"א לכך מראש ובכתב.

היקף החוזה

4.         הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודה לרבות המצאת כוח-אדם, החומרים, הכלים,             הציוד,  המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

סתירות במסמכים והוראות מילואים

5.         (1)        בכל מקרה של סתירה בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה                                     ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה – כוחה של זו                                              האחרונה, עדיף על כוחה של ההוראה האמורה בתנאים אלה.

             (2)        גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשניה או שהיה הקבלן         מסופק בפירושו הנכון של מסמך או כל חלק ממנו, או שמסר המפקח הודעה        לקבלן שלדעתו אין הקבלן מפרש כהלכה את החוזה – יפנה הקבלן בכתב למנהל            והמנהל ייתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך – בדבר הפירוש שיש לנהוג            לפיו.

             (3)        רשאי המנהל, וכן המפקח, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך ביצוע העבודה                הוראות – לרבות תכניות לפי הצורך – לביצוע העבודה.

             (4)        הוראות המנהל שניתנו בהתאם לסעיף קטן (2) או (3) והוראות המפקח שניתנו          בהתאם לסעיף קטן (3) מחיבות את הקבלן, אולם אין באמור בסעיף קטן זה          בכדי לגרוע מהאמור בפרק ט'.

אספקת תכניות

6.         (1)        שני העתקים מכל אחת מהתכניות יימסרו לקבלן על ידי המהנדס ללא תשלום.                                  כל העתק נוסף שיהיה דרוש לקבלן – יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת העבודה                                    יחזיר הקבלן למנהל את כל התכניות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י המנהל ובין                                    שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו ע"י אדם אחר.

            (2)        העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי הקבלן במקום העבודה                              והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק                               ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

ביצוע העבודה לשביעות רצון המנהל והמפקח

7.   הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונם המוחלטת של המנהל והמפקח וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של המנהל ושל המפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

ערבות לקיום החוזה

8.         להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא הקבלן לחכ"א, לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום מסירת ההודעה על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית להנחת דעתה של חכ"א בנוסח  שנקבע על ידה, בגובה של 10% משכר החוזה (מסמך ט'1). תוקף הערבות יהיה למשך כל תקופת ביצוע העבודה, והיא תוחזר לקבלן עם קבלת ערבות טיב לתקופת הבדק, לפי סעיף 63 להלן.

הודעות

8.א.      כל הודעה שצד אחד צריך לתת לצד שני לפי חוזה זה, תינתן במכתב רשום לפי הכתובת

              של הצד השני המפורטת בחוזה, או תימסר במשרדו של הצד השני. הודעה שנשלחה

              בדואר רשום, דינה כדין הודעה שנמסרה ביד, כעבור 48 שעות מזמן מסירתה בדואר.

ערבות אישית

9.         אם הקבלן הוא תאגיד, יחתמו לפחות שניים מבעלי המניות בתאגיד, המחזיקים ביחד

              ב-  25% ממניות התאגיד לכל הפחות, על ערבות אישית בנוסח המופיע בסוף חוזה זה.

             היה ובעלת המניות בקבלן היא חברה בע"מ (להלן "החברה האם"), יחתמו כערבים כאמור,

             שני בעלי מניות לפחות בחברה האם, המחזיקים ביחד ב- 25% ממניות החברה האם, לכל  

             הפחות.

פרק ב' – הכנה לביצוע

בדיקות מוקדמות

10.        (1)           רואים את הקבלן כאילו בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום העבודה וסביבותיו,                               טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע                             העבודה, את דרכי הגישה למקום העבודה, ואת צרכי השיכון והדיור שיהיה זקוק                              להם, וכן כאילו השיג את כל הידיעות לגבי הסיכויים והאפשרויות האחרות                                       העשויות להשפיע על הצעתו.

            (2)        רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה                                    שהוצע  על ידו לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניח את דעתו,                                  ומהווה תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו  לפי החוזה.

(3)        במידה והקבלן קיבל את התכניות מחכ"א, מוטלת עליו החובה לבדוק התאמתן                                לשטח וכן התאמת התכניות בינן לבין עצמן, והתאמתן למסמכי החוזה האחרים,                            כגון כתב הכמויות ומפרטים טכניים והוא נחשב כיודע את אי ההתאמה וכאילו                         התחשב בהצעתו בכל הידיעות הללו.

דרכי ביצוע ולוח זמנים

11.        (1)        הקבלן ימציא לאישור המנהל, תוך 7 ימים מיום חתימת החוזה, הצעה בכתב                                    בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות: הסדרים והשיטות אשר לפיהם יש                                              בדעתו לבצע את העבודה. כן ימציא הקבלן למנהל, לפי דרישתו מזמן לזמן,                                     נתונים ופרטים  בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים, לרבות

                        רשימת מתקני העבודה ומבני העזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם. המצאת                                  החומר האמור ע"י הקבלן למנהל, בין שאישר אותו המנהל במפורש ובין שלא                                   אישר אותו, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.

(2)        מובהר בזאת כי משך הזמן לביצוע העבודות לא יעלה על התקופה הנקובה
בסעיף 3.2 של מסמך ב' (הצעת המציע).

            (3)        לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור בסעיף קטן (1), ייקבע לוח הזמניים על ידי                                 המפקח ויחייב את הקבלן.

12.        (1)        המנהל יקבע את תחום העבודות  ויסמן את נקודות הקבע שלו, הקבלן יהיה                                     אחראי לסימון הנכון והמדויק של העבודה ולנכונותם של הגבהים, הממדים                                    והכוונים של כל חלקי העבודות, בהתחשב עם נקודות הקבע וקו הבנין

                        שנקבעו וסומנו ע"י המנהל. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על

                           הקבלן.

            (2)        הוטל על הקבלן על פי החוזה לבצע את הסימון לפי נקודות קבע שנקבעו על ידי                                 המנהל, חייב הקבלן לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות אלה. נחרבו נקודות                                 הקבע שנקבעו על ידי המנהל כאמור, על הקבלן לחדשן על חשבונו הוא.

פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

השגחה מטעם הקבלן

13.        הקבלן או בא-כוחו המוסמך, יהיה מצוי במקום העבודה במשך כל שעות העבודה וישגיח עליה ברציפות לצורך ביצוע  העבודה. מינוי בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף  זה, יהא טעון אישורו המוקדם של המנהל, והמנהל יהא רשאי לסרב לתת את אישורו,  או לבטלו בכל זמן שהוא. לצורך קבלת הוראות מהמנהל או מהמפקח, דין בא כח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן.

רישיונות כניסה והרחקת עובדים

14.        (1)           הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המנהל או המפקח בדבר הרחקתו ממקום העבודה של כל אדם המועסק על ידו, אם לדעת המפקח, התנהג אותו אדם שלא                                כשורה, או אינו מוכשר למלא תפקידיו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע  תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום העבודה.

(2)        רשאי המנהל לתת לקבלן הוראה בכתב על הצורך בהגבלת הכניסה למקום העבודה כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למפקח ויעדכן מזמן לזמן את רשימות העובדים, שיהיה זקוק להם במקום העבודה לביצוע העבודה וכן את תצלומיהם ופרטים אחרים אודותיהם, כפי שידרוש המפקח והמפקח יסדיר את עניני הכניסה למקום העבודה, לפי רישיונות כניסה, כפי שימצא לנכון.

(3)        אדם שלא ניתן לו רישיון כניסה לפי סעיף קטן (2), או עובד שהמפקח דרש את       החזרת       רישיון הכניסה שלו, אחראי הקבלן להרחקתו ממקום העבודה.

שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות

15.        הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו הוא, שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות לביטחונו             ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, או שיידרש ע"י המפקח, או שיהיה       דרוש על פי כל דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהיא. הקבלן יהיה אחראי       לשלמות הגידור וכל שאר אמצעי הזהירות משך כל תקופת הביצוע, על חשבונו.

גידור השטח יבוצע בהתאם לדרישות עיריית אילת. 

נזיקין לעבודה

16.           (1)        מיום העמדת מקום העבודה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודת השלמת העבודה, יהא הקבלן אחראי לשמירת העבודה ולהשגחה עליה. בכל מקרה של נזק לעבודה הנובע מסיבה כלשהיא (פרט לסיכון מוסכם בהתאם  לסעיף קטן (4)), יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתו תהא העבודה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה.

(2)        הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על כל נזק שנגרם ע"י הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידו בתקופת הבדק אף לאחר מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם לסעיף 53.

(3)        בכל מקרה של נזק לעבודה, שנגרם ע"י סיכון מוסכם, יהיה על הקבלן לתקן את     הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמנהל ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על חכ"א.

            (4)        "סיכון מוסכם" – פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת ע"י כוחות סדירים                                 או בלתי סדירים, פלישת אויב ורעידת אדמה.

            (5)        נזק שנגרם אך ורק כתוצאה משימוש של חכ"א ומי שפועל או משתמש בשמה                                    בחלק מהעבודה, לאחר שניתנה תעודת השלמה עבורו, דינו כדין נזק שנגרם על                               ידי "סיכון מוסכם".

נזיקין לגוף או לרכוש

17.       הקבלן יהיה אחראי לכל נזק או אבדן, שיגרמו תוך כדי ביצוע העבודה ו/או                           כתוצאה ממנה ו/או בעקבותיה, לגופו או לרכושו של אדם כלשהוא, וינקוט בכל                            האמצעים המעשיים למניעתם.

            הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או אובדן כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

נזקים לעובדים

 1. הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובדים או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן כתוצאה מתאונה או נזק כל שהם, תוך כדי ביצוע העבודה, ו/או כתוצאה ממנה, ו/או בעקבותיה.

הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה בגין נזק ו/או פיצוי כאמור, לרבות בעבור כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחכ"א, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, כתוצאה מדרישה ו/או תביעה כאמור.

ביטוח ע"י הקבלן

הערה: לעניין סעיף 19 להלן "המזמין" פירושו "חכ"א", כהגדרתה בחוזה זה, "העירייה" פירושו "עיריית אילת" כהגדרתה בחוזה זה.

19. ביטוח על ידי הקבלן

 1. מבלי לגרוע מאחריותו ו/או מהתחייבויותיו של הקבלן על-פי כל דין ו/או על פי האמור בחוזה זה, מתחייב הקבלן כי לפני מועד תחילת העבודות ו/או מתן השירותים נשוא חוזה זה (להלן: "העבודות") ו/או הצבת ציוד כלשהו באתר העבודות (המוקדם מהמועדים הנ"ל) על ידו ו/או עבורו, ולמשך כל זמן ביצוען של העבודות ועד לסיומן ולקבלת תעודה על השלמת העבודות במלואן ו/או בחלקן מאת המזמין ו/או עיריית אילת (להלן: "העירייה")  ומי מטעמם, לרכוש ולקיים על חשבונו הוא, על שמו, על שם קבלני המשנה ועל שם המזמין ו/או העירייה, את הביטוחים, בהתאם לתנאים המפורטים בנספח ב' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "תנאים כלליים לביטוחי הקבלן") וכן לנספח ב' 1 למסמכי המכרז (להלן: "אישור ביטוחי הקבלן"), אצל חברת ביטוח המורשית כדין לפעול בישראל.
 1. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 1. ביטוחי הקבלן יכסו בין היתר גם את אחריות הקבלן, קבלנים וקבלני משנה של הקבלן, המזמין ו/או העירייה לרבות מפקח ו/או מנהל מטעמם (להלן: "יחידי המבוטח"), ויכלול את פרקי הבטוח המפורטים בנספחי אישור ביטוחי הקבלן.
 1. במועד חתימת הסכם זה, הקבלן מתחייב להמציא לידי המזמין ולא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה  (המוקדם משני המועדים, אישור בדבר עריכת ביטוחי הקבלן בהתאם לנוסח "אישור ביטוחי הקבלן", המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' 1", כשהוא חתום כדין על ידי החברה המבטחת (בנוסחו המקורי).
 1. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או העירייה  בהתאם לנוסח "פטור מאחריות – הצהרה", המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' 2", כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 1. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי החברה, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף להסכם זה ומסומן כנספח "ב' 3 " כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 1. פוליסות הביטוח תהיינה על פי הרשימה שלהלן ובהתאם לתנאים והכיסויים המפורטים להלן ("ביטוחי הקבלן") ובנספחי אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1):


19.7.1    ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות.

 • פרק א' ביטוח העבודות.

         ביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכן את העבודות והציוד וכל רכוש אחר בבעלות הקבלן ו/או המשמש את הקבלן בביצוען של העבודות בקשר עם הסכם זה.

 • פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי.

         ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, המבטח את אחריותו החוקית של הקבלן על פי דין,  בקשר עם ביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה.

 • פרק ג' חבות מעבידים.

         ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם -1980, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו ו/או בעקיפין בביצוע העבודות בקשר עם חוזה זה לרבות קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם.

19.7.2   ביטוח אחריות מקצועית.

ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריותו של הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בקשר עם העבודות נשוא החוזה שבנדון. מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח. הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות. על פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.

                  19.7.3    ביטוח חבות המוצר.

בגין פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן בקשר עם חוזה זה (להלן: "המוצר"). מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח תכלול בין היתר, תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר תום תקופת הביטוח.  הקבלן מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין כלפיו בגין ביצוע העבודות. על פי דרישת המזמין בכתב, מתחייב הקבלן להציג בפני המזמין העתקים מפוליסת הביטוח כאמור בסעיף זה.


                19.7.4      ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי.

א.            הקבלן מתחייב לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד ההנדסי שבבעלותו ו/או בהשגחתו ו/או בשימושו לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן השירותים בביטוחי חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וכן בביטוח מקיף וביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזק לרכוש צד שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי הרכב, בגבולות האחריות המקובלים בענף הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.

ב.            כמו כן יערוך הקבלן ביטוח כל הסיכונים לציוד מכאני הנדסי כולל בין היתר ביטוח לאחריות הקבלן על פי דין כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי בגבול אחריות  בסך של 200,000ש"ח לתובע, למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות.

ג.              למען הסר ספק, מוסכם כי המונח "רכב" הינו בהתאם להגדרות הפקודה לביטוח כלי רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל – 1970, על תיקוניה.

ד.            הביטוחים המפורטים בסעיף 19.7.4 זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור על כל זכות תחלוף (שיבוב) כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלוף (שיבוב) לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ה.            ביטוחי האחריות, הנערכים על פי סעיף 19.7.4 זה יורחבו לכלול את המזמין ו/או העירייה ו/או הבאים מטעמן בגין אחריותן למעשי ו/או מחדלי הקבלן, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 1. כמו כן יצוין בפוליסות במפורש כי רכוש המזמין ו/או העירייה שבו פועל הקבלן, למעט רכוש המבוטח על פי האמור בס"ק 19.7.1 א' "ביטוח העבודות" לעיל ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה.
 1. בנוסף לאמור לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, מוסכם בזה כי הקבלן יבטח על חשבונו הוא למשך כל זמן ביצוע העבודות את מכלול העבודות לרבות החומרים, הציוד, המתקנים וכל רכוש אחר שהובא למקום העבודה לצורך ביצוע העבודות, במלוא ערכם מעת לעת בפני כל נזק ו/או אבדן אשר הקבלן אחראי להם לפי תנאי חוזה זה ו/או על פי כל דין.
 1. המבוטח בכל חוזי הביטוח הנזכרים בסעיף זה יהיו הקבלן, המזמין ו/או העירייה, הקבלנים וקבלני משנה.  חוזה ביטוח אחריות כלפי צד שלישי יכלול גם סעיף חבויות צולבות לגבי כל המבוטחים, וכן סעיף ויתור על זכות התחלוף של המבטח כנגד כל יחידי המבוטחים, לרבות מנהליהם ועובדיהם.
 1. הקבלן מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות חוזי הביטוח ולעשות כל פעולה אשר יידרש לעשותה על ידי המזמין ו/או העירייה כדי לממש את חוזי הביטוח בעת הצורך, לרבות הצטרפותו לתביעה של המזמין ו/או העירייה, על פי חוזה הביטוח, אם נדרש לכך על ידי מי מהם.
 1. תגמולי הביטוח לפי חוזה ביטוח אחריות קבלנים, בגין נזקי רכוש, ישולמו למזמין, אלא אם הוא הורה אחרת. חוזה הביטוח יכלול הוראה מתאימה לעניין זה.  תיקן הקבלן בעצמו נזק המכוסה לפי חוזה הביטוח כאמור,  בשלמותו, לשביעות רצון המפקח, או שטרם קיבל מהמזמין ו/או  תשלום עבור העבודה שניזוקה , יורה המזמין על תשלום תגמולי הביטוח לידי הקבלן.
 1. הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או העירייה, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי מי מהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, על פיה.
 1. כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין ו/או העירייה  בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות  תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח.

ביטוח ע"י חכ"א ע"ח הקבלן במקרים מסויימים

20.      אם לא יבצע הקבלן את הביטוחים אשר עליו לבצעם לפי החוזה, תהיה חכ"א רשאית (אך לא חייבת), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע את ביטוח העבודות הקבלניות תחתיו ולשלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות, מוסכם על הקבלן כי במקרה שכזה ומבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי חוזה זה חכ"א תהיה רשאית לנכות כספים אלה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל שזמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות את דמי ההשתתפות העצמית (בהתאם לתנאי הפוליסה) במקרה של נזקים שהינם באחריות הקבלן ו/או קבלני המשנה מטעמו (למעט נזקים שמקורם בכוח עליון).

פיקוח ע"י חכ"א

21.        (1)     אין לראות בזכות הפיקוח, שניתנה לחכ"א ו/או למנהל  ו/או למפקח, על ביצוע

                        העבודה, כדי להטיל על חכ"א ו/או על מי מטעמה שום חובה ואין בה כדי ליצור אחריות  כל שהיא של חכ"א ו/או של מי מטעמה. הפיקוח אינו   אלא אמצעי  להבטיח כי הקבלן יקיים את חיוביו עפ"י החוזה בכל שלביו במלואו.

            (2)      הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי חכ"א למילוי תנאי  חוזה זה.

פרק ד' – התחייבויות כלליות

גישת המפקח למקום העבודה

22.        הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידו, להיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהיא לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כל שהם לביצוע החוזה.

            הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המפקח, או עם כל בא כוח מורשה על ידו, ולסייע להם בכל הדרוש לשם ביצוע עבודתם. כן על הקבלן לדאוג לכך, שכל עובדיו ו/או כל המועסקים על ידו, ו/או קבלני המשנה מטעמו, ישתפו גם הם פעולה עם המפקח, או עם כל בא כח מורשה על ידו.

23.      מבוטל.

מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום אגרות

24.        בכל הכרוך בביצוע העבודה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות קבלת       רישיונות ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקבלן כאמור ושתשלומם חל          על פי דין על חכ"א, יוחזרו ע"י חכ"א.

מציאת עתיקות וכו'

25.        (1)        עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל דין בדבר עתיקות שיהיה בתוקף                                 מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כל שהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר

                        יתגלו במקום העבודה, נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות                                          מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך ע"י כל אדם שהוא.

            (2)        מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית, כן                               מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

            (3)        ההוצאות שנגרמו לקבלן עקב נקיטת אמצעי הזהירות האמורים בסעיף קטן (1)                                 יחולו על חכ"א וישולמו בהתאם לסעיף 50 (3) כאילו היו ההוצאות האמורות                                 הוצאות שנגרמו לקבלן עקב הפסקה זמנית של ביצוע העבודה בהתאם להוראות המנהל             כאמור בסעיף 50 (1).

זכויות וכיו"ב

26.        הקבלן ימנע כל נזק מחכ"א ויפצה אותה על כל תביעה, פטנטים, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב, שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודה, במתקני העבודה, במכונות או בחומרים שיסופקו ע"י הקבלן.

תשלום זכויות הנאה

27.        אם יהא צורך לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש תמורת תשלום כלשהו, כגון לצרכי חציבה או נטילת עפר או חול, או זכות מעבר שימוש, או כל זכות דומה, יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה וישלם תמורתה כפי שיוסכם בין הבעלים לבין הקבלן.

פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

28.        הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהוא.

תיקון נזקים לכביש, למובלים וכיו"ב

29.        הקבלן אחראי לכל נזק או קלקול שיגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה. בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה הם יתוקנו על חשבון הקבלן, באופן היעיל ביותר ולשביעות רצון המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, בתיעול, חשמל, טלגרף, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב.

            על הקבלן לבצע תיאום עם הרשויות הנוגעות בדבר לפני תחילת העבודה ולהודיע להם על       תחילת עבודתו, הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שהוא עלול לגרום לנזק בלתי הפיך אם יפגע         באחד המתקנים הנ"ל וכי אם יפגע בהם ישא בכל אחריות (לרבות פלילית) הכרוכה

             בכך.

             למען הסר ספק מובהר, כי רואים את הקבלן כמי שבדק ומכיר את כל התשתיות, לרבות תשתיות מוסתרות, במקום העבודה ובסביבותיו. לא תישמע כל טענה, כי תשתית כזו או אחרת לא הופיעה בתכניות שנמסרו לקבלן, ו/או כי לא נמסרו לקבלן  כל התכניות הרלבנטיות.

מניעת הפרעות לתנועה

30.        הקבלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכים האמורות ושלצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרשיון הדרוש  לכך מהרשות המוסמכת ושינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני  ההובלה, כך שתמעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדרכים האמורות וימנע ככל האפשר נזק לדרכים. הקבלן יתאם מבעוד מועד את פעולותיו עם כל הרשויות הרלוונטיות לכך.

אמצעי הגנה משאות מיוחדים

31.        אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהוא  כשההעברה עלולה לגרום נזק  לכביש, גשר, חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים, יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו, ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים, ויקבל אישור מתאים מהרשויות המוסמכות.

מתן אפשרויות פעולה לקבלנים אחרים

 • הקבלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קבלן אחר המועסק ע"י חכ"א ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדיהם, הן במקום העבודה והן בסמוך אליו, וכן ישתף ויתאם פועלה אתם ויאפשר להם את השימוש במידת המצוי והאפשר, בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו.     

ניקוי מקום העבודה עם השלמת העבודה

33.        הקבלן יסלק באופן מיידי ממקום העבודה את עודפי החומרים והאשפה, ומיד עם גמר העבודה  ינקה באופן יסודי את מקום העבודה ויסלק ממנו את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את מקום העבודה, כשהוא נקי ומתאים למטרתו, לשביעות רצונו של המפקח, ובכפוף לאמור בסעיף   39 להלן.

פרק ה' – עובדים

העדר יחסי עובד- מעביד

33 א'.   יחסי הצדדים על פי הסכם זה הנם יחסי מזמין-קבלן עצמאי, ושום הוראה מהוראות הסכם זה לא תחשב כיוצרת יחסי עובד מעביד בין חכ"א לבין הקבלן ואו מי מעובדיו ו/או מי מהמועסקים על ידו.       

            הקבלן לבדו יישא בכל העלויות הכרוכות בהעסקת עובדיו, לרבות שכר עבודה וכל התנאים הסוציאליים הקבועים בדין, והוא מתחייב לקיים את כל חובותיו, מכוח כל דין, כלפי עובדיו ו/או המועסקים על ידו בקשר לעבודה. מבלי לגרוע מכלליות האמור מתחייב הקבלן לשלם למועסקים על ידו שכר אשר אינו נמוך משכר המינימום הקבוע בדין, ולעדכן את שכרם על פי עדכוני שכר המינימום.

            הקבלן מתחייב לשפות את חכ"א בגין כל הוצאה ו/או תשלום ו/או הפסד ו/או נזק שייגרם לה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה של מי ממועסקי הקבלן שיטען כי הנו עובד של חכ"א.

אספקת כוח אדם ע"י הקבלן

34.        הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כוח האדם הדרוש לביצוע העבודה, את ההשגחה     עליהם ואמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך.

אספקת כ"א ותנאי עבודה

35.        (1)        הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים על פי כל דין, במספר הדרוש  

                           לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה שלביצועה יש צורך  

                           ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל

                           רישיון או היתר  כאמור, לפי העניין. כן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך

                           שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בכל שעות העבודה  על מנת

                           שהמפקח או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת

                           לפי חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן,

                          יראו אותם כאילו נמסרה לקבלן.

 (2)       לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

 (3)        הקבלן מתחייב לקיים תנאי עבודה, בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו אזור.

 (4)       הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועבד על ידו בביצוע העבודה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד ע"י ארגון העובדים המיצג את  המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור.

פנקסי כוח-אדם ומצבות כוח-אדם

36.        (1)        הקבלן מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כח-                               אדם שירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד, וכן ימי עבודתו,                                             שעות עבודתו ושכר עבודתו.

            (2)        הקבלן מתחייב להמציא למנהל ולמפקח לפי דרישה את פנקסי כח אדם לשם                                    ביקורת,  וכן להכין ולהמציא למפקח, לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כח-                                 אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם,                             סוגיהם והעסקתם.

רווחת העובדים

37.        הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים, המועסקים בביצוע העבודה, מלוא תנאי העבודה וסביבת העבודה על חוקי בטיחות העובד ורווחתו ועפ"י כל דין ומבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב כי ידאג לסידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום העבודה לשביעות רצונו של המפקח, וכן מגורים נאותים במידת הצורך.

פרק ו' – ציוד חומרים ומלאכה

אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

38.        (1)        הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים, החומרים  

והדברים האחרים הדרושים לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

(2)        רואים את הקבלן כאילו נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים    

             לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש.

            (3)        הקבלן יבטח את החומרים שסופקו למקום העבודה לפי דרישת המנהל, להנחת                                 דעתו, לפי התנאים שיקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיף 19 לחוזה.

            (4)        חומרים שהקבלן חייב לספקם, רשאי המנהל להורות שישתמש הקבלן בביצוע                                  העבודה בחומרים שיסופקו על ידי חכ"א, ושתמורתם תנוכה מהסכומים

                           המגיעים לקבלן.

(5)          הותנה במפורש שחכ"א תספק את חומרי העבודה, כולם או מקצתם, וסופקו                                    החומרים בהתאם לכך, יחולו עליהם כללים אלה:

                        א. הקבלן ישתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודה.

                        ב. כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים למקום העבודה, לא יהא הקבלן רשאי

                              להוציא אותם או חלק מהם, ממקום העבודה, אלא אם קיבל רשות מוקדמת                                     בכתב  מאת המפקח.

                        ג. הקבלן מתחייב שהחומרים האמורים, כולם או מקצתם, לא יוחלפו בחומרים                                    אחרים, אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

                        ד. הקבלן מתחייב להחזיר לחכ"א את החומרים שסופקו על ידי חכ"א ושלא                             השתמש בהם לביצוע העבודה וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי     

                               הוראות  המפקח.

(6)        לא החזיר הקבלן את החומרים או את עודפם, לפי פיסקה (5) (ד) דלעיל, חייב הקבלן לשלם מיד לחכ"א תמורתם סכום שיקבע ע"י המנהל, בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת ההשלמה. אולם אם נדרש הקבלן להחזיר את החומרים או עודפם לפני השלמת העבודה, תקבע תמורתם כאמור לפי מחירי השוק במועד התשלום; על אף האמור לעיל, תקבע כאמור תמורתם של מלט ושל כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחירי השוק ביום מסירת המלט או החומר האחר לקבלן.

            (7)        הוקצבו לקבלן ע"י רשות מוסמכת על פי המלצת המנהל, חומרים שחלים עליהם                               פיקוח או הגבלות בקשר להקצבתם  או חלוקתם, יחולו עליהם הכללים                                         שבפסקאות (א), (ב), ו (ג) לסעיף קטן (5) בסעיף זה. לא השתמש הקבלן בחומרים                            שהוקצבו כאמור, לביצוע העבודה מסיבה כל שהיא, עליו להציע אותם למכירה                              לחכ"א במחיר הקרן בתוספת הוצאות ההובלה למקום העבודה. לא קנתה חכ"א                                     את החומרים תוך 30 יום מיום ההצעה כאמור, יוכל הקבלן להשתמש בחומרים                                למטרה אחרת, בהסכמת הרשות המוסמכת, שהקציבה את החומרים.

(8)        לצורך סעיף זה, דין דלק ושמנים שמשתמשים בהם בביצוע העבודה להפעלת ציוד
מכני כבד, כדין חומרים.

            (9)        הקבלן מתחייב, לא יאוחר מתאריך יום התחלת העבודה בצו התחלת העבודה                                   לאגור את החומרים במקום העבודה או להבטיח את אספקתם לפי לוח זמנים                                שיגיש הקבלן, או שייקבע ע"י המנהל.

38 א'.   מימון עבור אספקת חומרים

(1)        ביקש הקבלן מחכ"א מימון עבור חומרים על חשבון החוזה, תהא חכ"א  רשאית לאשר לקבלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי מימון בשיעור עד 10% מהיקף החוזה, ובלבד שהקבלן ימציא לחכ"א ערבות בנקאית צמודה למדד מחירי התשומה בבניה, להנחת דעתה של חכ"א, בגובה המימון שישולם לקבלן.

                        ערבות זו תכלול גם את ההתייקרות האמורה בסעיף קטן (2) להלן.

            (2)        למימון שישולם תתוסף התייקרות בשיעור ההתייקרות המחושבת על פי האמור   

                        בסעיף 65 להלן.

                        בחישוב ההתייקרויות, בעת אישור המימון ובעת החזרתו, תעוקר השפעת שינוי                                 המדד עקב עבודה בשעות הקיץ, אלא אם נקבע במפורש שהמדד לצורך חוזה זה

                           יהיה המדד המלא, ללא עיקור השפעת שעות קיץ.

            (3)        המימון יוחזר בניכוי אחוז קבוע, בשיעור אחוז המקדמה, מכל חשבון שיאושר

                           לפני חישוב ההתייקרויות, עד להחזר מלא של כל סכום המימון ששולם. המימון

                           יוחזר במלואו, בכל מקרה לפני המועד שנקבע בחוזה לגמר העבודה.

(4)        בעת חישוב ההתייקרות המגיעה, ינוכה סכום החזר המימון השוטף מהיתרה            לתשלום בכל חשבון לפני חישוב ההתייקרות, כך שההתייקרות תחושב על היתרה 

              בלבד.

חומרים וציוד במקום העבודה

39.        (1)        בסעיף זה "חומרים" פירושו: חומרים שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה                                   למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין                                 בלתי מוגמרים, וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודה.

            (2)        חומרים וכן מבנים ארעיים שהוקמו על ידי הקבלן במקום העבודה למטרת ביצוע                              העבודה והשלמתה, יעברו בשעת הבאתם או הקמתם כאמור, לבעלות חכ"א.

              (3)        חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום העבודה, למטרת ביצוע העבודה והשלמתה, אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום העבודה ללא הסכמת המפקח  בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודה על פי סעיף 52 (1), יחזרו הציוד והמבנים

                            הארעיים ועודפי חומרי הבניה לרשותו של הקבלן, והוא יוציאם  ממקום העבודה.

            (4)        כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי הוראות סעיף קטן (6) לסעיף זה או הורה                                המפקח בכתב, שהציוד והחומרים לפי סעיפים קטנים (1) ו – (3) אינם נחוצים עוד                              לביצוע העבודה, רשאי הקבלן להוציאם ממקום העבודה ועם פסילתם או מתן                                 הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות חכ"א.

            (5)        נקבע בהוראה מועד לסילוק הציוד או החומרים, חייב הקבלן להוציאם בהקדם                                אפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור. נמנע הקבלן מלעשות כן, רשאית                                     חכ"א, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים, למכרם, ולאחר שתנכה                                ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה חכ"א את חשבון הקבלן                         בכל העודף שיוותר.

            (6)        הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים, והוא רשאי להשתמש                                  בהם לצורך ביצוע החוזה, אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 68                              רשאית חכ"א להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש                              של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות חכ"א על פי סעיף 68, כאמור.

            (7)        אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים                                    וציוד כלשהם, והמפקח רשאי לפסלם בכל זמן שהוא.

טיב החומרים והמלאכה

40.        (1)        הקבלן ישתמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים,                                     בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות.

            (2)        חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו                                         בתכונותיהם לתקנים האמורים.

            (3)        הקבלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנקבעו ונמצאו                                  כשרים לתפקידם על ידי המפקח.

            (4)        סופקו חומרים מסויימים על ידי חכ"א, אין עובדה זו כשלעצמה גורעת                                             מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודה.

            (5)        הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים                                 והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים                                     לביצוע בדיקותיהם במקום העבודה או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה,                             הכל כפי שיורה המפקח.

(6)        דמי בדיקת דגימות במעבדה לפי סעיף קטן (5) יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על 2% מערך החוזה. כהוצאות שהוצאו עבור דמי בדיקת דגימות במעבדה כאמור ייחשבו רק סכומים שהוצאו למעשה למטרה זו, כנגד חשבוניות של מעבדה מוסמכת ו/או מאושרת על פי חוק, שהקבלן ימציא לחכ"א. לעניין זה לא יוכרו הוצאות שהוצאו עבור בדיקות שתוצאתן שלילית, ועבור בדיקות לאישור מקורות חומרים. לא נוצל כל הסכום שהוקצב כאמור למטרת הבדיקות, יוחזר העודף לחכ"א ע"י הקבלן.

            (7)        נדרש הקבלן על ידי המפקח כאמור בסעיף קטן (5) לבצע בדיקת דגימות בסכום                                 העולה על הסכום שנקבע לכך כאמור, יחול ההפרש על חכ"א, אלא עם נבעו                                       ההוצאות העודפות כאמור, לדעת המנהל, מאשמת הקבלן.   

בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסים

41.        (1)        הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו את הסתרתו של חלק כלשהוא מהעבודה שנועד                              להיות מכוסה, או מוסתר, ולא לכסותו, אלא לאחר קבלת  הסכמתו של המפקח.

                           הפר הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן זה, יחשוף הקבלן, על חשבונו הוא, ועל פי הוראות המפקח, את החלק שהוסתר או כוסה, ולאחר מכן, ועל פי הוראות המפקח, יחזירו הקבלן לתיקונו. לא מילא הקבלן את הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לפעול לחשיפתו של החלק האמור, ו/או להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין כל ההוצאות הכרוכות בכך.

            (2)        הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח                                     בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה, והקבלן יאפשר ויעזור למפקח לבדוק, לבחון                           ולמדוד את החלק האמור מהעבודה, לפני כיסויה או הסתרתה.

(3)        הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודה לפי הוראת המפקח לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו ולאחר מכן יחזירו לתיקונו לשביעת רצונו של המפקח. לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המנהל לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים, בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן להחזירו לתיקונו, ולחייב את הקבלן בגין ההוצאות הכרוכות בכך.

            (4)        ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם                               קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1), והבדיקות הוכיחו שהמלאכה                                בוצעה כהלכה, לשביעות רצונו של המפקח.

 • הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, ושחכ"א נאלצה להוציאן,  רשאית חכ"א

                           לנכותן מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, וכן תהיה רשאית לגבותן

                           מהקבלן  בכל דרך אחרת.

סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

42.        (1)        המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה:

א.  על סילוק כל חומרים שהם ממקום העבודה, בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה, בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים        לתפקידם.

                        ב. על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים                                                     האמורים בפסקה (א).

                        ג.  על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהוא מהעבודה, שהוקם                                           על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים, או במלאכה בלתי מתאימה, או                                                  בניגוד לתנאי החוזה.

            (2)        כוחו של המפקח לפי סעיף קטן (1) יפה לכל דבר, על אף בדיקה שנערכה על ידי                                  המפקח ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

            (3)        לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן (1), תהא חכ"א רשאית                                    לבצעה על חשבון הקבלן, והקבלן יישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה                               וחכ"א תהא רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא,                            וכן תהא רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

פרק ז' – מהלך ביצוע העבודה

התחלת ביצוע העבודה

 • הקבלן יתחיל בביצוע העבודה מתאריך שיקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב, שתיקרא "צו התחלת עבודה" וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת העבודה תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11, פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך.

העמדת מקום העבודה לרשות הקבלן

44.              לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע העבודה, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המנהל לרשות הקבלן את מקום העבודה או חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועה של העבודה והמשכתה בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 11. לאחר מכן יעמיד המנהל לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום העבודה, הכל כפי שיידרש לביצוע העבודה בהתאם ללוח הזמנים האמור.

מועד השלמת העבודה

45.        (1)        הקבלן מתחייב להשלים את העבודה תוך התקופה שנקבעה בהצעת הקבלן                                       שמניינה יתחיל מהתאריך שנקבע על ידי המנהל בהוראתו להתחלת ביצוע                                         העבודה.

            (2)        הוראות סעיף קטן (1) לסעיף זה, תהיינה כפופות לכל תנאי מפורט בחוזה לגבי                                  השלמתו של כל חלק מסוים מהעבודה.

            (3)        ניתנה ארכה להשלמת העבודה, או קוצר המועד להשלמת העבודה, בהתאם לסעיף

                           46 להלן, יוארך או יקוצר המועד להשלמת העבודה בהתאם לכך.

הארכה או קיצור של התקופה להשלמת העבודה

46.        (1)        פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון                                     לצורך קביעת מועד השלמת העבודה, או המחייבת את ביטולה של חלק

                           מהעבודה או הפסקתה לפי סעיף 50 לחוזה, רשאי המנהל, לאחר שמיעת טיעוני

                           הקבלן, לקבוע בה את השינוי במועד השלמת העבודה.

             (2)        נגרם עיכוב בביצוע העבודה על ידי כוח עליון או על ידי תנאים אחרים שלדעת                       המנהל לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב,                    רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת העבודה והמנהל יקבע את שיעור                          הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי:

א.         הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור
לאחר 30 יום מיום תום התנאים שגרמו לעיכוב ביצוע העבודה.

                        ב.         הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המנהל, לרבות יומן                                            העבודה, שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע העבודה.

עבודה בשעות היום בימי חול

47.        (1)        פרט אם הותנה בחוזה במפורש היפוכו של דבר, לא תעשה עבודה בביצוע העבודה                             בשעות הלילה או בימי שבת ובמועדי ישראל, ללא הסכמת המפקח מראש ובכתב.

            (2)        אין הוראות סעיף קטן (1) חלות על עבודה שצריכה להיעשות מטבע הדברים,

                           ללא הפסקה או במשמרות רצופות, או כל עבודה שהיא הכרחית ובלתי נמנעת

                           להצלת נפש או רכוש או לביטחון העבודה, ואולם במקרה של עבודה כזו על

                           הקבלן להודיע מיד למפקח על כל הנסיבות שבעבודה במפורש.

החשת קצב העבודה

48.        (1)        אם יהיה צורך לדעת המנהל, בכל זמן שהוא, להחיש את קצב ביצוע העבודה                                     מכפי שנקבע תחילה, יפנה המנהל בדרישה מתאימה לקבלן והקבלן מתחייב                                              לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל                             יתר הוראות המנהל  הנוגעות לעניין שעות העבודה, ימי העבודה ושיטות העבודה.

(2)        מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) ונגרמו לו כתוצאה מכך, לדעת המנהל, הוצאה נוספת על אלה הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה, תחזיר חכ"א לקבלן את ההוצאות הנוספות בשיעור שיקבע על ידי המנהל בתוספת עד 12% עבור רווח והוצאות כלליות והוצאות מימון מוכחות, אם היו כאלה.

            (3)        לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1), יחולו הוראות סעיף 68 לחוזה                              זה, ובלבד שהקבלן לא יישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב                         שנקבע תחילה.

פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

49.        (1)        אם לא ישלים הקבלן את ביצוע העבודה תוך התקופה הנקובה בהצעת הקבלן           בהתחשב בהארכתה או בקיצורה לפי סעיף 46, ישלם הקבלן לחכ"א את הסכום של             1,500 ₪ לסכם עם חכ"א על כל יום קלנדרי של איחור, כפיצויים מוסכמים וקבועים         מראש על כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת כל שלב משלבי העבודה ועד

                           מועד השלמתה למעשה.

                        סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד כמוגדר בסעיף 65 (1) לחוזה ויוגדל                               בשיעור עליית המדד, בחודש שבו הסתיימה העבודה למעשה.

            (2)        חכ"א תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) מכל סכום                           שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא מחכ"א, וכן תהא רשאית לגבותו מהקבלן בכל דרך                             אחרת, תשלום הפיצויים או הניכויים, אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן

                          מהתחייבותו להשלים את העבודה, או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

(3)        תשלום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) יחול גם על כל יום קלנדרי של איחור בהשלמת קטעים מסויימים של העבודה, בהתאם ללוח הזמנים.

הפסקת עבודה ע"י חכ"א

50.        (1)        הקבלן יפסיק את ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לזמן מסוים או לצמיתות לפי                               הוראה בכתב מאת המנהל בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה ולא                                       יחדשה אלא אם ניתנה לו ע"י המנהל הוראה בכתב על כך. נמסרה לקבלן הוראה

                           לחדש את העבודה, יהיה הקבלן חייב לחדש את ביצועה בתוך 14 יום מקבלת

                           ההוראה כאמור.

            (2)        הופסק ביצוע העבודה כולה או מקצתה, לפי סעיף קטן (1), ינקוט הקבלן                                          באמצעים להבטחת העבודה ולהגנתה לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

            (3)        הוצאות ישירות שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי                                 הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1), תחולנה על חכ"א ובלבד שהקבלן לא יהא                             רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם תוך 30 יום מיום קבלת הוראות                                              המפקח, נתן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש את תשלום ההוצאות כנ"ל.                                    שיעור ההוצאות ייקבע על ידי חכ"א, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע

                           טענותיו.

            (4)        נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המנהל, באשמת הקבלן, תחולנה ההוצאות                                         שנגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן.

(5)        הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות, אחרי שניתן על ידי המנהל צו התחלת עבודה על פי סעיף 43 לחוזה והקבלן החל בביצוע העבודה למעשה, יהא הקבלן זכאי לקבל מחכ"א את התמורה עבור העבודה  שבוצעה בפועל, עד למועד                    הפסקת העבודה וכן פיצויים כמוגדר להלן בסעיף קטן (6), וזאת לסילוק סופי

                           ומוחלט של כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכלל, לרבות  

                           הוצאותיו והפסד רווחים, בכפוף לאמור להלן בסעיף קטן (7). לצורך קביעת ערך

העבודה שבוצעה בפועל ע"י הקבלן, תעשנה מדידות סופיות לגבי העבודה או כל           חלק ממנה שביצועה הופסק, הכל לפי העניין. ערך העבודה שבוצעה בפועל על ידי  הקבלן, יקבע תוך 45 יום מיום הפסקת העבודה.

            (6)        לצורך חישוב גובה הפיצויים, כאמור בסעיף קטן (5) יעודכן ערך החוזה בהתאם                                להפרש המדדים שבין המדד בחודש הבסיסי, כמוגדר בסעיף 62 לחוזה, לבין                                     המדד בחודש שקדם לחודש בו הופסקה העבודה, (להלן "סכום החוזה המעודכן").                                    מסכום החוזה המעודכן יופחתו:

                        א.         סכום השווה ל – 25% מסכום החוזה המעודכן, וכן –

                        ב.         סכום השווה לאחוזי הביצוע של העבודה עד למועד הפסקת העבודה.

                         מהיתרה שתיוותר ישולמו הפיצויים כדלקמן:

מ – 10% הראשונים של היתרה, ישולם סך השווה ל – 8% מהם (8  ש"ח לכל 100 ש"ח).

מ 10%- הנוספים של היתרה, לאחר הפחתת 10% הראשונים של היתרה, ישולם סך השווה ל – 6% מהם (6 ש"ח לכל 100 ש"ח).

מ – 10% הנוספים של היתרה, לאחר הפחתת היתרות בגינן כבר שולם פיצוי כאמור,  ישולם סך השווה ל – 4% מהם (4 ש"ח לכל 100 ש"ח).

מ – 70% הנותרים של היתרה, ישולם סך השווה ל – 2% מהם (2 ש"ח לכל  100 ש"ח).

                         למניעת ספק, מוצהר בזה, כי ביצוע החוזה בשיעור של 50% מהיקפו או יותר, לא יקנה לקבלן זכות לקבלת פיצויים כלשהם.

                         הפיצויים על פי סעיף קטן זה ישאו ריבית החשב הכללי מיום הפסקת העבודה ועד למועד הנקוב להלן בסעיף  קטן (10).

(7)        א.         רואים את מחצית הסכום המתקבל בסעיף קטן (6) כשיפוי הקבלן בגין                                 הוצאות מיוחדות שנגרמו לו בקשר וכתוצאה מהפסקת העבודה, כולל                                  הפסד רווחים, פרט להוצאות הקמת המתקנים כמפורט להלן, ומחציתו                            השניה של הסכום  כשיפוי הקבלן בגין הקמת ופרוק של מתקני העזר,                             הכנת דרכי גישה וכיוצא בזה. אם יוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, כי                                    הוצאותיו בסעיפים אלו (הקמת המתקנים), עולות על מחצית הסכום                                   שבסעיף קטן (6), ישולם לקבלן ההפרש בין מחצית הסכום שבסעיף קטן

                                         (6) לבין הוצאותיו בפועל עבור הקמה ופרוק של מבני עזר, גדרות, וכו',        

                                    לרבות היסודות לנ"ל, דרכי גישה, קוי מים ומערכות אחרות וכן עבודות                                           שירותי עזר (להלן – "המתקנים"), הכל בתנאי שמתקנים אלה לא פורטו                                           בכתב הכמויות ובתנאי שעל הקבלן לבצעם ולהשתמש בהם לצורך ביצוע                                       העבודות על פי חוזה זה, וזאת על פי ניתוח מחירים מפורט, מנומק,                    

                                        ומגובה במסמכים מתאימים שהקבלן יגיש לאישור המפקח, ובכפוף

                                        לאמור בסעיף קטן ב' להלן.

                        ב.         הוכיח הקבלן, לשביעות רצון המנהל, את הוצאותיו כאמור לעיל, יהא                                              זכאי להחזר הוצאותיו הישירות בפועל בערך היחסי של יתרת העבודה                                             שלא בוצעה מתוך ההיקף הכולל של החוזה. הוצאות אלו ישאו ריבית                                        החשב הכללי, מתאריך ביצוע המתקנים ועד למועד הנקוב להלן בסעיף                                          קטן (10).

            (8)        הופסק ביצוע העבודה, כולה או מקצתה, לצמיתות אחרי חתימת החוזה, אך לפני                              שניתן ע"י המנהל צו להתחלת העבודה כאמור, יחולו הוראות סעיף קטן (6),                                               ובלבד שבמקרה זה ישולם לקבלן רק רבע הסכום שנקבע על פי הוראות סעיף

                           קטן (6) כאמור.

            (9)        נגרמה הפסקת ביצוע העבודה לפי סעיפים קטנים (5) עד (8) באשמת הקבלן, לא                                 יהא הקבלן זכאי לתשלום פיצויים כאמור.

            (10)       א.         הסכומים שיגיעו לקבלן לפי סעיפים קטנים (5), (6), (7) או (8), ישולמו                                             לקבלן בכפוף לכך שיגיש חשבון סופי לא יאוחר מ – 60 יום מיום הפסקת                                          העבודה, והוראות סעיף 63 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על תשלום                                               הסכומים האמורים.

ב.         הגיש הקבלן את החשבון הסופי בתוך התקופה הנקובה בפיסקה (א), ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור בסעיפים (6) ו – (7) ריבית החשב הכללי עד ליום הגשת החשבון הסופי. איחר הקבלן בהגשת החשבון הסופי ישאו הפיצויים ו/או ההוצאות כאמור ריבית החשב הכללי אך ורק עד ליום ה – 60 מיום הפסקת העבודה.

(11)       הופסק ביצוע העבודה לפי סעיף קטן (5) לעיל יועברו לרשות חכ"א באילת  כל                                           

              החומרים שהוזמנו ע"י הקבלן לביצוע העבודה ואשר תמורתם שולמה ע"י חכ"א.

 • הפסקה זמנית של ביצוע העבודה, שנמשכה יותר מ-12 חודשים רצופים, רשאי הקבלן לדרוש  מחכ"א, לאחר שחלפו  12 החודשים האמורים, לראותה  כהפסקת העבודה לצמיתות. בנסיבות אלה לא תהיה חכ"א חייבת למסור לקבלן את המשך ביצוע העבודה, אם תחודש בעתיד, לאחר שנחשבה כהפסקה לצמיתות.
 • לקבלן לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות בקשר עם הפסקת עבודה, זמנית או לצמיתות, על פי סעיף זה, והוא מסכים כי הפסקת עבודה כאמור תהייה בשיקול דעתה הבלעדי של חכ"א.  הקבלן מצהיר ומסכים כי הסכומים הנקובים בסעיף זה כפיצוי על הפסקת עבודה מהווים פיצוי מלא והוגן וכי לא תהיינה לא כל טענות ו/או תביעות בקשר עם סכומי  הפיצויים.

(14)       על אף האמור מובהר כי זאת קצב התקדמות העבודות מותנה בקבלת תקציבים מגורמי חוץ, ולפיכך תהא רשאית החברה להודיע לקבלן במהלך ביצוע העבודות, ובהתראה בת 30 יום מראש ובכתב, על סיום ההתקשרות בשל אי קבלת התקציבים האמורים במועד. בנסיבות אלה והקבלן יסיים עבודתו במועד הנקוב בהודעה, ויהא זכאי לקבלת מלוא התשלום עבור העבודות שבוצעו על ידו בפועל עד למועד הנקוב בהודעה. הודיעה החברה על סיום ההתקשרות בנסיבות האמורות, לא יהא זכאי הקבלן לקבלת כל פיצוי ו/או תשלום ו/או תמורה מעבר לאמור, והוא יהא מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.

על אף האמור, רשאית החברה להודיע על הפסקה זמנית של העבודות (לתקופה שאינה עולה על 90 יום ובנסיבות האמורות של אי קבלת תקציבים), ובמקרה זה, אם וככל שתחודש ההתקשרות, יהא רשאי הקבלן להמשיכה מהשלב בו הופסקה, בהתאם להוראות ההסכם. הקבלן יהא רשאי להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיכה, ובמקרה זה, תהא רשאית החברה לפנות לקבלן שהצעתו דורגה במקום השני, או לחילופין, תהא רשאית לבצע את העבודות בכל מסגרת אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל מקרה יהא הקבלן מנוע ומושתק מהעלאת כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם סיומה המוקדם של ההתקשרות.

שימוש או אי שימוש בזכויות ע"י חכ"א

51.        (1)        הסכמה מצד חכ"א או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים,

                        לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

(2)        לא השתמשה חכ"א או המפקח בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר, ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כל שהוא על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

פרק ח' – השלמה, בדק ותיקונים

תעודת השלמת העבודה

52.        (1)        הושלמה העבודה – יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח יתחיל בבדיקה                                   העבודה תוך 7 יום מיום קבלת ההודעה וישלים את הבדיקה תוך 10 יום מיום                                   שהתחיל בה.

                        מצא המפקח את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו, ייתן לקבלן                             תעודת השלמה עם תום הבדיקה, ואם לא, ימסור לקבלן רשימת התיקונים                                       הדרושים, לדעת המפקח, והקבלן חייב לבצעם תוך התקופה שתיקבע לכך על ידי                                  המפקח. ואולם המפקח רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת לקבלן תעודת השלמה גם                         לפני ביצוע התיקונים האמורים, כנגד קבלת התחייבות בכתב מהקבלן שיבצע                             וישלים, לשביעות רצון המפקח, את התיקונים המפורטים ברשימה האמורה.

            (2)        אין האמור בסעיף קטן  (1) גורע מזכותה של חכ"א להחזיק בכל חלק שהוא

                           מהעבודה או להשתמש בו גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא

                           ניתנה תעודה השלמה, והקבלן חייב לבצע את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה

                           תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח.

            (3)        אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק  מסוים מהעבודות במועד מסוים                                  לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודה, או שהושלם חלק כלשהו                                                  מהעבודות שחכ"א או מי מטעמה החזיקו בו ו/או השתמשו בו ו/או עומדים

                           להחזיק או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי אותו חלק של

                        העבודות ויחולו על מתן תעודת השלמה לגבי חלק זה הוראת סעיף קטן (1).

בדק ותיקונים

53.        (1)        הקבלן אחראי לכל נזק, הוצאה או הפסד, שיגרמו לחכ"א עקב ביצוע רשלני של                                 העבודה ו/או עקב ביצוע העבודה שלא על פי תנאי חוזה זה, והוא מתחייב לפצות

                            ולשפות את חכ"א בעד כל נזק, הוצאה או הפסד כאמור.

            (2)        לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של 12 חודשים לתקף עם חכ"א או תקופה                    אחרת שנקבעה במפרטים או בתנאים המיוחדים. מניינה של תקופת הבדק יתחיל                           מתאריך מתן תעודת השלמת העבודה בהתאם לסעיף 52, או במקרה של תעודת                         השלמה לגבי חלקים שונים של העבודה, מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי                         החלקים האמורים.

(3)        נתהווה בעבודה, תוך תקופה הבדק, נזק או קלקול, אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, חייב הקבלן לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו של המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר לקבלן לא יאוחר מ – 3 חודשים מתום תקופת הבדק. הוא הדין לגבי נזק או קלקול שנתהווה תוך תקופת הבדק בכל תיקון שבוצע לפי סעיף 29 לכביש, דרך, מדרכה, שביל וכיו"ב, ואשר נגרם, לדעת המפקח, כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים.

            (4)        אין בסעיף קטן (3) דלעיל בכדי לגרוע מהאמור בסעיף 54 (2).

            (5)        ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי סעיפים קטנים (3) ו – (4), יחולו                              על הקבלן בלבד.

פגמים וחקירת סיבותיהם

54.        (1)        התגלה פגם בעבודה בזמן ביצועה רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר                                  סיבות הפגם ושיתקנו לפי שיטה שתאושר על ידי המפקח, היה הפגם כזה שאין                               הקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה והתיקון על חכ"א. היה                              הפגם כזה שהקבלן אחראי לו לפי החוזה, יחולו הוצאות החקירה על הקבלן, וכן                           יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו                               ניתן לתיקון, יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א.

            (2)        בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם בעבודה תוך 5 שנים אחר גמר תקופת                                  הבדק, הנובע מביצוע העבודה באופן רשלני ו/או שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהיה    

                           הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן        

                           לתיקון. יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחכ"א, ובשיפוי על כל תשלום בו  

                           תתחייב חכ"א עקב כך.

אי מילוי התחייבויות הקבלן לפי סעיפים 53 (2) ו – 53 (3) ו – 54

55.        אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסעיפים 53 (2), 53 (3)), או 54, רשאית חכ"א לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות  חלות על הקבלן, תהא חכ"א רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן  בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת, והכל בתוספת של 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות.

פרק ט' – שינויים, תוספות והפחתות

שינויים

56.        (1)        המנהל רשאי להורות בכל עת על כל שינוי לרבות: צורתה, אופיה, סגנונה, איכותה, סוגה,

                        גודלה, כמותה, גובהה, מתאריה, מיקומה וממדיה של העבודה וכל

             חלק ממנה, הכל כפי שימצא לנכון, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובלבד              שערך כל השינויים לא יעלה על 50% מכלל היקף החוזה.

(2)        הוראת המנהל על שינוי בעבודה לפי סעיף קטן (1) תיקרא פקודת שינויים ותימסר לידי הקבלן בכתב.

(3)        פקודת שינויים, שערך השינויים הכרוך בה – לרבות שינויים קודמים לפי פקודת כנ"ל – עולה על 50% מהסכום הנקוב בחוזה, תהיה חתומה ע"י יו"ר מועצת המנהלים של חכ"א.

(4)        פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את הקבלן כל עוד ערך השינויים לרבות שינויים קודמים לפי פקודות  כנ"ל, לא יעלה על 50% מהסכום הנקוב בחוזה. 

הערכת שינויים

57.        (1)        ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ושערכו אינו עולה על 50%            מסכום החוזה  כאמור בסעיף 56, ייקבע,  לפי בחירת המנהל, באחת מהדרכים     

                           הבאות.

א. על בסיס מחיר יחידה דומה הנקוב בכתב הכמויות, שאפשר להתבסס עליו לצורך    

     קביעת כל אחד ממחירי היחידות החסרים.

ב. בהתבסס על מהדורתו העדכנית של המחירון לעבודות פיתוח בהוצאת מינהל 

    תכנון והנדסה במשרד הבינוי והשיכון (להלן "מחירון משהב"ש").

ג. בהתבסס על "מחירון דקל" עם  תוספת אילת, ועם הנחה בשיעור 20%, ללא

    תוספת "קבלן ראשי" וללא מקדמים של היקף הפרוייקט.

אם, לדעת המנהל, לא ניתן  לפעול באחת השיטות הנ"ל, ייקבע המחיר במו"מ בין המנהל לקבלן, בהתבסס על אסמכתאות מתאימות שהקבלן ימציא למנהל.

(2)        ערכו של שינוי העולה על 50% מסכום החוזה, כאמור בסעיף 56, ייקבע במשא ומתן בין המנהל והקבלן.

            (3)        הקבלן אינו רשאי לעכב את ביצוע השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.

(4)        בקביעת מחירי היחידות החסרים במשא ומתן בין המנהל והקבלן כאמור בסעיף קטן  (2) יילקחו בחשבון, בין היתר, תעריפי שכר העבודה שיקבעו על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון בתוספת הוספות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור, אלא אם נאמר אחרת במסמכי החוזה. כמו כן יילקחו בחשבון מחירי החומרים שנקבעו מזמן לזמן ע"י כל רשות מוסמכת ובהעדר קביעה כזאת לגבי חומרים בסיסיים, המחירים הנקובים בטבלה החודשית המתאימה לחומרים בסיסיים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הרווח וההוצאות הכלליות לא יעלו על 12%. אם פרסמה חכ"א מכרז לביצוע עבודות שאינן כלולות בחוזה וההתקשרות עם קבלני המשנה נעשתה ישירות עם חכ"א או באמצעות הקבלן ו/או אם העבודות הן עבודות פיתוח והמחירים לביצוען נקבעו על פי חוזים שנחתמו בעבר עם קבלני משנה לביצוע עבודות דומות, התוספת לה זכאי הקבלן בגין עבודות קבלני המשנה תהיה בתנאי  המכרז האמורה, לא נקבעה תוספת זו בתנאי המכרז האמורה, תקבע התוספת במשא ומתן בין הצדדים ובתנאי שתוספת זו לא תעלה על 12%.

            (5)        קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי                               מחייב את העלאת שכר החוזה, יודיע למנהל בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש                                העלאת שכר החוזה כאמור. עברו שלושים יום מיום מתן פקודת השינויים מבלי                                    שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על                                    שכר החוזה.

תשלומי עבודה יומית

58.        (1)        דרש המנהל בפקודת שינויים את ביצועה של עבודה אשר לדעתו מן הראוי                            שתעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים, והקבלן יבוא על                       שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים (במקום העבודה)   

                           מפורשת ומנוגדת בחוזה, השכר יחושב בהתאם לכללים המפורטים בסעיף 57 (3)                   דלעיל.

            (2)        ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע ע"י המפקח על יסוד רשימות                                שינהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח ושל:

                        א.         כמויות החומרים שהושקעו בעבודה;

                        ב.         שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם במקצוע, וכן ימי עבודה, שעות                                             העבודה ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי                                            חובה אחרים של כל עובד ועובד;

                        ג.          הוצאות הובלה;

                        ד.         הוצאות ציוד מכני כבד.

(3)        הרשימות האמורות בסעיף קטן (2) א', ג', ד' תמסרנה למפקח בשני עותקים בסוף כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן (2) ב' תמסרנה למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה. אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר ע"י המפקח, אם ימצאנו ראוי לאישור ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

(4)        מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן (3) לסעיף 57. לא יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה, העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהג מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון, בתוספת ההטבות המוכרות ע"י האיגוד המקצועי האמור. תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות ע"י הקבלן יילקחו בחשבון רק במידת ושיעורם אינו עולה על שיעור ההטבות הסוציאליות שהונהגו מזמן לזמן ע"י האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון.

רשימת תביעות

59.        (1)        הקבלן יגיש למפקח בסוף כל חודש קלנדרי רשימה שתפרט את תביעותיו לתשלומים    

                           נוספים שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע העבודה  

                           במשך החודש החולף.

            (2)        תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (1), רואים את הקבלן                              כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור                            על כוונתו להגיש את התביעה.

            (3)        לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים                                  שלא הותנה עליהם, בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה,                         יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

            (4)        שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף קטן (4) לסעיף 57.

פרק י' – מדידות

מדידות כמויות

60.        (1)        הכמויות הנקובות בכתב הכמויות אינן אלא אומדן בלבד של הכמויות בעבודה ואין   לראותן ככמויות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה.

(2)        הכמויות שיבוצעו למעשה לפי החוזה תקבענה על סמך מדידות שתעשנה ע"י המפקח והקבלן בהתאם לשיטה המפורטת בכתב הכמויות ו/או על סמך חישובי כמויות מפורטים, שיוגשו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י המפקח, הכל לפי העניין. כל המדידות תרשמנה  ברשימות מיוחדות לכך ותחתמנה ע"י המפקח והקבלן.

(3)        לפני בואו למדוד את העבודה, כולה או מקצתה, ייתן המפקח הודעה מראש לקבלן על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והקבלן מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא מקום לצורך זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות הדרושות וכן לספק את כוח האדם והציוד הדרושים לביצוע המדידות על חשבונו הוא ולהמציא למפקח את הפרטים הדרושים בקשר לכך.

(4)        לא נכח הקבלן או ממלא מקומו במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות, רשאי המפקח או בא כוחו לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו  את המדידות    כמדידותיהם הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהא רשאי לערער עליהן. אולם, אם נעדר הקבלן או ממלא מקומו מסיבה שהניחה את דעת המפקח ונמסרה על כך הודעה למפקח לפני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר, שיקבע כאמור בסעיף קטן (3).

            (5)        נכח הקבלן או ממלא מקומו בשעת ביצוע המדידות, רשאי הוא לערער בכתב תוך                               7 ימים על כל כמות שנמדדה, והמפקח ייקבע מועד לביצוע מדידת הכמויות               

                           האמורה מחדש. אם גם אחרי המדידה השנייה יתגלו ניגודי דעות בין הקבלן לבין

                           המפקח, יכריע בעניין זה המנהל והכרעתו תהיה סופית.

            (6)        הייתה העבודה כולה או מקצתה, מוכנה למדידה והקבלן מבקש שתבוצענה                                     המדידות בהקדם, לא ידחה המפקח את ביצוע המדידה אלא אם כן יש לדעתו                                   צורך בדחייה.

61.        (1)        סכום שהוכלל ברשימת הכמויות באורח ארעי גרידא, ותואר בו במפורש כסכום                                ארעי, לכיסוי הוצאות ביצוע של חלק כלשהוא מהעבודה, לא יוכלל בשכר החוזה.                           ובאם בוצע חלק מהעבודה האמור, יוכלל בשכר החוזה ערכו של חלק העבודה                         האמור, שיקבע בהתאם לסעיף 57 במקומו של הסכום הארעי הנקוב.

(2)        מחיר יחידה שננקב בכתב הכמויות המבוסס על מחירים נקובים של חומרים מסויימים שיש להשתמש בהם בביצוע היחידה, יוחלף לצורך חישוב שכר החוזה במחיר היחידה, שיתקבל על ידי הצגת המחירים הממשיים של החומרים האמורים (שנרכשו ע"י הקבלן לפי הוראות המפקח) במקומם של המחירים הנקובים.

            (3)        הקבלן מתחייב להמציא למפקח לפי דרישתו, כל הצעת מחירים, חשבון, שובר,                                 קבלה וכיו"ב, הנוגעים להשפעתם של סכומים ארעיים או מחירים נקובים של

                        חומרים המופיעים בכתב הכמויות, לפי סעיפים קטנים (1), (2) על חישוב שכר                                   החוזה.

פרק י"א – תשלומים

תשלומי ביניים

אם לא צוין אחרת בסעיף "תנאי תשלום" בפרק 00 של המפרט המיוחד להלן, יחולו ההוראות הבאות על תשלומי הביניים:

62.        (1.)        בין תאריך האחד לתאריך החמישה של כל חודש יגיש הקבלן לחכ"א, באמצעות

                           המפקח, חשבון חלקי על  העבודה שנעשתה בחודש החולף, בצרוף כל המסמכים

                           שעליו להגיש עם החשבון על פי הוראות החוזה.  

                           החשבונות החלקיים שיוגשו כאמור, ישולמו ע"י חכ"א בתוך  90 ימים 

                           מתום החודש הקלנדרי שבו הוגש כל חשבון.

                         חשבון ביניים שהוגש אחרי תאריך החמישה של החודש, עבור העבודות שבוצעו

                           בחודש החולף, ייחשב כאילו הוגש בחודש שאחריו וישולם בתוך 120 ימים מתום

                           החודש  הקלנדרי שבו הוגש.

                          אולם, בכל מקרה לא יעלה סך כל  התשלומים ששולמו ע"י חכ"א לקבלן לפני הגשת

                          החשבון הסופי על 85% מהיקף חוזה  זה  לרבות כל התוספות המאושרת.

                          מכל חשבון חלקי שיוגש ע"י הקבלן לפי הוראות חוזה זה  ויאושר לתשלום ע"י

                           המנהל

                           כמפורט, תנכה חכ"א את החלק היחסי בגין המקדמה ששולמה  לקבלן   עם חתימת

                           חוזה זה, אם שולמה מקדמה.

                        כל החשבונות שהקבלן יגיש יהיו מצטברים.

(2)        הוסכם במפורש, שאישור חשבונות חלקיים ותשלומם לא ישמש כל הוכחה לאשור מחיר שלא נכלל בחוזה, או כהסכמה לקבלת חלקי העבודות שנכללו בחשבונות חלקיים שאושרו ע"י המנהל.

(3)        אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור, מעל למגיע לו, יחזירם לחכ"א מיד עם דרישתם, במקרה של פיגור בהחזר הסכום הנדרש, ישלם הקבלן ריבית החשב            הכללי על סכום זה.

סילוק שכר החוזה (חשבון סופי)

לא יאוחר מתום שישים (60) יום ממועד קבלת תעודת ההשלמה ומסירת העבודות למזמין, יגיש הקבלן למפקח חשבון סופי נפרד עבור עבודות הפיתוח ועבור עבודות המים והביוב, שכל אחד מהם יהא בליווי תוכניות מתאימות ומסומנות, ניתוחי מחירים של סעיפי שינויים וכל יתר המסמכים הנדרשים ("החשבון הסופי").

משכר החוזה יופחתו כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, וכן כל סכום אחר  ששולם לקבלן עד אותו מועד על חשבון שכר החוזה, אם שולם, לרבות, מקדמה אם שולמה, דמי השתתפות בביטוח עבודות קבלניות, קנסות, הורדות על טיב ביצוע לקוי, פיצויים וכיו"ב, ובניכוי כל סכום קצוב המגיע למזמין מהקבלן על פי החוזה או על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין הקבלן מכל סיבה אחרת.

לא הגיש הקבלן את החשבון הסופי ערוך כמפורט בסעף לעיל ובתוך פרק הזמן הנקוב לעיל, רשאי המזמין, אך לא חייב, לערוך את החשבון לפי מיטב ידיעתו ועל יסוד המסמכים הנמצאים ברשותו, וחשבון סופי זה ייחשב כאילו נערך על ידי הקבלן ויחייב את הצדדים לחוזה.

לא הגיש הקבלן חשבון סופי בתוך תקופה כאמור לעיל, והמזמין לא התחיל לערוך את החשבון בהתאם לסמכותו לעיל בתוך חודש לאחר מכן, יחשב הדבר כוויתור מצד הקבלן על זכותו להגיש חשבון סופי וכהודאה על כך שקיבל את מלוא שכר החוזה בעד ביצוע העבודות כולו בחשבונות חלקיים, ושלא מגיעה לו יתרת תמורה כלשהי מהמזמין.

כל אחד מיחידי המזמין ישלם לקבלן את סכום החשבון הסופי, כפי שאושר על ידי המפקח ונציג יחיד המזמין, בתנאי שוטף + תשעים (90) יום, מיום אישור החשבון הסופי על ידי כל אחד מיחידי המזמין.

מובהר כי כל אחד מיחידי המזמין יהא האחראי הבלעדי לתשלום החשבון הסופי הנוגע לעבודותיו בלבד, ולא יחול חיוב הדדי ו/או משולב בכל הנוגע לתמורה לקבלן.

מוצהר בזאת שתאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך מרוץ הזמן לאישורו  ולפירעונו, יראה כנדחה עד שיוגש לכל אחד מיחידי המזמין, בין היתר, גם אחרון מבין המסמכים הבאים:

 • תוכניות עדות ("AS MADE"):
 • הצהרה בדבר חיסול תביעות לכל אחד מיחידי הצדדים בנוסח המצורף כנספח 4 לחוזה, חתומה על ידי הקבלן.

מוצהר ומודגש בזה שכל אחד מיחידי המזמין יהיה רשאי לעכב את אישורו של החשבון הסופי הנוגע לעבודותיו בלבד ו/או את התשלום בגינו עד לגמר ביצוע כל התיקונים וההשלמות וסילוק כל הליקויים שפורטו בפרוטוקול "קבלת העבודות" לשביעות רצונו המלאה של כל אחד מיחידי המזמין,  ועד לגמר מילוי כל יתר התחייבויותיו של הקבלן כלפי כל אחד מיחידי המזמין עפ"י החוזה ופינוי מקום העבודות מכל פסולת שהיא, מכל אדם שהוא מטעמו של הקבלן ומכל חפץ השייך לקבלן.

מוסכם בזה שלצורך עריכת חשבון סופי במקום הקבלן רשאי המזמין, אך לא חייב, לבצע כל פעולה שתידרש לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות לשכור שירותים כלשהם, לרבות עריכת החשבון על ידי מהנדס עצמאי שאינו עובד המזמין, הדפסות, העתקות ושירותי משרד אחרים  וכיו"ב, וכל ההוצאות הללו יהיו על חשבון הקבלן וינוכו משכר החוזה  כאמור לעיל.

הערבות לביצוע החוזה שהופקדה בידי כל אחד מיחידי המזמין, תוחזר לקבלן באופן עצמאי ובלתי תלוי ביחיד המזמין האחר, רק עם ביצוע התשלום של יתרת שכר החוזה לפי החשבון הסופי על ידי כל אחד מיחידי המזמין, ובתנאי שהקבלן הפקיד בידי כל אחד מיחידי המזמין את ערבות הבדק בשיעור של 5% מסכום החשבון הסופי המצטבר.

 • מבוטל

תשלומי התייקרויות:

65.        אם לא נאמר אחרת בסעיף 4 של מסמך ב' ("הצעת הקבלן"),  תשלומי התייקרויות, יחושבו

             כדלהלן:

(1)        "המדד" – מדד תנודות מחירי התשומה בבניה למגורים, כפי שמתפרסם בכל חודש ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או לפי כל מדד אחר שנקבע ע"י חכ"א מראש, המבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמפורט במסמך ב' לחוזה. לא קבעה  חכ"א מראש מדד אחר, יהיה המדד הקובע מדד התשומה בבניה למגורים.

                        "מדד החודש הבסיסי" – המדד הנקוב בסעיף 4 של מסמך ב' (הצעת הקבלן).

                        "תנודות במדד" – ההפרש שבין המדד בחודש הבסיסי לבין המדד בחודש בו                                     בוצעה העבודה עבורה זכאי הקבלן לתשלום לפי סעיף 62 לעיל.

            (2)        מוסכם במפורש, כי שום תנודות בשכר העבודה, או במחירי החומרים אשר על                                  הקבלן לספקם לפי החוזה  (כולל הוצאות הובלתם למקום העבודה) לא ישנו את                                שכר החוזה, אלא בהתאם לסעיף קטן (3) דלהלן:

            (3)        א.         אם יחולו תנודות במדד יגדל או יקטן שכר החוזה בהתאם, לפי החישוב                                           הבא: ההעלאה או ההפחתה של שכר החוזה תחושב לפי כל חודש לגבי                                             תשלומי הביניים של העבודה שבוצעה באותו חודש, בהתאם לשיעור

                                    תנודות במדד, בניכוי כל תשלומי הביניים הקודמים ששולמו לקבלן.                                                תשלום ההתייקרות יהיה בהתאם ללוח הזמנים סעיף11 (1) וגלישה מלוח                                        הזמנים לא תזכה את הקבלן בתוספת התייקרות, בתקופת הגלישה.

                        ב.         נגרם עיכוב ע"י הקבלן בביצוע העבודה, או ניתנה לקבלן ארכה לפי

                                       דרישתו הוא להשלמת ביצוע העבודה, פרט להארכה שניתנה בהתאם                                               לסעיף 46 – במקרה של עליה במדד כל פריט שבוצע בעבודה לאחר תקופת                                         הבצוע החוזית, ייחשב כאילו בוצע בחודש האחרון שעל הקבלן היה לבצע                                         את העבודה בהתאם לחוזה.

 • הוברר, כי שכר החוזה שנקבע ע"י המנהל, כאמור בסעיף 63, עולה על כל תשלומי הביניים ששולמו לקבלן, יראו את יתרת התשלום לפי מחירי החוזה המקוריים המגיע לקבלן, כעבודה בחודש האחרון של תקופת הביצוע החוזית.
 • נתנה חכ"א  לקבלן מקדמה, יצומצם או יבוטל שעור תשלום ההתייקרות, הכל

              כמפורט בסעיף 38 א' (מימון עבור אספקת חומרים) לעיל, או כפי שיפורט בתנאים

              המיוחדים המצורפים כנספח לחוזה.

מניעת רווח מופרז

66.        (1)        היה למנהל יסוד להניח ששכר החוזה ששולם או שעומד להיות משולם לקבלן                                   מניח לקבלן רווח מופרז, רשאי המנהל לצוות על עריכת חקירה והקבלן מתחייב                            להמציא למנהל, למפקח ולנציגיהם את כל הפנקסים, החשבונות והמסמכים                                    האחרים, הנוגעים לחוזה או לביצוע של פעולה כל שהיא הקשורה בביצוע החוזה.                             וכן לתת כל ידיעות אחרות הן בעל פה והן בכתב, שתידרשנה לביצוע החקירה.

            (2)        קבע המנהל כתוצאה מהחקירה כאמור, כי לפי שיקול דעתו מניח שכר החוזה                                   רווח מופרז, יופחת שכר החוזה כך שיניח לקבלן רווח הוגן ומתקבל על הדעת                                בלבד, כפי שייקבע ע"י המנהל, והקבלן מתחיב להחזיר לפי דרישה כל סכום                                              שקיבל מעל לשכר החוזה המופחת כאמור.

            (3)        לצורך קביעת רווח הוגן ומתקבל על הדעת לפי סעיף זה, יובאו בחשבון הרווחים                               המקובלים אצל קבלנים אחרים, שביצעו מבנים מטעם המדינה והרשויות                                        המקומיות בתנאים דומים.

 • המנהל לא יהיה רשאי לצוות על עריכת חקירה לפי סעיף זה, לאחר תום 12 חודש מיום מתן תעודת סיום תקופת הבדק.

פרק י"ב – סיום החוזה או אי המשכת ביצועו

תעודת סיום החוזה

67.        (1)        בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה, להלן – (תעודת סיום החוזה,                                 ראה מוסף א' לחוזה), המאשרת כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה                                ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

            (2)        מסירת תעודת סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת

                          מהחוזה, אשר מטבע הדברים נמשכת היא לאחר מועד מסירת התעודה האמורה.

סילוק יד הקבלן ממקום העבודה וביטול ההסכם עם הקבלן

68.      (1)            חכ"א תהיה רשאית לבטל את ההסכם עם הקבלן, וכן לתפוס את מקום העבודה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את העבודה בעצמה, או באמצעות קבלן אחר, או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד, המתקנים או בכל חלק מהם, שבמקום העבודה, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחכ"א מהקבלן לפי החוזה, בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים להלן:

א.         כשהקבלן לא התחיל בביצוע העבודה או שהפסיק את ביצועה ולא ציית תוך 7 ימים להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע העבודה, או כשהסתלק מביצוע העבודה בכל דרך אחרת;

ב.         כשהמפקח סבור שקצב ביצוע העבודה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתה במועד הקבוע בחוזה, או במועד שהוארך להשלמתו, והקבלן לא ציית תוך 7 ימים להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה, שמטרתם להבטיח את השלמת העבודה במועד הקבוע בחוזה, או במועד שהוארך להשלמתו;

                        ג.          כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה                                          לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות;

                        ד.         כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או שהעסיק קבלן                                               משנה בביצוע העבודה, בלי הסכמת חכ"א בכתב;

                        ה.         כשהקבלן פשט את הרגל, או כשניתן נגדו צו קבלת נכסים, או כשעשה                                              סידור עם או לטובת נושיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק (פרט לפירוק                                              ללא חיסול עסקים, לשם יצירת גוף מאוגד אחר);

                        ו.          כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן, או אדם אחר בשמו של                                         הקבלן, נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון, או טובת הנאה                                              כלשהיא בקשר לחוזה, או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה;

                        ז.          כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה יסודית;

הפרת הוראות סעיפים 3, 11, 13-19, 33א, 35, 37, 38, 45-48, 53 ו-54 תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

                        ח.         כאשר הקבלן הפר חוזה זה הפרה שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה                                             תוך 7 ימים מתאריך דרישת חכ"א בכתב, לתקן את ההפרה;

            (2)        הוצאות השלמת העבודה כאמור ברישא לסעיף קטן (1) יהיו על חשבון הקבלן                                   והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 15% מהן, כתמורה להוצאות                         משרדיות.

            (3)        תפיסת מקום העבודה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (1), אין בהם                                  משום ביטול החוזה ע"י חכ"א.

(4)        תפסה חכ"א את מקום העבודה בהתאם לסעיף קטן (1), יודיע על כך המפקח                           לקבלן בכתב תוך 30 יום, ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק העבודה שבוצעה עד למועד תפיסת מקום העבודה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים, שהיו במקום העבודה באותה שעה.

(5)        תפסה חכ"א את מקום העבודה כאמור בסעיף קטן (1), והיו בו חומרים ציוד או מתקנים, רשאי המפקח בכל עת שהיא לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום העבודה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם, ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 14 יום, רשאית חכ"א לסלקם ממקום העבודה על חשבון הקבלן, לכל מקום שייראה  בעיניה ולא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרם להם.

                        הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א להשתמש בחומרים, בציוד                               ובמתקנים, או למסרם כאמור בסעיף קטן (1).

            (6)        נתפס מקום העבודה, לא תהיה חכ"א חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר                                  לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן (7) להלן.

(7)        עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זכאי לו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (להלן  – אומדן שכר החוזה) על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה ושל הוצאות השלמת העבודה ובדקו, שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו ע"י המפקח (לרבות בתוספת האמורה בסעיף קטן (2)) ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחכ"א מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים, תהיה חכ"א חייבת בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור, ובלבד שהפרש זה לא יעלה על סכום הכולל של ערך אותו חלק העבודה שהקבלן ביצע עד למועד תפיסת מקום העבודה ע"י חכ"א ושל ערך החומרים, הציוד והמתקנים שנתפסו במקום העבודה ושחכ"א השתמשה בהם או שנמסרו על ידיה, הכל כפי שייקבע על ידי המנהל.

 • עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום העבודה, על הוצאות השלמת העבודה ובדקה, שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאשרו ע"י המנהל, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן (2), ושל פיצויים על נזקים שנגרמו לחכ"א מחמת כל דחייה בהשלמת העבודה ומחמת נזקים אחרים

על אומדן שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

            (9)          הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות חכ"א לפי סעיף 39 ולא לגרוע מהן.

            (10)       אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל סעד נוסף ו/או אחר, לו תהא זכאית חכ"א                               לפי החוזה ו/או לפי הדין.

קיזוז

 • חכ"א רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע לקבלן על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה מהקבלן על פי חוזה זה, או על פי חוזה אחר שבינה לבין הקבלן, ובין כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלן לחכ"א. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של חכ"א לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.


אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה

70.          (1)         אם יתגלה בכל זמן שהוא, שאין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה  מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת, שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לחכ"א וחכ"א תיתן לקבלן אישור בכתב, כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודה כולה או מקצתה, והקבלן ימלא אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי המשכת ביצוע העבודה כאמור.

(2)        הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע העבודה לפי סעיף קטן (1) יהיה ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור, בהתאם למחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ופקודת השינויים. נוסף לזה ישולם לקבלן סכום שיקבע בהתאם לאמור בסעיף 50 של החוזה.

            (3)        תשלום הסכום האמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות                                     פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.

            (4)        לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני העבודה כולם או מקצתם, ממקום העבודה                                 או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המפקח לפי סעיף קטן (1). רשאית                                    חכ"א לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמה או בכל דרך אחרת,                              והקבלן ישא בהוצאות הכרוכות בכך בתוספת 15%, שיחשבו כהוצאות משרדיות,                                  ובהפחתת סכום שיאושר ע"י המפקח לכיסוי חלק מתקבל על הדעת מההוצאות                               האמורות שיש  לזקפו על חשבון חכ"א.

ביול החוזה

71.        הוצאות ביול חוזה זה,  אם יידרש, חלות על הקבלן.

מס ערך מוסף

72.        למחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות בחוזה זה  יתוסף מס ערך מוסף, כשיעורו               באילת.

מכרז/חוזה מ/7/2019

ערבות אישית

אנו הח"מ:

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

שהננו בעלי המניות בתאגיד הקבלן ובעלי עניין בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, ערבים בזה אישית בערבות בלתי מותנית ובלתי מוגבלת למילוי כל התחייבויות הקבלן כלפי החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ על פי החוזה הנ"ל.

חרף האמור בכל דין, ערבותנו זו תעמוד בתוקפה, אף ללא צורך בפניה קודמת לנערב, ולא תהא ניתנת לביטול, אלא בהסכמת החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ, מראש ובכתב.

שם       __________________       ___________________       ___________________

ת.ז.       __________________        ___________________       ___________________

חתימה  _________________          ___________________      ___________________

                   ערב 1                                               ערב 2                                               ערב 3

אימות חתימות: אני הח"מ, עו"ד ______________________ מס' רישיון __________  מאשר בזאת כי ערב 1, ערב 2 וערב 3 לעיל, חתמו בפני על מסמך זה, אחרי שזיהיתי אותם כדין.

_____________________

          חתימת עו"ד

מוסף א'

חוזה  מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת

תעודת סיום

אל: ____________________________________________________________________

מאת: החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

על פי סעיף 67 של חוזה זה, אני מאשר בזאת, כי העבודה בוצעה והושלמה בהתאם לחוזה וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה, לשביעות רצוני המלאה.

השם: ______________________

התפקיד: ____________________

      תאריך:    __________________

חתימה: ____________________

מכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת

                                                   נספח ב'

תנאים כלליים לביטוחי הקבלן

 1. על הקבלן להחזיק בתוקף את כל הביטוחים הנדרשים בקשר עם העבודות נשוא חוזה זה, במשך כל  התקופה בה יהיה חוזה זה בתוקף. עם זאת, את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר על הקבלן להחזיק בתוקף כל עוד קיימת לו חבות על פי דין לכל פעילות אשר נעשתה על ידו בקשר עם חוזה זה, על נספחיו.
 2. ביטוחי הקבלן הנערכים המפורטים בנספח ב' 1 אישור ביטוחי הקבלן (פרק א' העבודות) להלן, יכללו ויתור על זכות התחלוף (שיבוב) של מבטחי הקבלן כלפי המזמין, העירייה, מנהליהם, עובדיהם ו/או כל אדם אחר הבא בשמו של המזמין ו/או מטעמו, וכן כלפי כל הקבלנים, המתכננים, והיועצים הקשורים בביצוע העבודות, ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 3. פוליסות האחריות כלפי צד שלישי הנערכות על ידי הקבלן (יורחבו לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהן ו/או עובדיהן (להלן: "יחידי המבוטח") בכפוף לסעיף "אחריות צולבת" על פיו יראו את הביטוחים כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
 4. פוליסות ביטוחי האחריות כלפי צד שלישי וחבות המעבידים, הנערכות על ידי הקבלן יכללו תנאי מיוחד לפיו הפוליסות כאמור יורחבו לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין אחריות שעלולה להיות מוטלת על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו – הכול כמפורט באישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1).
 5. כמו כן יצוין בפוליסת אחריות הקבלן כלפי צד שלישי, במפורש, כי רכוש המזמין ו/או העירייה שבו פועל הקבלן, אשר לא בוטח על פי הביטוח שנערך בהתאם לסעיף 19.7.1 (א') לפרק א' (העבודות) ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב כרכוש צד שלישי, לעניין ביטוח זה. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי רכוש בעלי קרקע ו/או בעלי מבנים ו/או רשויות בהם פועל הקבלן במסגרת ביצוע העבודות יחשב גם כן כרכוש צד שלישי.
 6. היה ולדעת הקבלן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים כלשהם לביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח המשלים ו/או הביטוח הנוסף כאמור. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים כאמור ייכלל סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם, אולם הוויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 7. במועד חתימת חוזה זה, כתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, הקבלן ימציא למזמין את אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1) בנוסח המצורף כשהוא חתום כדין על ידי חברת הביטוח (בנוסחו המקורי). מוסכם בזה כי המצאת אישור ביטוחי הקבלן חתום כאמור לעיל מהווה תנאי יסודי לקיום החוזה על נספחיו.
 8. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, מכתב הצהרה לפטור מאחריות המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם לנזקים בהתאם לנוסח "הצהרה – פטור מאחריות לנזקים", המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח ב' 2 (בנוסחו המקורי), כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 9. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר ממועד חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, נספח תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום בהתאם לנוסח  המצורף לחוזה זה ומסומן כנספח ב' 3 (בנוסחו המקורי),  כשהוא חתום כדין על ידי הקבלן.
 10. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניין הסבת החוזה, ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה זה או חלק מהן יבוצעו על ידי קבלן משנה מטעם הקבלן, מתחייב הקבלן לדאוג כי בידי קבלן המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתאם למפורט בחוזה זה לרבות בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1).
 11. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי הקבלן הוא הנושא באחריות כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין מעשה או מחדל בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבלני המשנה, והוא יהיה אחראי לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם למי מהם, במישרין ו/או בעקיפין, עקב העבודות שבוצעו על ידי מי מקבלני המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה באיזו מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
 12. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בקרות אירוע המחיל איזו מהפוליסות המפורטות בסעיף 19 לפרק ג' (אחריות וביטוח) בחוזה (ביטוחי הקבלן) לעיל, לרבות המפורטים בנספח ב' 1 (אישור ביטוחי הקבלן) להלן, יודיע הקבלן על כך בכתב למזמין. הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם המבטח ו/או המזמין וו/או העירייה /או מי מטעמם בכל הדרוש למימוש זכויות על פי הפוליסה, וזאת מבלי לגרוע מזכויות המזמין ו/או העירייה ו/או מי מטעמם לנהל המשא ומתן בעצמה.
 13. מבלי לגרוע מהאמור בחוזה זה לעיל ולהלן מוסכם כי בכל מקרה של נזק לעבודות, על הקבלן מוטלת החובה לפעול בהתאם לנהלים שיימסרו לו על ידי שמאי מטעם חברת הביטוח ו/או המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.
 14. הפר הקבלן את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, יהא הקבלן אחראי לנזקים שיגרמו למזמין ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם, באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו כל תביעות  ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפיהם והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור.
 15. כל מחלוקת בין הקבלן לבין המזמין ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמו בדבר עלות תיקון נזקים מבוטחים שאירעו במהלך העבודות תוכרע על פי דו"ח השמאי אשר יבדוק את הנזקים מטעם חברת הביטוח .
 16. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, הקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם באופן מלא בגין כל נזק אשר ייגרם למי מהם עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או קבלני משנה מטעמו.
 17. ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל בטוח הנערך על-
  ידי המזמין ו/או העירייה וכי מבטחי הקבלן מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או העירייה, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין ו/או העירייה וכלפי מבטחיהם.
 18. ביטוחי הקבלן הנערכים על פי נספח אישור ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1) יכללו תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לצמצם את היקפם ו/או לשנותם לרעה במשך תקופת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה (להלן: "תקופת הביטוח"), אלא אם כן תישלח למזמין, הודעה בכתב,  באמצעות דואר רשום, שישים (60) יום מראש על כוונתו לעשות זאת. וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לצמצום ו/או לשינוי לרעה  שכאלו לגבי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם אם לא נשלחה הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף שישים (60) הימים ממועד משלוח ההודעה.
 19. בכל פעם שמבטחו של הקבלן יודיע לקבלן למזמין כי מי מביטוחי הקבלן עומד להיות מצומצם בהיקפו ו/או משונה לרעה ו/או מבוטל, כאמור בסעיף 22 לעיל, מתחייב הקבלן לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא למזמין אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד הצמצום או השינוי לרעה או ביטול הביטוח כאמור לעיל.
 20. הקבלן מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוחים שנערכו לפי סעיף 1 (פרק א' ביטוח העבודות) לאישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1), ו/או הפרת תנאי מתנאי איזו מהפוליסות הנ"ל ו/או ביטוח חסר ו/או בהתאם לנדרש בחוזה זה והוא פוטר בזאת את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לנזק כאמור לרבות בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה,. ובלבד שהאמור לעיל בדבר פטור מאחריות, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
 21. מוסכם בזה כי האמור בחוזה זה לעיל ולהלן יוסיף (ולא יגרע) על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם. למען הסר כל ספק מובהר כי האמור בסעיף זה (25) מתייחס לנזקים הנעוצים בביצוע העבודות נושא חוזה זה על ידי הקבלן ו/או כל מי שבא מטעמו.
 22. מוסכם בזה במפורש, כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, המצאתם ו/או בשינויים, כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או העירייה ו/או על מי מטעמם ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לצמצם מאחריותו ו/או התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה או על פי כל דין.
 23. לא יאוחר מ- 7 (שבעה) ימים ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוח כאמור בסעיף 7 לעיל, בגין הארכת תוקפם לתקופה נוספת, הקבלן מתחייב לחזור ולהפקיד את אישור ביטוחי הקבלן, במועדים הנקובים, מדי תקופת ביטוח וכל עוד הינו מחויב בעריכת הביטוחים על פי החוזה על נספחיו.
 24. הקבלן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת "אישור עריכת ביטוחי הקבלן" חתום כדין על ידי מבטחי הקבלן (בנוסחו המקורי) כאמור בסעיפים 7 ו-  27, והצהרות חתומות על ידי הקבלן, כאמור בסעיפים 10 ו- 11 לעיל, מהווים תנאי מתלה ומקדים ובהעדר קיום אישור עריכת ביטוח ו/או הצהרות כאמור בהתאם לחוזה, המזמין יהיה רשאי למנוע מן הקבלן את תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה, וזאת בנוסף לכל סעד השמור למזמין ו/או לעירייה עפ"י החוזה או הדין.
 25. מוסכם בזה במפורש כי אין בהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1) ו/או בבדיקתו ו/או אי בדיקתו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם של ביטוחי הקבלן למוסכם, טיבם, תוקפם, היקפם או היעדרם ו/או כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן או כדי להטיל אחריות כלשהי על המזמין ו/או העירייה ו/או על מי מהבאים מטעמם.
 26. למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור הבטוח והצהרות הקבלן במועד כאמור לעיל לא תפגע בהתחייבויותיו /או לא תגרע מאחריותו של הקבלן על-פי חוזה זה על נספחיו, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לביצוע כל תשלום שחל על הקבלן, והקבלן מתחייב לקיים את כל התחייבויותיו נשוא החוזה גם אם יימנעו ממנו ביצוע עבודות ו/או הכנסת רכוש ו/או ציוד לאתר בשל אי הצגת האישורים במועד. בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הקבלן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבות הקבלן בהתאם לחוזה זה.
 27. הקבלן מתחייב לעדכן את סכום הבטוח בגין הבטוח הנערך על-פי סעיף 1 (פרק א' ביטוח העבודות) באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב' 1), מעת לעת, כדי שישקף תמיד את מלוא השווי של העבודות ו/או הרכוש ו/או הציוד ו/או החומרים המבוטחים בקשר עם חוזה זה.
 28. למען הסר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור בחוזה זה ובאישור עריכת הביטוח, הינם דרישה מינימאלית המוטלת על הקבלן, ועל הקבלן לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המינימאליים כאמור.
 29. המזמין ו/או מי מטעמו רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את אישורי הבטוח שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על ידי המזמין על מנת להתאימם להתחייבויות הקבלן כאמור בסעיף הביטוח בחוזה זה על נספחיו.
 30. הקבלן מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמין ו/או מי מטעמו ביחס לאישורי הבטוח וזכותו לבדוק ולהורות על תיקון אישור ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל ו/או פוליסות הקבלן, אינה מטילה על המזמין ו/או על מי מטעמו כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לביטוחים כאמור, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם של ביטוחי הקבלן ואין בה כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על הקבלן נשוא חוזה זה ונשוא כל דין.
 31. הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת המזמין בכתב, אישורים על תשלומי דמי הביטוח (הפרמיה), לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הקבלן תהיינה בתוקף במשך כל תקופת העבודות נשוא חוזה זה ו/או התחייבותו על פי החוזה על נספחיו.
 32. בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע בביטוחי הקבלן כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו לא יפגעו בזכויות המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
 33. לא ביצע ו/או לא קיים הקבלן את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה במלואם או בחלקם, יהא המזמין רשאי, אך לא חייב, ומבלי לפגוע בזכויותיו לפי חוזה זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים במלואם או בחלקם תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של הקבלן. ובלבד שהמזמין הודיע לקבלן על כוונתו לעשות כן 14 יום מראש ובכתב. כל סכום שהמזמין שילם או התחייב בתשלומו כאמור יוחזר מיד למזמין על פי דרישתו הראשונה. לחילופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמין על פי סעיף זה, המזמין  יהא רשאי לנכות סכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.
 34. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע החוזה מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל באופן שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 35. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב הקבלן למלא אחר כל דרישות והוראות פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד) וכל הצווים, התקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת חוזה זה, מורשים לנהוג ברכב מנועי על פי החוקים הנ"ל וכל הוראות חוק אחר בקשר עם השירותים נשוא חוזה זה.
 36. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בחוזה זה, מתחייב הקבלן לקיים את כל הוראות החוקים והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכן את כל הוראות מכבי האש ו/או כל רשות אחרת בדבר אמצעי זהירות ומניעת נזקים אותם יש לקיים באתר ביצוע העבודות.
 37. ביטוחי הקבלן יכללו סעיף לפיו זכותם של המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם על פי הביטוחים הנ"ל לקבלת שיפוי ו/או פיצוי לא תיפגע עקב העדר רישוי ו/או אישורים מתאימים מאת הרשויות או הגופים המתאימים. למעט במקרה בו העדר הרישוי ו/או האישור הינו הסיבה הקרובה לנזק.
 38. הקבלן מתחייב לקיים על חשבונו את כל דרישות המזמין ו/או העירייה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ו/או המבטחים בכל הקשור להגנה על העבודות בשלבי ביצוען ו/או לאחר מסירתן לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו/או לנקיטת אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע.
 39. הקבלן מתחייב לקיים שמירה נאותה על כל הציוד ו/או הכלים המובאים על ידו לאתר ביצוע העבודות.
 40. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו/או לאחר מסירתן, לקיים במלואן את כל דרישות הגופים ו/או החברות בעלי הזכות במקרקעין בהם מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישורם לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמים שנחתמו בין מי מהם לבין המזמין. המזמין  מתחייב להעביר אל הקבלן כל מסמך התחייבות כנ"ל.
 41. למען הסר כל ספק מוסכם בזה במפורש כי האחריות לתשלום פרמיות הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף 19 "ביטוח על ידי הקבלן בפרק ג' "השגחה נזיקין וביטוח" למסמך ג' "נוסח החוזה" לרבות המפורטים נספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) ונספח ב' 1 (אישור ביטוחי הקבלן) לרבות ההשתתפויות העצמיות בכל מקרה נזק ו/או תביעה כנגד המבטח על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו יחולו על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על המזמין ו/או העירייה ו/או על מי מטעמם.
 42. מובהר בזאת כי כל הוראה בנספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות החוזה בדבר אחריותו הבלעדית של הקבלן לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בחוזה זה ו/או על פי הדין.
 43. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם בזה כי המזמין יהיה רשאי לעכב כל סכום לו הינו זכאי על פי תנאי נספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוח) לרבות המפורט בנספח ב' 1 (אישור ביטוחי הקבלן), מהתמורה העומדת לזכות הקבלן בקשר עם ההתקשרות נשוא הסכם זה ובתנאי שהודיע על כך לקבלן, בכתב, 7 (שבעה) ימים מראש.

מוסכם בזה על המזמין כי עם תשלום תגמולי הביטוח במלואם ויישוב התביעה בהתאם למוסכם על ידי המזמין, יושב לקבלן הסכום המעוכב בניכוי הוצאות שנגרמו למזמין (באם נגרמו) בקשר עם התביעה לתגמולי הביטוח, כאמור.

 • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם ומוצהר בזה כי הפרת הוראות נספח ב' זה (תנאים כלליים לביטוחי הקבלן) , כולן או חלקן, מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

נספח ב' 1

תאריך __________

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת חכ"א בע"מ (להלן : "המזמין")

ו/או עיריית אילת (להלן: "העירייה") באמצעות החברה הכלכלית לאילת חכ"א בע"מ

פארק התעשייה אילתם, מבנה אמת"ל 2

ת.ד. 1582

אילת 88115

א.ג.נ.,

הנדון : אישור ביטוחי הקבלן

בקשר עם מכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת  (הלן : "העבודות")

שם המבוטח : _______________________________________ (להלן: "הקבלן").
אנו ___________________ חברה לביטוח בע"מ, החתומים מטה מאשרים בזאת כי ערכנו לתקופה על שם הקבלן  את פוליסות הביטוח המפורטות להלן:
1. ביטוח עבודות קבלניות פוליסה מס' __________________
  החל מיום __________ ועד ליום __________ ביטוח עבודות קבלניות.
  שווי העבודות: ________________ש"ח
  שם המבוטח: הקבלן ו/או קבלנים וקבלני משנה ו/או המזמין ו/או העירייה.
  תנאי הכיסוי הביטוחי: מוסכם בזה כי היקף הכיסוי הינו בהתאם לכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסה הידוע כ – "ביט מהדורה ______".
  פרק א' העבודות: ביטוח כל הסיכונים המבטח במלוא ערכן את כל העבודות בקשר עם החוזה שבנדון לרבות מתקנים, חומרים וציוד המהווים חלק מהעבודות, כולל בין היתר נזקים לציוד קל, כלי עזר, חומרים בבעלות ו/או באחריות הקבלן ו/או הבאים מטעמו אשר הובאו לאתר ו/או משמשים במישרין ו/או בעקיפין לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, כמפורט להלן, למשך כל תקופת הביטוח.
  הביטוח לפי פרק א' כולל את ההרחבות כדלקמן :
    אובדן או נזק בגין סיכוני פריצה, גניבה ושוד, בתוקף.
    מתקנים, ציוד קל, ציוד עזר וכדומה אשר אינם חלק מהעבודות אך מובאים לאתר לצורך ביצוע העבודות עד לסך 150,000 ש"ח ולא מעל 20,000 ש"ח לפריט.
    רכוש עליו עובדים בגבול אחריות של 10% משווי העבודות או 250,000 ש"חהגבוה מביניהם.
    רכוש סמוך השייך למי מיחידי המבוטח בגבול אחריות של 10% משווי העבודות או 250,000 ש"חהגבוה מביניהם .
    הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של 10% מגובה הנזק או 250,000 ש"חהגבוה מביניהם.
    הוצאות מהנדסים, אדריכלים ומומחים אחרים בגבול אחריות של 10% משווי העבודות או 150,000 ש"חהגבוה מביניהם.
    נזק ישיר הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים בגבול אחריות של 10% משווי העבודות או 250,000 ש"חהגבוה מביניהם.
    נזק עקיף הנובע מתכנון ו/או עבודה ו/או חומרים לקויים.
    סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע.
    תקופת תחזוקה רגילה של 12 חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של 12 חודש.
    הוצאות בגין עבודות ותיקונים זמניים לאחר נזק בגבול אחריות בסך של 300,000 ש"ח.
  מוסכם בזה כי תגמולי הביטוח בגין "מקרה ביטוח" המכוסה על פי פרק א' בפוליסה זו ישולמו ישירות למזמין, אלא אם הורה למבטח בכתב לשלמם ישירות לקבלן.
  פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
  פרק ב' צד שלישי: ביטוח אחריות כלפי צד שלישי המבטח את אחריותם על פי דין של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלנים וקבלני משנה המועסקים על ידו בביצוע העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, בשל מעשה ו/או מחדל רשלני בקשר עם העבודות אשר גרמו לאובדן, פגיעה או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק למזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.
  גבולות האחריות : 10,000,000 ש"ח (במילים: עשרה מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
  תנאים מיוחדים : פרק זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ-: אש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, ציוד חפירה, פריקה וטעינה של כלי רכב, חבות הקבלן בגין וכלפי קבלנים וקבלני משנה, עבודות בגובה ו/או בעומק, זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי, מתקנים סניטאריים פגומים, מהומות, פרעות, שביתה והשבתה (למעט נזקי טרור), הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי (למעט בגין אחריות הקבלן כלפי עובדים שהקבלן חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי).
  הכיסוי הביטוחי לפרק ב' כולל הרחבות מפורשות בדבר:
  1. חבות לנזקי גוף הנובעת משימוש  בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה ושאין חובה חוקית לבטחו, בגבול אחריות בסך 200,000ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
  2. חבות בגין נזק רכוש שנגרם על ידי רכב בבעלות המבוטח בשטח אתר העבודה ובסביבתו המידית, מוגבל עד לסך  600,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח, (מעבר לגבולות האחריות המקובלים בפוליסת רכב סטנדרטית).
  3. נזק ישיר למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים.
  4. נזק תוצאתי למתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים בגבול אחריות של 500,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
  5. רעידות והחלשות משען בגבול אחריות של 1,000,000 ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.
  הרחבה מיוחדת: בפוליסת הביטוח צוין במפורש כי רכוש המזמין ו/או העירייה  למעט רכוש שבוטח בפרק א' "העבודות", ולמעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבלן הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבלן, ייחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.
    למען הסר ספק רכוש רשויות ו/או מבנים ו/או מקרקעין בהם פועל הקבלן ו/או מי מטעמו יחשב לצורך ביטוח זה כרכוש צד שלישי.
  תנאי מיוחד: ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם (להלן: "יחידי המבוטח") בגין אחריות שתוטל על מי מהם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או מי מטעמו לרבות קבלנים וקבלני משנה וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.
  פרק ג' חבות מעבידים: ביטוח חבות מעבידים בגין אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, כלפי כל העובדים המועסקים על ידו במישרין ו/או בעקיפין בביצוע העבודות לרבות קבלנים, קבלני משנה ו/או עובדיהם (במידה והקבלן ייחשב כמעבידם), בגין מקרה מוות ו/או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו/או מחלה מקצועית (להלן : "מקרה ביטוח") למי מהם במשך תקופת הביטוח תוך כדי ו/או עקב ביצוע עבודתם.
  גבולות האחריות : 20,000,000 ש"ח (במילים: עשרים מיליון ש"ח) לתובע, לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
  הרחבה מיוחדת : ביטוח זה אינו כולל הגבלות בדבר עבודות בעומק או בגובה, שעות עבודה ומנוחה, חבות הקבלן כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם (היה והקבלן ייחשב כמעבידם), פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת בני נוער המועסקים על פי החוק.
  תנאים מיוחדים: (א) ביטוח זה הורחב לכסות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם היה ונקבע, לעניין קרות מקרה ביטוח כלשהו, כי מי מהם נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידי הקבלן ו/או לעניין חבות הקבלן כלפי מי מהעובדים המועסקים על ידו.
    (ב) פרק זה כולל תנאי מפורש, לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף ו/או שיבוב כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון.
2. אחריות מקצועית: פוליסה מס' ____________________ .
  החל מיום __________ ועד ליום __________ בביטוח אחריות מקצועית.
  הכיסוי הביטוחי: ביטוח אחריות מקצועית המבטח את אחריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין רשלנות מקצועית ו/או בשל הפרת חובה מקצועית שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין אובדן ו/או פגיעה גופנית ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או כל גוף שהוא שמקורם במעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין העבודות בקשר עם החוזה שבנדון, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק למזמין ו/או העירייה ו/או למנהליהם ו/או לעובדיהם.
  גבולות האחריות: 4,000,000 ש"ח (במילים: ארבע מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
  תנאים מיוחדים: 2.1 ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה ו/או מחדל רשלני מצד הקבלן ו/או מנהליו ו/או עובדיו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
    2.2 ביטוח זה אינו כפוף להגבלות בדבר חבות הנובעת מאובדן שימוש, איחור, השהייה או עיכוב בעקבות מקרה ביטוח מכוסה, כמו כן הפוליסה כוללת הרחבות בגין חבות הקבלן עקב אובדן מסמכים (מוגבל לסך של 50,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח), חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב  וחבות הנובעת מטעות, רשלנות או אי יושר של מי מעובדי הקבלן.
    2.3 מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום __________ .
    2.4 כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.
3. חבות המוצר : פוליסה מס' ____________________ .
  החל מיום ___________ ועד ליום ____________ בביטוח חבות המוצר.
  הכיסוי הביטוחי: ביטוח חבות המוצר המבטח את אחריות הקבלן על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 1980, בשל תביעה ו/או דרישה שהוגשה במשך תקופת הביטוח, בגין כל פגיעה גופנית ו/או נזק אשר נגרמו עקב העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר עם החוזה (להלן: "המוצר"), לכל אדם ו/או גוף כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות למזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם.
  גבולות האחריות : 2,000,000 ש"ח (במילים: שני מיליון ש"ח) לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.
  תנאים מיוחדים: 3.1 ביטוח זה הורחב לשפות את המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מוצר שיוצר ו/או הוכן ו/או הורכב ו/או תוקן ו/או סופק ו/או נמכר ו/או טופל בכל דרך אחרת על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.
    3.2 מוסכם בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיום __________ .
    3.3 כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של 6 חודשים, לאחר תום תקופת הביטוח, בתנאי כי לא נערך על ידי הקבלן ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זו.
4. תנאי מיוחד: מוסכם בזה כי גבולות האחריות הנדרשים בפוליסות אחריות מקצועית וחבות המוצר הינם גבולות אחריות ספציפיים לכל פוליסה בנפרד ואינם גבולות אחריות משותפים.
5. כללי : 5.1 הננו מאשרים כי הביטוחים הנ"ל כוללים תנאי מפורש על פיו הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח אשר נערך על-ידי המזמין ו/או העירייה וכי אנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין ו/או העירייה, לרבות כל טענה ו/או זכות כאמור  בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א – 1981 ולרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי המזמין ו/או העירייה וכלפי מבטחיהם.
    5.2 כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא ישונו לרעה, במשך תקופת הביטוח בקשר עם החוזה שבנדון אלא אם תישלח למזמין הודעה כתובה בדואר רשום 60 (שישים) יום מראש וכי לא יהיה תוקף לביטול ו/או לשינוי לרעה שכאלו לגבי המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם אם לא נשלחה לידי המזמין הודעה בכתב כאמור לעיל ובטרם חלוף 60 (שישים) הימים ממועד משלוח ההודעה.
    5.3. הננו מאשרים כי ידוע לנו שהאחריות לתשלום דמי הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על הקבלן בלבד, ובכל מקרה לא על המזמין ו/או העירייה ו/או מי מטעמם לרבות מנהליה ו/או עובדיה ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמה.
    5.4. הננו מאשרים בזאת כי הפרה בתום לב ו/או אי קיום בתום לב של תנאי מתנאי איזו מהפוליסות המפורטות לעיל, לא יפגעו בזכותם של המזמין ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם לקבלת שיפוי ו/או פיצוי על פי ביטוחים אלו.
הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה.

בכבוד רב,

(חתימת המבטח)   (חותמת המבטח)   (שם החותם)   (תפקיד החותם)

מסמך "ב 2"

הצהרה על מתן פטור מאחריות

תאריך : __________

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א)  בע"מ (להלן: "חכ"א")

ו/או עיריית אילת (להלן: "העירייה")

הנדון:  הצהרה על מתן פטור מאחריות

בקשר עם מכרז מס' מ/7/2019 עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת

 (הלן : "העבודות")

הננו מצהירים בזאת כי הננו משתמשים בעבודתנו שבנדון בציוד מכני ו/או הנדסי ו/או חשמלי ו/או ציוד חפירה בבעלותנו ו/או באחריותנו ו/או בשימושנו לרבות וללא הגבלה כל ציוד ו/או מתקנים ו/או רכוש אחר המשמשים אותנו בביצוע העבודות שבנדון (להלן: "הציוד").

על אף האמור בהצהרה זאת, הננו מתחייבים בזאת כדלקמן:

 1. הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין אובדן או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר העבודה על ידנו ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו לשם פעילותנו בקשר עם העבודות, כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
  1. הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל אחריות לגבי נזקי פריצה ו/או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותרים על שיבוב כלפי חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון ולמעט כנגד חברות שמירה.
  1. הננו פוטרים את חכ"א ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם מכל חבות בגין נזק לגוף ולרכוש שלנו ו/או מי מטעמנו ו/או קבלני משנה ו/או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו/או מי מטעמנו ו/או עבורנו או לשם פעילותנו באתר העבודות כל זאת למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
  1. היה ותעלה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מצדנו ו/או מצד קבלני משנה המועסקים על ידנו, בניגוד לאמור לעיל, ו/או צד שלישי כלשהו, הננו מתחייבים לשפות את חכ"א  ו/או העירייה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מנהל ו/או מפקח העבודות מטעמם בכל תשלום ו/או הוצאה שמי מהם יישא בה לרבות הוצאות משפטיות.
  1. הננו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו/או ציוד חפירה ו/או רכב המשמש אותנו בביצוע העבודות, כאמור בסעיף הביטוח לחוזה, במשך כל תקופת ביצוע העבודות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________ לביצוע העבודות שבנדון.
  1. הרינו מצהירים ומתחייבים בזה כי נערוך ונחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, כאמור באישור עריכת ביטוחי הקבלן (נספח ב’1 לחוזה), במשך כל התקופה בה קיימת לנו אחריות על פי החוזה שנחתם בינינו ביום __________  לביצוע הפרויקט  ועל פי כל דין.

ולראיה באנו על החתום:

 (חתימת המצהיר)   (שם החותם)   (תפקיד החותם)

נספח  ב' 3

הנדון : תנאים מיוחדים לביצוע עבודות בחום

תאריך : __________

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ (להלן: "חכ"א")

ו/או עיריית אילת (להלן: "העירייה")

א.ג.נ.,

הננו מאשרים בזאת, כי ביצוע עבודות כמוגדר בחוזה על ידנו ו/או כל הפועל מטעמנו, מותנה בקיום הנוהל שלהלן:

1.         המונח "עבודות בחום" פירושו: ביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך, הלחמה קשה ורכה, עבודות באמצעות מבער (כגון חיתוך, זיפות ואיטום), עבודות קידוח, השחזה, חיתוך בדיסק, הבערת חומרים וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצים ו/או להבות.

2.         ככל שנבצע "עבודות בחום", נמנה אחראי מטעמנו (להלן – "האחראי") שמתפקידו לוודא כי לא תבוצענה עבודות בחום, שלא בהתאם לנוהל זה.

3.         בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום, יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא הרחקת חומרים דליקים מכל סוג, ברדיוס של 10 מטר לפחות ממקום ביצוע העבודות בחום, כאשר חפצים דליקים שלא ניתן להרחיקם יש לכסות במעטה בלתי דליק, כגון שמיכת אסבסט או מעטה ברזנט רטוב.

4.         האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן – "צופה אש"), המצויד באמצעי כיבוי מתאימים וישימים לסוג חומרים הבעירים שבסביבת מקום ביצוע העבודות בחום.

5.         ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה, כי אש או ניצוצות אינם מתפתחים לכלל שריפה.

6.         על "צופה אש" להמשיך ולהשגיח על סביבת העבודה, לפחות 30 דקות מתום ביצועה,  תוך שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת.

מובהר, כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספים להם הננו מחויבים על פי כל דין ועל פי פוליסת ביטוח שערכנו כמוגדר בחוזה יוסיפו על האמור לעיל.

הנני מתחייבים לוודא וערבים לכך כי קבלנים ו/או קבלני משנה מטעמנו יקפידו על ביצוע נוהל זה.

ולראיה באנו על החתום

(חתימת המצהיר)   (שם החותם)   (תפקיד החותם)

מכרז מס' מ/7/2019

פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת

 ("מכרז אומדן")

"המפרט הכללי"

המפרט הכללי לצורך מכרז/חוזה זה הוא "המפרט הכללי לעבודות בנין" (הספר הכחול) בהוצאת הועדה הבין משרדית המשותפת למשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ואחרים, (להלן "המפרט הכללי"), ובפרט הפרקים הבאים והפרקים הקשורים אליהם:

00 מפרט כללי – מוקדמות

01 מפרט כללי לעבודות פירוק, הריסה, עבודות עפר

02 מפרט כללי לעבודות בטון יצוק באתר

08 מפרט כללי לעבודות חשמל

14 מפרט כללי לעבודות אבן

18 מפרט כללי לתשתיות תקשורת

40  מפרט כללי לעבודות פיתוח נופי

41  מפרט כללי לעבודות השקיה וגינון

42 מפרט כללי לריהוט רחוב

51 מפרט כללי לסלילת כבישים ורחבות

57 מפרט כללי לעבודות מים, ביוב ותיעול

אם בפרקים הנ"ל יש הפנייה לפרקים אחרים של המפרט הכללי, ההפניה מתייחסת למהדורה האחרונה של הפרקים האחרים, כפי  שהיו ידועים במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז זה.

המפרט הכללי אינו מצורף לתיק מסמכי המכרז, והקבלן יכול לראותו ולהוריד אותו באתר האינטרנט של משרד הביטחון:

http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/SapakInfo/MifratBinuy.aspx

בכל מקום שבו נאמר במסמכי המכרז "המפרט הבין משרדי" או "הספר הכחול" או "מפרט משרד הביטחון" הכוונה היא למפרט הכללי, כהגדרתו לעיל.

הצהרת הקבלן:

הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנזכרים במכרז/חוזה זה במהדורתם האחרונה, קראם והבין את תוכנם, קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בו. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד.

דרישות כלליות של עיריית אילת לעבודות ברחבי העיר אילת

הנחת צינור בכביש או במדרכה בקטעים שאינם מיועדים לשידרוג

הנחת קווי הצינורות בכביש או במדרכה, מחוץ לקטעים שמיועדים לשידרוג במסגרת  הפרוייקט  שהקבלן מבצע,  תיעשה כמפורט במפרט הכללי בסעיפים 570231 ו-570322 ובהתאם להנחיות עיריית אילת כמפורט להלן, כאשר הנחיות עיריית אילת גוברות על המפרט הכללי.

בגמר עבודות הנחת הקו יוחזר המצב לקדמותו כמפורט להלן:

א. רוחב רצועת השיקום בכביש

בהתאם להנחיות הרשות המקומית, שיקום מיסעת הכביש יעשה לפי רוחב החפירה ובהתאם לרשום בטבלה בסעיף זה. שיקום האספלט בשתי שכבות בעובי כולל של 9.0 ס"מ או בעובי האספלט הקיים לפי הגבוה. רצועת הנחת הצינור תמולא במצעים כאמור במפרט זה ושכבות האספלט כמפורט  מטה. בהתאם לרוחב החפירה יבוצע רוחב השיקום :

רוחב חפירה רוחב שיקום
0.4 1.9 מטר
0.6 2.1 מטר
0.8 2.3 מטר
1.0 2.5 מטר
1.5 3.0 מטר

ב.     רוחב רצועת השיקום במדרכה (אבן משתלבת)

להלן טבלה המפרטת את היחס בין רוחב החפירה לבין רוחב שיקום המדרכה (אבן משתלבת) (רוחב השיקום נקבע רוחב החפירה בפועל בתוספת 1.6 מטר):

רוחב חפירה רוחב שיקום
0.4 2 מטר
0.6 2.2 מטר
0.8 2.4 מטר
1.0 2.6 מטר
1.5 3.1 מטר

כתבי הכמויות והמחירים – (מסמך ו')

מכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת ("מכרז אומדן")

כתבי הכמויות והמחירים –

מסמך ו'

(תנאים מיוחדים לחוזה)

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

תנאים מיוחדים לחוזה  מ/7/2019

תחולת הסעיפים המפורטים במסמך זה

מוסכם ומוצהר בזה כי מסמך זה בא להחליף, להוסיף ו/או לשנות בצורה אחרת כל שהיא את האמור  במסמך ג' – טופס החוזה ותנאיו לביצוע העבודה. בכל מקרה שתיווצר סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמך ג' – יחולו הוראות מסמך זה.

                                                                                                                                                                                                                                                _______________

                                                                                                                             חתימת הקבלן

1.         משך ביצוע העבודה יהיה כמפורט במפרט הטכני המיוחד, מסמך ה' בפרק מוקדמות.

2.         על הקבלן לוודא מראש ולהשיג את כל הפרטים מאת הרשויות המוסמכות לגבי הימצאותם של שירותים עיליים ותת-קרקעיים אשר עלולים להפריע לו בעבודתו, כגון: קווי טלפון, כבלי חשמל ותאורה, צינורות מים, קווי ביוב וכו'. הקבלן אחראי לקבל מראש אישורים מבעלי שירותים אלו, לבצע עבודות בקרבתם וימנע מכל פגיעה בהם, זאת מבלי שהדבר יגרום עיכוב בעבודותיו לגבי לוח הזמנים הקבוע ומבלי שיהווה עילה לתביעה כספית נוספת.

            השגת האישורים הדרושים לביצוע העבודות מהרשויות המוסמכות וסימון השירותים באתר, ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו.

3.         למחירים הנקובים בהצעה זו יתוסף מס ערך מוסף, כשיעורו באילת.

4.         הגשת חשבונות

            4.1        כל חשבון יוגש במקור + 3 העתקים.

            4.2        לא יאושר כל חשבון – חלקי או סופי – אשר לא ילווה בדפי מדידה וכמויות. על          הקבלן להגיש לבדיקת המפקח, את דפי המדידה והכמויות בשני עותקים.

            4.3        כל החשבונות יהיו ממוחשבים.

            4.4        בכל חשבון יצוינו:

                        – מספר החוזה.

                        – שם העבודה.

                        – ערך החוזה.

                        – תאריך התחלת העבודה.

                        – תאריך סיום העבודה.

                        – המדד הבסיסי.

            4.5        כל חשבון יכלול טור נוסף במקביל לטור הכמויות שבוצעו המציג את הכמויות    

                            שבכתב הכמויות המקורי. כמו כן, יהיה טור נוסף שבו ירשום הקבלן את אחוז

                            הביצוע, ביחס לכמות החוזה בכל סעיף וסעיף.

 • כל חשבון יהיה חשבון מצטבר.

            4.7        בכל חשבון תהיה הפרדה בין עבודות שבהתאם לכתב הכמויות לבין עבודות נוספות ו/או חריגות.

5.         כל העבודות תבוצענה לפי התכניות, באורח מקצועי נכון, ובהתאם לדרישות המפרטים והתקנים. כמו כן, תבוצענה העבודות בכפיפות להוראות הכלולות בחוקים, צווים או תקנות בני תוקף מטעם כל רשות מוסמכת אשר הפיקוח עליהם או על חלק מהם, הוא בתחומי סמכותה הרשמית.

            המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לידיו אישור בכתב של הרשות על התאמת העבודה או כל חלק ממנה, לדרישות אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם יידרש.

6.         הקבלן יוודא מראש מציאות שירותים שונים עיליים ותת-קרקעיים בשטחי עבודתו ובדרכי הגישה ויתאם עם על גורם מוסמך, את הדרוש למניעת פגיעה בהם.   

7.         הקבלן לא יורשה לעלות על כבישים קיימים עם כלים כבדים וכלים עם שרשראות, כמו כן, ידאג הקבלן לנקות את הכבישים הקיימים מדי יום מלכלוך ובוץ שייגרמו עקב עבודותיו בשטח. נזקים שייגרמו לכבישים, מדרכות וכו' ע"י הכלים של הקבלן, יתוקנו על ידו ועל חשבונו.

            הקבלן יהיה אחראי לאחזקה תקינה של דרכים זמניות שיתקין על חשבונו עבור התנועה השוטפת, לרבות רחצת דרכי עפר במים ומניעת אבק.

8.         על הקבלן יהיה להתקין בעצמו ועל חשבונו את כל הדרכים הארעיות הדרושות לו ולהחזיקן במצב תקין ומסודר. כן יהיה הקבלן אחראי לקבלת אישור מהרשויות המתאימות ומהמפקח לדרכי גישה לאתר, חציית כבישים, מדרכות וכו', ולהתקנת התמרורים והשלטים הדרושים לפי החוק או דרישת הרשויות המוסמכות, כולל סימון של החפירות ביום ובלילה וכו'.

9.         הקבלן מצהיר בזה כי:

            א.         הינו קבלן רשום אצל רשם הקבלנים לביצוע עבודות מסוג זה.

            ב.         נמצא ברשותו אישור של "עוסק מורשה" באזור אילת לצרכי מע"מ.

            ג.          בידיו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.

            ד.         בידיו אישור על ניכוי מס במקור.

             הקבלן ימציא לחכ"א, יחד עם מסמכי החוזה החתומים העתק  מהאישורים הנ"ל.

מסמך ח'

(רשימות תכניות)

מכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת  ("מכרז אומדן")

רשימת תוכניות

כביש 8  

מס ' מס' תוכנית שם תוכנית קנ"מ מהדורה תאריך עדכון אחרון
1 1183-1-PL-02.01 תוכנית פיתוח כביש 8 1:250 1 14.08.19
2 1183-1-PL-02.02 תוכנית פיתוח כביש 17 1:250 1 14.08.19
3 1183-1-GA-02.01 תוכנית צמחיה 1:250 1 14.08.19
4 1183-1-IR-02.01 תוכנית השקייה 1:250 1 14.08.19
5 1183-1-IR-02.02 תוכנית השקייה 1:250 1 14.08.19
6 1183-1-SEC-02.01 גליון חתכים 1:100 1 14.08.19
7 1183-1-SEC-02.02 גליון חתכים 1:100 1 14.08.19
8 1183-1-DET גליון פרטים משתנה 1 14.08.19
9 1183-2-DET פרטים משתנה 1 14.08.19
10 DEL-HW-PINUY-EILAT_8-17-DD-1301-09 תנוחה 1:500 09 13.08.19  
11 DEL-TR-PINUY-EILAT_8-17-DD-2001-13 תנועה 1:500 13 13.08.19  
12 DEL-HW-PINUY-EILAT_8-17-DD-3001-03 חתכים לאורך 1:100/1000 03 13.08.19  
13 DEL-UT-PINUY-EILAT_8-17-DD-7001-02 חתך טיפוסי לתאום מערכות 1:100 02 13.08.19  
14 DEL-HW-PINUY-EILAT_8-17-DD-6001-02 פרטי מבנה שונות 02 13.08.19  
15 DEL-HW-PINUY-EILAT_8-17-DD-6002-02 פרטי מבנה שונות 02 13.08.19  
19 5864/01-08 תוכנית תאורה 130X60      0 04.07.2019
20 5864/102 מרכזיית הדלקה 100X50      0 04.07.2019
21 5184/103 פרט התקנת עמוד תאורה A2 0 04.07.2019

כביש שדרות התמרים

מס' מסמך תיאור סטטוס קנ"מ הערות
A0.00 תכנית פירוקים עיון/מכרז/ביצוע 1:500  
A1.00 תכנית פיתוח כללית   1:500  
A1.01 תכנית למקטע מזרחי   1:250  
A1.02 תכנית למקטע מערבי   1:250  
A1.03 תכנית הגדלת מפגש מסלול המראה – כביש   1:100  
  התכנית תכלול: מפלסים, עמודים, סימון והפניה לפרטים, אלמנטים בקרקע + ריהוט      
A2.00 תכנית ריצופים וצביעה   1:500  
A2.01 הגדלת מקטע ריצוף מדרכה עירונית   1:25  
A2.02 הגדלת מקטע ריצוף מדרכה מיוחדת   1:50  
A2.03 מעבר להולכי רגל בחניון   1:100  
A2.04 מפגש מדרכה עירונית עם מדרכה מיוחדת   1:50  
A3.01 תכנית צמחיה    1:100 לא במכרז זה
A3.02 תכנית השקיה   1:100 לאחר קבלת יועץ השקייה
A4.00 חוברת פרטי פיתוח      
A4.01.01 מפגש מיסעת אספלט עם מדרכה עירונית   1:10  
A4.01.02 מפגש מיסעת אספלט עם מדרכה מיוחדת   1:10  
A4.02 מפגש מיסעת אבן משתלבת עם מדרכה עירונית   1:10  
A4.03 מפגש מיסעת אספלט עם מסלול המראה   1:10  
A4.04 מפגש מיסעת אספלט עם שביל אופניים   1:10  
A4.05.01 מפגש שביל אופניים עם מדרכה עירונית   1:10  
A4.05.02 מפגש שביל אופניים עם מדרכה מיוחדת   1:10  
A4.06 מפגש שביל אופניים עם מסלול המראה   1:10  
A4.07 מפגש מדרכה מיוחדת עם מדרון מגונן   1:10  
A4.08 מפגש מדרכה מיוחדת עם מסלול המראה   1:10  
A4.09.01 מפגש מדרכה מיוחדת עם שטח פתוח   1:10  
A4.09.02 מפגש מדרכה עירונית עם שטח פתוח   1:10  
A4.10 מפגש מדרכה עירונית עם מבנה   1:10  
A4.11 חיבור מדרכה עירונית עם מצב קיים   1:10  
A4.12 אדנית מוגבהת במדרכה מיוחדת   1:10  
A4.13 אדנית מוגבהת בשטח פתוח   1:10  
A4.14 אדנית מוגבהת על מסלול המראה   1:10  
A4.15 אדנית מוגבהת בחניון   1:50  
A4.16 עמוד מחסום לפני מעבר חצייה במסלול המראה   1:10  
A4.17 מפגש קיר כובד צפוני עם מדרון מגונן   1:10  
A4.18 קיר כובד דרומי   1:10  
A4.19 מפגש שביל גרנוליט עם מדרון מגונן   1:10  
A4.20 מפגש שביל גרנוליט עם מדרכה מיוחדת   1:10  
A4.21 מפגש שביל גרנוליט עם מסלול המראה   1:10  
A4.22 מפגש מדרון מגונן עם מסלול המראה/אספלט קיים   1:10  
תנועה אופק הנדסה  אילן מרכוס
577-01 הסדרי תנועה מכרז 6   05/08/2019 1:500 טרם אושר בועדת תנוע
ניקוז DHV
1828-001-10-00-001 ניקוז ציר תמרים -דירבן; שדה"ת אילת מתחם דרומי מכרז     15/07/2019 1:500  
1828-001-10-00-002 מע' ניקוז צפונית חניון -דירבן; שדה"ת אילת מתחם דרומי מכרז     15/07/2019 1:500  
1828-001-10-00-003 מע' ניקוז דרומית חניון -דירבן;שדה"ת אילת מתחם דרומי מכרז     15/07/2019 1:500  * עקב הימצאות קווי מקורות באזור החניון המתוכנן יתכנו שינויים בתכנית מערכות הניקוז של חניון דרומי
 חשמל ב- עקיבה מהנדסים רח' בר כוכבא 8, בני ברק  51261               טלפון: 03-6158600               פקס: 03-6193997
8363-E01 תאורת חוץ ותשתיות לעיון 1     1:500  
8363-D01 פרטים לעיון 0     nts  
8363-P01 לוח חשמל לעיון       nts  
אלתן הנדסה אזרחית (2002) בע"מ –
1439-1-1-1 השדה אילת שימושים זמניים המשך שדרות התמרים תנוחה   0 22.7.19   1:250  
1439-1-1-2 השדה אילת שימושים זמניים המשך שדרות התמרים תנוחה   0 22.7.19   1:250  
1439-1-1-3 השדה אילת שימושים זמניים המשך שדרות התמרים תנוחה   0 22.7.19   1:250  
1439-3-1 השדה אילת שימושים זמניים המשך שדרות התמרים חתכים לרוחב   0 22.7.19   1:100  
1439-4-1-1 השדה אילת שימושים זמניים המשך שדרות התמרים חתכים טיפוסיים ופרטים   0 22.7.19   1:10/1:50  

וכן תוכניות נוספות אשר תתוספנה (במידה ותתוספנה) לצורך ביצוע העבודה ו/או לרגל שינויים, אשר המפקח רשאי להורות על ביצועם בתוקף תפקידו.

נוסח ערבות למכרז מסמך ט')

נוסח ערבות בנקאית בהתאם לסעיף 4 לתנאי המכרז

לכבוד:

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד. 1582

אילת

א.ג.נ,

הנדון: ערבות בנקאית מספר____________

על פי בקשת ____________________________ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך  470,000 ש"ח (במילים: ארבע מאות ושבעים אלף שקלים חדשים), בקשר עם מכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת  ולהבטחת מילוי נכון ומדויק של תנאי המכרז.

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל, מיד עם דרישתכם הראשונה (ולא יאוחר מ- 3 ימים) בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

במכתבנו זה:

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתקופה עד 10/12/2019 ועד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי 10/12/2019 לא תענה.

לאחר יום 10/12/2019 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא

בכבוד רב,

(נוסח ערבות ביצוע –  מסמך ט'1)

נוסח ערבות בנקאית אוטונומית צמודה – "ערבות ביצוע"

לכבוד

החברה הכלכלית לאילת (חכ"א) בע"מ

ת.ד. 1582

אילת

א.נ.,

הנדון: כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _________

על פי בקשת ______________ [המציע](להלן: "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של ______________ שקלים חדשים  (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), בקשר עם מכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים, תשתיות ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת ולביצוע כל התחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ולהסכם ההתקשרות שנחתם מכוחו.

אופן חישוב הפרשי ההצמדה:

"המדד" – מדד התשומות בבניה למגורים, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  ולמחקר כלכלי.

"מדד הבסיס" – המדד לחודש ______ שנת _______, דהיינו: _____ נקודות.

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות מאשר מדד הבסיס.

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז יהיו "הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות".

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר משבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם בכתב לכתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה (להלן: "מכתב הדרישה"), מבלי שיהא עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות.

הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.

ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום __________

 (יש להשלים את התאריך בהתאם ל-30 ימים לאחר מועד סיום החוזה)  ועד בכלל כל דרישה לפיה תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. כאשר מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון שלפניו.

בכבוד רב,

בנק __________

כתובת: ____________________ טלפון: __________ פקס: __________

 (תצהיר העסקת עובדים זרים כדין

ותשלום שכר מינימום – מסמך י')

תצהיר

בדבר העסקת עובדים זרים כדין, תשלום שכר מינימום ושוויון זכויות

לאנשים עם מוגבלות

לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

אני הח"מ, מר/גב' ______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

1. אני הוסמכתי כדין על ידי ________________ (להלן: "המציע") לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז מס' מ/7/2019 פארק הטרמינל – עבודות כבישים ופיתוח באזור שדה התעופה המתפנה באילת (להלן: "המכרז").

2.         הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

(א)        המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים.

(ב)        עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים.

(ב)        אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים  – כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.

3.         הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

            (א)       המציע ובעל זיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום.

(ב)        עד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז לא הורשעו המציע ובעל זיקה אליו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום.

(ג)         אם המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום  – כי חלפה לפחות שנה אחת מן ההרשעה האחרונה ועד המועד האחרון להגשת הצעות.

4.        הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:

(א)       הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות) לא חלות עליו;

        (ב)        (א)    הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות עליו והוא מקיים אותן;

           (ב)     אם המציע מעסיק 100 עובדים לפחות, הוא הצהיר על התחייבותו לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך – לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; ואולם לא תינתן הנחיה כאמור שיש בה כדי להטיל נטל כבד מדי כהגדרתו בסעיף 8(ה) לחוק שוויון זכויות;

           (ג)      המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות פסקת משנה (ב) ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה – הוא הצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;

           (ד)     המציע הצהיר על התחייבותו להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים ממועד ההתקשרות.

לעניין הסעיפים לעיל:

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א-1981;

"בעל זיקה" – כל אחד מאלה:

(1) חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק;

(2) אם הספק הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

(א) בעל השליטה בו;

(ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הספק, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של הספק;

(ג) מי שאחראי מטעם הספק על תשלום שכר העבודה;

(3) אם הספק הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית – חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בספק.

"הורשע", בעבירה – הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג (31 באוקטובר 2002);

"חוק עובדים זרים" – חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991;

"חוק שכר מינימום" – חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987;

"שליטה מהותית" – החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;

4.         זה שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________

חתימת המצהיר/ה

אישור

אני הח"מ ______________, עורך דין, רישיון מס' ___________ מכתובת __________________, מאשר/ת בזאת כי ביום _________ הופיע/ה במשרדי מר/גב' ____________________, המוסמך לחתום מטעם המציע, ושזיהה עצמו באמצעות ת.ז. שמספרה ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

____________________

עו"ד

הנחיות איכות סביבה

לתוכניות פיתוח, עבודות תשתית והיתרי בניה – עיריית אילת

א.      הנחיות איכות הסביבה להיתרי בניה:

 1. תחום המגרש, יגודר בגדר קשוחה ואטומה בגובה של כ – 2 מ', לשוות חזות אסתטית ולמנוע מטרדי אבק ולכלוך. הסרת הגדר תבוצע, לאחר עמידה בתנאים הנדרשים ובאישור מח' פיקוח בניה.
 2. פסולת בניין, תפונה לאתר פסולת מאושר (נימרה). בשלב הוצאת היתר הבניה יש להגיש ליחידה הסביבתית של עיריית אילת, הערכת כמויות לפסולת בנין שתצא מאתר הבניה. כמו כן יש להיערך ע"פ שעות פתיחת האתר. טל' אתר נימרה: 6355822/3.
 3. פינוי פסולת הבנין לאתר מאושר (נימרה) מחייב קבלת אישור הטמנת הפסולת, אישורים אלו יוגשו ליחידה הסביבתית בשלב הוצאת טופס 4 ויהוו תנאי לחיבור תשתיות.
 4. בשלב הוצאת היתר בניה יש להציג ליחידה הסביבתית חוזה התקשרות עם אתר פסולת מאושר (נימרה). 
 5. העבודה תעשה תוך הקפדה מלאה ונקיטת אמצעים (הרטבה וסלילה) למניעת אבק באתר וסביבותיו.
 6. יש לדאוג לפתרון סניטרי לביוב ביתי בתחומי המגרש בלבד וחיבור לקו קיים, בתיאום ובאישור העירייה. חל איסור על הקמת בור ספיגה או כל פתרון ארעי אחר.
 7. אחסון חומרי בניה, כלים, פסולת ועפר, יבוצע בתחומי המגרש בלבד ומוסתר ע"י הגדר.
 8. חל איסור מוחלט על הבערת אש ופסולת, מכל סוג שהוא.
 9. פסולת רטובה (שיירי מזון וכד'), יש לאחסן בפחי אשפה ו/או במכולת אשפה שתוצב בתחומי המגרש. יש להקים מסתור מתאים למיכלים אלה ולדאוג לפינוי כמקובל.
 10. העמסת משאית בתפזורת (פסולת או חומרי בניה) מחייבת נסיעה עם כיסוי מתאים.
 11. אין לפנות עודפי עפר לשטחים פתוחים, אשר אינם מוסדרים סביבתית ואינם מאושרים כחוק ע"י מהנדס העיר ומינהל מקרקעי ישראל.
 12. דרכי הגישה לאתר, ייקבעו בתוואים שלא יגרמו ללחץ תחבורתי ולא למטרדי רעש לדיירים בשכונות. בכל מקרה, תינתן עדיפות לדרכים עוקפות.
 13. חניית משאיות, מערבלי בטון, וכלים מכאניים, תעשה בתחום המגרש בלבד. במידה ומתעורר צורך זמני בחנייה מחוץ לגבולות המגרש, יסוכם שטח החנייה מראש עם מנהל פיקוח בנייה.
 14. בשטחים פתוחים טבעיים יש  לקבל אישור מהמפקח על דרכים לשטחי העבודה באתר. אישור זה יהיה בכתב ויכלול הגישה והכניסה לאתר. 
 15. חל איסור מוחלט על שטיפת שאריות בטון ממערבלים או ממשאבות בטון מחוץ לגבולות המגרשים לא בכבישים ולא בשטחים פתוחים ליד אתר העבודה. מערבלים ומשאבות יש לשטוף במפעלי הבטון.
 1. יש להקפיד על חוק מניעת רעש. אין לבצע פעולות הגורמות לרעש בשעות הלילה, בין השעות 19:00 בערב ועד לשעה 07:00 בבוקר, בימי העבודה. בשבתות וחגים – חל איסור על כל עבודה הגורמת למטרד רעש בכל שעות היממה. בימי שישי וערבי חג, שעות עבודה המותרות ע"פ סעיף זה הן: 07:00 בבוקר ועד 15:00 אחה"צ.
 2. באזור המגורים ובאזורי התיירות, אין להפעיל כלים מכאניים, הגורמים לרעש כבד (קומפרסור, גנרטור, כלים הנדסיים לעבודות עפר) לפני השעה 07:00 בבוקר ומאוחר מ- 19:00, ובימי העבודה בלבד.
 3. עבודות הכרחיות, העשויות לגרום למטרדים ולחריגה ממגבלות ההיתר (יציקה מתמשכת יום ולילה), מחויבות בתיאום ובאישור מוקדם.  בכל מקרה, ידאג בעל ההיתר, לפרסם מבעוד מועד, ביצוע העבודה הכרוכה במטרד כלשהוא ולפנות להבנת הציבור. הפניה תעשה הן בפרסום בעיתונות המקומית והן בשילוט באתר העבודה.                         
 4. שלטים לפרסום האתר והקבלנים השונים מותרים אך ורק בתחום המגרש. בכל מקרה, מחויב בעל ההיתר באישור מזכיר ועדת שילוט עירונית  ותשלומי אגרה כנדרש בחוק. כמו כן תידרש ערבות בנקאית להורדת השלטים בסיום הבניה ולפני מתן אישור איכלוס.

ב.       תנאים מיוחדים להיתר בניה בקרבת חוף ים:

 1. הקמת מבנים מכל סוג שהוא, על קו המים ובים עצמו, יאושר אך ורק על עמודים (פיילים). חל איסור מוחלט ליציקת בטון, או חסימת תנועת מים בסלעים או בשפיכת עפר מקו גיאות ושפל לתוך הים.
 2. חל איסור לפזר חול ועפר מקו הגיאות הגבוה ביותר ועד לפני המים.
 3. חל איסור על מעבר כלים הנדסיים, רכב או אחסון ציוד על קו החוף ובכל רוחב איזור גיאות ושפל כמו כן אין לבצע כל עבודות עפר בתחום זה, לרבות חפירה, דחיפת עפר או יישור שטח בכלים הנדסיים.
 4. השפלת מי תהום מליחים והזרמתם לים, מחייבת פניה מוקדמת לקבלת היתר מהיחידה לאיכות הסביבה ומאגף ים וחופים במשרד לאי
 5. כות הסביבה. בקשה זו, תלווה בתוצאות בדיקות איכות מים ותחייב בכל מקרה – הזרמת מים מליחים צלולים בלבד.

ג.       תנאים מיוחדים לבריכות שחיה:

 1. בריכות שחייה תהיינה מחוברות אך ורק למערכת הביוב העירונית. החלפת מים וריקון בריכות, יעשה בקצב איטי שיתאים לקוטר צינור הביוב וימנע הצפות.
 • חדר משאבות וחומרי חיטוי, חייב להיות מבודד ולעמוד בדרישות בטיחות והיתר רעלים.

ד.       כריתת עצים:

1.   ע"פ חוק העזר לאילת (הגנה על הצומח – 1987), חל איסור על עקירה ו/או כריתה של עצים, בתחום שיפוט העירייה.

      במידה והבינוי ו/או פיתוח השטח, מצריך פינוי עצים מתחום המגרש, תוגש  בקשה מפורטת לצורך כך, אל היחידה לאיכות הסביבה של עריית אילת. ההיתר שינתן, יכלול מקום להעתקת העץ ושיטות לעקירה ונטיעה מחודשת, אשר יתבצעו ע"ח החברה המפתחת ובפיקוח מחלקת הגינון של עיריית אילת.

      היתר זה כרוך בתשלום אגרה, כמפורט בחוק העזר.

ה.      הגשת תוכניות מפורטות :

          במידה והיתר הבניה מותנה בהגשת תוכניות מפורטות להן חשיבות בזמן מתן אישורי איכלוס ורישוי עסקים. יש להציג הנושאים הבאים:

 1. חניונים תת קרקעיים: תכנון איוורור, צנרת תשתיות, ניקוז נגר וחיבורו לביוב העירוני.
 2. מערכת הביוב: מתקני קדם טיפול, חיבור חדרי א שפה לקו הביוב, מערכת הביוב  וחיבורה לרשת העירונית. כמו כן יש להציג מערכת ניקוז, מתקני קירור ומערכות ריכוך מים.
 3. מתקנים למניעת פליטת גזים וריחות ממטבחים ומארובות.
 4. אמצעי מיגון אקוסטיים (מזגנים, יחידות קירור ומנועי מקררים).
 5. אישורי תוכניות מפורטות:

א.   חדר אשפה – אישור מנהל מחלקת שפ"ע של עיריית אילת.

ב.   מערכת ניקוז וביוב – אישור מהנדס מים וביוב עירוני ומנהל מחלקת תברואה של עיריית אילת.

                        הגשת נושאים אלו (ע"פ דרישה מפורטת  של הח"מ), תעשה תוך 3 חודשים מיום מתן    

                        היתר הבניה.

שם הנוהל עריכת תכניות תנועה עבור הסדרי תנועה זמניים לצורך התייעצות עם משטרת ישראל.
תאריך עדכון נוהל 22/1/17
עורך מינהל הנדסה, מח' תשתיות ופרויקטים
מאשר מינהל הנדסה, מטה מהנדס העיר
מהדורה 1.01
 1. הסדרי תנועה יכללו את הפרטים המפורטים להלן:
 • התוכניות יהיו בקנ"מ 1:250 או גדול יותר במידה ונדרש, על מנת שניתן יהיה לראות את התמרורים, שמותיהם וסוגם ועם כתב ברור וקריא.
 • התוכניות יוגשו על רקע מצב קיים באופן מדויק ומפורט באמצעות תכנית מדידה עדכנית.
 • התכניות יוגשו בצבע בגיליון הכולל את כל תחום העבודות בהתאם לקנ"מ הנ"ל, ובאם תחום העבודות יוצא מתחום גיליון 0A אזי עם יותר מגיליון אחד ועם מפתח גליונות.
 • יש לציין ע"ג התוכניות את מיקום מנהלת האתר כולל פרוט הפונקציות – משרדים, שטחי אחסנה וכו' ואת דרכי הגישה אליו. הכניסה והיציאה מהאתר יהיו מתומררים בהתאם – שילוט מתריע על כניסה ויציאה מהאתר.
 • יש לציין את גבולות ביצוע העבודה.
 • בכל התוכניות יופיע מקרא מפורט המתאים לתוכנית.
 • על גבי התוכנית יש לכתוב את פרטי מזמין העבודה, הקבלן המבצע, רח' ומהות העבודה.
 • יש לציין את מרחקי התמרורים מנקודת יחוס שתצוין ע"ג התוכנית.
 • יש להבדיל בין השילוט הקיים לשילוט הזמני. במידה וקיים תמרור (בשטח) שאינו מתאים לשלב הביצוע יש להראות הסרתו או כיסויו עד גמר אותו שלב.
 • במידה ומתוכננים מספר שלבי עבודה שבכל אחד מהם נדרשים הסדרי תנועה שונים, יש לערוך כל שלב בנפרד ולערוך מסמך המסביר את השלביות הכולל את תיאור העבודות בכל שלב וביחס אליהן את שלב הסדרי התנועה המתוכנן.
 • יש לציין באילו אמצעים משתמשים לצורך סגירות/הפרדות בין אתר עבודה לנתיבי התנועה הנותרים לנסיעה וחובה שאמצעים אלו יהיו מאושרים ע"י הועדה הבין משרדית ויותאמו להוראות היצרן.
 • במידה וייעשה שימוש במעקות בטיחות זמניים ממתכת, יש לציין את הרוחב הפעיל שלו, לדאוג להפסקות במעקות לצורך מעבר הולכי רגל ולציין בתוכנית כי בכל קצוות המעקה יוצבו פרטי קצה.
 • יש לציין בכל שלב ושלב מעברים בטוחים (דרך /מדרכה אלטרנטיבית) להולכי רגל ולסמן גדרות הגנה/הפרדה מתחום אתר העבודה.
 • הגדרות התוחמות את אתר העבודה וכן הגדרות התוחמות את מעבר הולכי הרגל יהיו מסוג גדר רשת מודולרית פריקה בגובה 2 מ' המותקנת ללא עיגון בקרקע באמצעות בסיסים.
 • במידה והרחובות בהם מתבצעת העבודה משמשים לנתיבי נסיעת אוטובוסים, יש להסדיר מפרצי אוטובוס חלופיים.
 • יש לציין מידות של: הנתיבים הנותרים לתנועה, אורך הצבת ההפרדות בין אתרי עבודה לנתיבי הנסיעה, קטעי סגירות, מרחקי סגירות, אורך הצבת הסגירות והאלכסונים ובכל נקודה בה נוצר שינוי רוחב נתיבים, רדיוסים וכד'.
 • יש לציין בתוכניות אילו סימני צבע הם זמניים (כתום) ואילו סופיים (לבן).
 • יש לציין את משך הזמן הנדרש לביצוע הסדרי התנועה בכל שלב.
 • סדר הפעולות:
 • הגשה לעירייה של הבקשה באמצעות המסמכים הבאים:
 • תכניות הסדרי תנועה כאמור לעיל לצורך ביצוע ההתייעצות עם המשטרה.
 • פרוטוקול התייעצות – עם קצין המשטרה (עפ"י תקנה 18 לת"ת) יש למלא לפני הגשת התוכניות להתייעצות.
 • לוח זמנים מבוקש לביצוע העבודות.
 • מסמכים נוספים תומכים בבקשה עפ"י דרישת מח' תשתיות.
 • מנהל מחלקת תשתיות או מי מטעמו יבצע את ההתייעצות והתיאום (שני השלבים בו זמנית עם קצין משטרה – מפקד מתנ"א אילת – בנוכחות הקבלן או נציגו, בעת ביצוע ההתייעצות יוצגו תכניות הסדרי תנועה ולוח הזמנים המבוקש לעבודה.
 • מפקד מתנ"א אילת יבחן את כל ההשלכות לביצוע העבודה ועד 14 יום מביצוע ההתייעצות יעביר את אישורו, או התייחסותו לצורך ביצוע תיקונים. יודגש כי שלב זה כולל את כל הפעולות הן לשלב ההתייעצות והן לשלב התיאום ובסה"כ את כלל התיאומים הנדרשים מול משטרת ישראל.
 • לאחר קבלת חוות הדעת של קצין המשטרה יועברו התכניות לראש העיר לאישור וחתימה.
 • לאחר חתימת ראש העיר יורשה הקבלן להתחיל בביצוע העבודות לאחר אישור מח' התשתיות כי נתקיימו כל התנאים – הצגת כל האישורים הנדרשים, ערבות וכו'.
 • האחריות לקיום הסדרי התנועה בכל אחד משלבי העבודה, בין אם בימי עבודה ובין אם בימי מנוחה, הינה של הקבלן המבצע בלבד.
 • אין לחרוג מלוח הזמנים הקבוע בהיתר העבודות.
 • חריגה מהסדרי התנועה המאושרים ו/או מלוח הזמנים עלולה לגרור קנסות.