yalchהיחידה למשאבי אנוש של החברה הכלכלית הוקמה בשנת 1991 כחברת כוח אדם אשר סיפקה שירות לעיריית אילת ולגופים הנמצאים בחסותה כגון: מכללה, מתנ"ס, מרכז המוסיקה והאגודה לקשיש בכל הקשור בהכנת השכר ודוחות נלווים.

בעקבות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם שנחקק בשנת 1996, החלה היחידה לשמש כחברת כוח אדם ברישיון. היחידה למשאבי אנוש של החברה הכלכלית הקפידה כל תקופת קיומה על העסקת עובדים על פי דיני עבודה כמחויב בחוק.

בין השנים 2004 ועד 2006, הועברו כל עובדי ילכ"א, שהועסקו עבור עיריית אילת על בסיס חודשי למעמד עובדי עירייה.

ילכ"א החלה להעסיק עובדים זמניים על בסיס הזמנות שירות. ההעסקה על בסיס הזמנות שירות מותנית בקבלת הזמנה חתומה ומתוקצבת כנדרש, אשר על בסיסה ניתן להעסיק עובדים באופן זמני.

בנובמבר 2008, החלה חכ"א לשמש כנותנת שירותי מיקור חוץ בכל הקשור להעסקת עובדי פרויקטים בחינוך, ברווחה ובקליטת העלייה. במסגרת העסקה זו חכ"א היא המעסיק בפועל והיא זו שעומדת בקשר רציף עם רכזי הפרויקטים השונים ומעדכנת אותם בכל הקשור לתקציבי הפרויקט, חוקים שונים ומעמדם של העובדים.

במסגרת מיקור חוץ יוצאת חכ"א בפרסום מודעות דרושים, עורכת ראיונות עבודה ומסדירה את יחסי עובד-מעביד באמצעות חוזה העסקה אישי.

נתונים על עובדים המועסקים באמצעות היחידה

היחידה למשאבי אנוש מעסיקה עובדים בהזמנות שירות במיקור חוץ וכן את עובדי הסגל של החברה.

כמות העובדים, הן בהזמנות שירות והן במיקור חוץ, משתנה מעת לעת והיא מושפעת לרוב מדינאמיקת שנת הלימודים.

בזמן פגרת הקיץ בבתי הספר כמות העובדים מצטמצמת ובשנת הלימודים הפעילות גדלה, כאשר בתקופת בחינות המתכונת והבגרות מכסת השעות וכמות העובדים גדלה עוד יותר.

מספר סגל העובדים בחברה עומד על 12 ועל פי רוב נשאר סטטי.